Последен ден за прием на документи по подмярка 4.1.2.

Агрозона
Агрозона
3 Минути

До 17:30 часа в рамките на днешния ден приемат проектни предложения по подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. Кандидатстването става  през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020)  http://eumis2020.government.bg/.

Основните изисквания към кандидатите  са следните:

– да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г.;

– да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности;

– минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да от 6 000 до 7 999 евро вкл. Освен това над 50 на сто от СПО на стопанството трябва да се формира от животни и култури съответно от секторите „животновъдство“, плодове и зеленчуци“ и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“.

Земеделски стопанства за инвестиции  в сектор “Животновъдство” са допустими за подпомагане, само ако животновъдните им обекти са разположени на територията на планински район

По подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:

– Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

– Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

– Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира), закупуване на преносими сушилни и др.;

– Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярка 2 от ПРСР 2014 – 2020 г. ;

– Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Финансовата помощ  е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 24 447 500 лева. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., като за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.

Avatar photo
Автор: Агрозона
Agrozona.bg e информационен сайт, който представя последните новини и анализи в сектор „Земеделие”, Хранително-вкусовата промишленост и предприемачество в селските райони. Тук ще откриете полезна информация, свързана с възможностите за национално и европейско финансиране на българските фермери, промени в българското и европейското законодателство и тенденциите в селското стопанство в България, Европейския съюз и по света.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements