Юни 8, 2023

Царевица


Царевица – това е втората по значение култура у нас след пшеницата. Тя служи като суровина в хранително-вкусовата промишленост, фураж за животните, храна за хората.

Царевичните зърна се използват и за производство на декстрин, глюкоза, растителни масла, лекарства, спирт, хартия, нишесте, витамини и др. У нас през последните десетилетия културата се отглежда предимно като фуражна.

Според последните данни обработваемата земя с царевица у нас е 461 085 хектара. Царевицата за зърно представлява 8,2% от крайната продукция в селското стопанство у нас, като  стойността й е 672 млн. лева.

Последните данни показват, че реколтираните площи от културата у нас са 398 152 тона. Средният добив е 6,44 тона от хектар, а производството близо 2,56 милиона тона.

Най-голям е делът на реколтираните площи с царевица в Северозападния район – 39,3%. Следва Североизточният район с 120 310 ха или 30,2% и Северен централен район с 94 730 ха или 23,8%.

Крайните резултати показват, че 79,5% от произведеното количество царевично зърно отговарят на критериите за съдържание на нишесте и минималните граници, залегнали в стандарта по отношение на съдържанието на влага и наличието на примеси.

Отглеждане на царевица

Царевицата е кръстосаноопрашващо се растение и има няколко фази на развитие – поникване, трети лист, шести-седми лист, девети лист, вретенене, изметляване, цъфтеж, наливане на зърното (30-35 дни), узряване. Оптималната температура за покълването е 23-25 градуса. Надземните части се повреждат при минус 1,1- 1,7оС, а загиват при минус 3- минус 4оС.

Най-подходящите почви за отглеждането са плодородни, структурни и дълбоки почви, каквито са черноземните и наносните по поречията. Царевицата не понася високо ниво на подпочвените води.

Царевицата има голямо място в сеитбооборота, като най-подходящи предшественици са многогодишни бобови култури – люцерна, детелина, еспарзета. Тя се редува и със зимни житни – пшеница, ечемик, ръж.

Конкретно за Българя, за по-влажните райони са по-подходящи средно късните и късни хибриди. За районите с чести засушавания пък са за предпочитане ранните хибриди.

В информационния портал за агроновини и земеделие Agrozona.bg може да видите актуална информация за производството и добивите на царевица у нас, информация за болести и вредители, последното движение в цената на зърното както в страна, така и на световните борси.

Вижте още полезни съвети за третиране на културата й отглеждането й в различните фази.

Прочети повече