Юни 8, 2023

Свиневъдство


Отрасълът свиневъдство от селското стопанство в България е устойчив и през последните три години в него се наблюдава развитие. Икономическите показатели показват стабилност и тенденция за ръст на създадената от него продукция.

По данни на НСИ за последната година стойността на крайната продукция от свиневъдството е за 93 млн. лв., или с 6 на сто повече от предходния период и 1 процент повече спрямо 2016 г.

Близо 88% от общото производство на червено месо в страната за последните години се формира от добива на месо от свине, който бележи ръст от около 8% предходните години, до 38,5 хил. тона.

Основен отличителен белег за сектора е индустриалният му характер и в него в най-голяма степен са застъпени процесите на окрупняване – до 61 промишлени свинеферми с отглеждани в тях над 92 на сто от общия брой свине в страната.

Географска карта на свиневъдството в България

Географски свиневъдство в България е съсредоточено в три региона – Северен Централен, Североизточен и Югоизточен, като предпоставка за това е голямата суровинна база и обработваемите площи, гарантиращи изхранването им. Повечето големи свинеферми са със затворен цикъл на производство.

От 2010 г. у нас се наблюдава ясно изразена тенденция за увеличаване на добитото свинско месо от кланици, като миналата година то е със 17,6 на сто повече спрямо предходната. За последната година в свиневъдния сектор предоставената помощ е 30 млн. лв.

Свиневъдство – основни проблеми на този отрасъл

Фермерите се сблъскват с няколко основни проблема при отглеждането на свине в последните години. Най-важният от тях е разразилата се епидемия на болестта Африканска чума по свинете.

Тя порази големи региони от Европа, като не пропусна и Балканския полуостров. Това наложи специални мерки при отглеждането на домашни прасета, индустриалното производство, както и лова на диви животни.

Всички отговорни институции положиха усилия, за да може заразата да бъде овладяна и да не бъдат наложени санкции на страната ни от Европейския съюз.

Друг постоянен проблем при свиневъдството в България е рутинното купиране на опашки в стопанствата, неотговарящи на разпоредбите на настоящото законодателство.

Пазари за продукцията

Както е известно, голяма част от производството на свинско месо се реализира на вътрешния пазар. Наред с това обаче, страната ни изнася продукти със свинско в редица европейски страни, както и в Русия.

в уеб платформата на Agrozona.bg може да намерите актуална информация за свиневъдния сектор – развитие, тенденции, пазари и субсидии.

Прочети повече