Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2014 г.

Златко Златков
Златко Златков
5 Минути

Правителството прие Аграрния доклад `2014, съобщава пресцентърът на Министерски съвет. В него е направен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2013 г. и са представени прогнозни данни за 2014 г. Анализирани са икономическите показатели за селското стопанство и производствените резултати в растениевъдството, животновъдството, лозарството и винопроизводството. Отчетени са дейности в областта на хидромелиорациите, растителната защита, ветеринарното дело, безопасността на храните, селекцията и репродукцията, научната и съветническа дейност в земеделието, борбата с градушките. Представени са данни за подпомагането на земеделските производители със средства от европейските земеделски фондове и от националния бюджет. Анализирана е външната търговия с аграрни стоки. Представена е информация за развитието на горското стопанство и рибарството.

През 2013 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство”, възлиза на 3 778 млн. лева по текущи цени, като бележи ръст от 3,3% в реално изражение спрямо предходната година. Според тримесечните оценки на Националния статистически институт от септември 2014 г. на база сезонно изгладени данни, през първото тримесечие на 2014 г. брутната добавена стойност, формирана от аграрния отрасъл, намалява с 0,3% на годишна база, а през второто тримесечие се увеличава с 1,4% спрямо същото тримесечие на предходната година (по средногодишни цени на 2010 г.).

Стойността на брутната продукция от отрасъл „Селско стопанство” за 2013 г. е в размер на 8 713,8 млн. лева по текущи цени на производител – с 0,5% под нивото от 2012 г. Стойността на продукцията от растениевъдството намалява с 0,5% на годишна база, а тази от животновъдството – с 2%, главно поради понижение на цените на някои основни продукти, докато и при двата подотрасъла като цяло се отчита ръст на физическия обем на продукцията.

През 2013 г. износът на селскостопански стоки нараства с 26,5% спрямо предходната година, а вносът – със 7,6%. В резултат, традиционно положителното търговско салдо в аграрната търговия на страната достига 2,1 млрд. щ. д. – с около 74% над нивото от 2012 г. По предварителни данни, през първото полугодие на 2014 г. салдото в търговията с аграрни стоки намалява до 274,6 млн. щ. д. (при 598,9 млн. щ. д.) за същия период на 2013 г. Водещи групи продукти в структурата на селскостопанския износ на страната както през 2013 г., така и през първите шест месеца на 2014 г., остават житни растения, маслодайни семена, тютюн и тютюневи изделия.

По схемите за директни плащания за кампания ‘2013 (без мерки 211, 212, 213 и 214 от Програмата за развитие на селските райони) са оторизирани средства в размер на 1 373,5 млн. лв. – общо от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет. От тях около 1 072 млн. лева са по схемата за единно плащане на площ, 138,5 млн. лева – по схемите за национални доплащания и специфично подпомагане за животновъдството и 118,7 млн. лева – национални доплащания за тютюн.

По ПРСР 2007-2013 г. през 2013 г. са изплатени 966,6 млн. лева. Общо предоставените средства по Програмата за периода 2008-2013 г. достигат 3 833,5 млн. лева (60,7% от бюджета на ПРСР), в т. ч. 3 596,7 млн. лева (56,9% от бюджета на ПРСР) са изплатени на бенефициенти и 236,8 млн. лв. са за гаранционен фонд.

В подкрепа на земеделските производители в страната, през 2013 г. са предоставени 145,9 млн. лв. под формата на държавни помощи, в т. ч. около 82,7 млн. лв., изплатени от ДФ „Земеделие”, и близо 63,3 млн. лв. – чрез преотстъпване на корпоративен данък с цел инвестиции в земеделските стопанства.

Един от основните приоритети в дейността на Министерство на земеделието и храните през 2015 г. ще бъде изготвянето на необходимата нормативна уредба и успешното стартиране на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за програмния период 2014-2020 г. Предвижда се също така приоритетно подпомагане на изоставащи в развитието си сектори като „Животновъдство”, „Зеленчукопроизводство” и „Трайни насаждения” с цел постепенно преодоляване на структурния дисбаланс в селскостопанския отрасъл.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама