Две партии внесоха Законопроекти с промени за сечите в санитарно-охранителни зони

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
5 Минути

Група народни представители от ГЕРБ са внесли Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, касаещи промени при извършването на сечи в санитарно-охранителни зони. Вносители на Законопроекта са бившият министър на земеделието  Десислава Танева, Славена Точева, Стефан Шилев, Николай Нанков, Евгения Алексиева и Младен Шишков.

Като цел за изготвяне на Законопроекта вносителите посочват предвиждане на по-строга защита на вододайните гори, каквито са горите в СОЗ, както и по-строг контрол чрез задължение на изпълнителната власт.

Депутатите предлагат при провеждане на отгледни сечи в СОЗ, в пояс II и пояс III да не се допуска намаляване пълнотата на насажденията под 0.7, като сечта да може да се провежда максимум един път за десетгодишен период.

Друго предложение е при провеждане на възобновителни сечи в пояс III да се прилагат само лесовъдски системи, осигуряващи постоянно горско покритие върху минимум 85 % от територията на отделните насаждения, с възобновителен период над 40 години, като отново сечта може да се провежда максимум един път на десетгодишен период.

При среден наклон на терена в горското насаждение над 30 градуса, извозът на добитите обли дървени материали да се осъществява с животинска сила или по въздух (с въжени линии), се предлага още в Законопроекта.

Относно строителството на нови трайни горски пътища, депутатите от ГЕРБ предлагат да бъде допускано само за противопожарни нужди, определени с предписание на компетентния орган.

В преходните и заключителни разпоредби към Законопроекта е посочено, че с влизането в сила на този закон санитарно-охранителните зони по чл. 119, ал. 4, т. 2 се изключват от териториите, предоставени по сключените Договори за добив на дървесина, ако противоречат на някое изискване на чл. 119, ал. 6.

ДБ иска прекратяване договорите за добив на дървесина в санитарно-охранителни зони

Друга група народни представители от ДБ в лицето на Албена Симеонова, Владислав Панев, Илина Мутафчиева, Иван Белчев, Стоян Михалев, Любен Иванов, Николай Табаков и Александър Дунчев от ПП, също са предоставили за разглеждане Законопроект, касаещ отново сечите в санитарно-охранителните зони.

В Законопроекта на ДБ се предлага в горските територии, попадащи в санитарно-охранителните зони по ал. 4, м. 2, да бъдат забранени следните дейности:

  1. провеждането на сечи, с изключение на отгледни сечи, с интензивност до 5 % на десетгодишен период
  2. премахване, повреждане или унищожаване на храсти и дървесна растителност;
  3. прокарване и ремонт на горски пътища, с изключение на такива за противопожарни нужди

Вносителите на този Законопроект предлагат още прекратяване договорите за добив на дървесина в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4, т. 2, считано от края на 2022 г., като обезщетения за прекратените договори не се дължат.

Законопроектът си поставя за цел младите гори във вододайните зони да се отглеждат до достигане на зряла възраст и структура на вековна гора.

Оголване на огромни площи в СЗО

дървета, религиозни гори, Agrozona.bg

„Извършените сечи през последните 15 години на много места обхващат голям дял от общата площ на санитарно-орханителните сози. Изведените вече сечи, включително възобновителни такива, с а с висока интензивност и прокарване на гъста мрежа от горски пътища, което доведе до оголване на огромни площи от територията на много СОЗ в България, на места изключително слабо възобновени поради затревяване. Поради тези дейности, при провеждане на сечи в последните години, много от малките реки пресъхват през лятото и някои населени места остават без питейно водоснабдяване в продължение на няколко месеца всяка година“, посочват вносителите на Законопроекта.

ВиК операторите отчитат пряка връзка между изсичането на гори и намаленото водоподаване към населените места

„През годините ВИК операторите забелязват и отчитат пряка връзка между изсичането на гори на територията на вододайните зони около повърхностните водоизточници и съответното намаляване на водоподаването към населените места. В други случаи те забелязват влошаване качеството на подадената вода по показател „мътност“ след интензивни валежи, в следствие на извършването на сечи и използването на тежка механизация в СОЗ. Освен това, от прекарваните горски пътища предизвикват ерозия, свличане на кални маси, което замърсява близки питейни водоизточничи и водовземни съоръжения“, се посочва още в мотивите към Законопроекта.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА