Октомври 1, 2023

Отглеждане на овце и кози


Отглеждане на овце и кози – това е традиционен отрасъл от животновъдството в България. По последни данни общия брой на овцете увеличава с около 2% до 1 360 хил. броя, като млечните овце-майки нараснат с 1,6%, а тези от месодайно направление – с 0,6%. Общият брой на козите също нараства с около 1%, достигайки около 257 хил. броя.

Средният брой на овцете в стопанство нараства с 13,3% на годишна база, а този на овцете-майки – с 13,8%. При козите-майки нарастването е с 10,7%.

Подпомагане при отглеждане на овце и кози

В момента подпомагането на земеделските стопани, отглеждащи животни, се осъществява чрез осем схеми за обвързано с производството подпомагане – за крави с предназначение за мляко или месо, овце-майки, кози-майки и биволи.

Земеделските стопани, отглеждащи животни под селекционен контрол, се подпомагат по отделни схеми за млечни и месодайни крави, овце-майки и кози-майки.

Подпомагат се земеделските стопани, които отглеждат от 10 до 49 овце-майки и/или кози–майки в планинските райони, с цел запазване нивото на производство в тази категория стопанства.

По схемата се предоставя подкрепа на земеделски стопани, които отглеждат 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода, и/или 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.

Българските автохтонни (месни) породи овце и кози в последните години все повече намаляват, но не липсват и такива стопани, които полагат грижи специално за тях.

Такива породи овце са: Каракачанска, Реплянска, Дъбенска, Свищовска, Плевенска черноглава, Карнобатска и др. А сред родните породи кози са Българската бяла млечна коза и Местни дългокосмести кози.

Пазари на продукти от овце и кози

Овцевъдството и козевъдството са сред поминъците на нашето общество още от древността и са развити в различна степен по територията на цялата страна. Отскоро и в двата сектора се наблюдава отглеждането на все по-голямо количество изцяло месодайни породи.

Продукцията от овцете и козите е изключително разнообразна и намира място както на вътрешния, така и на чуждестранния пазар. България е известна със своите качествени млечни продукти, но също така има силни позиции в износа на агнешко и ярешко за страните от Южна Европа и Близкия изток.

В уеб платформата на Agrozona.bg можете да се намери актуална информация относно сектора на отглеждане на овце и кози – тяхното развитие, тенденции, пазари, субсидии, болести и други.

Прочети повече