Нова магистратура по „Агробизнес и предприемачество“ предлага Аграрен университет – Пловдив

Златко Златков
Златко Златков
5 Минути

Нова магистърска програма по „Агробизнес и предприемачество“ предлага Аграрен университет – Пловдив през следващата учебна година. В края на обучението десет от най-добре представи­лите се и мотивирани студенти-магистри ще участват в двуседмична стажантска програма в Университета Мису­ри – Колумбия.

В програмата се проектира нов модул „Управление на агробизнеса и предприемачество“, който ще се извежда на английски език от водещи преподаватели от Университета Мисури. Основният фокус в тази магистърска програма е върху управлението на агробизнеса, тъй като нашите изслед­вания показват, че българските фермери разполагат с относителна добра материално-техническа база, сортова и технологична структура, но все още липсват добре под­готвени специалисти, притежаващи съвременни мени­джърски знания и умения за управление на физическата и икономическа инфраструктура, специалисти, които са способни да вземат ефективни, адекватни на реалните условия решения.

Магистърската програма “Агробизнес и предпри­емачество” е трисеместриална, като в случаите на раз­лична бакалаварска степен може да бъде и 4- или 5-семе­стриална. Предвидена е задочна форма на обучение, предвид ангажираността на потенциалните кандидати. Всички успешно завършили участници ще получат дипло­ма за степен “магистър” от Аграрния Университет – Плов­див. Стажантската програма включва практическо обучение в Колежа по земеделие, храни и природ­ни ресурси в Мисури, където те ще имат възможност да проведат няколко целеви курса, да се запознаят с начина на обучение, както и да обменят опит с техни колеги чрез посещения в различни аграрни институции и земеделски стопанства.

 Водещи преподаватели и учени в облас­тта на аграрните науки

Учебният план на магистърската програма е разработен от водещи преподаватели и учени в облас­тта на аграрните науки, икономиката, организацията и управлението на агробизнеса от АУ – Пловдив, ИАИ – София, Университета Мисури – САЩ и Университета Масей – Нова Зеландия. В задължителния модул по аг­робизнес и предприемачество са включени дисципли­ните: Управление на агробизнеса с преподавател Май­къл Секута, който е водещ изследовател в областта на институционалния икономикс. Той ще води и още една дисциплина „Управление и организация на иновациите”. Друг преподавател от Университета Мисури, който ще преподава, е Ранди Уестгрен, директор на Центъра по предприемаческо лидерство към CAFNR, водещ спе­циалист по предприемачество и конкурентоспособност. Той ще води дисциплината „Маркетинг на нови проду­кти”. Уйлям Майерс ще преподава „Анализ на земедели­ето и политиката за развитие на селските райони”. Той е един от най-добрите иконометристи и анализатори на пазарите и политиките в целия свят. Имаме и още една дисциплина, която ще се води от преподавател от Уни­верситета Масей в Нова Зеландия и тя е „Структура на международния агробизнес”. Предвижда се и един курс по бизнес английски. Към този агробизнес модул трябва да се прибави и технологичният раздел, който също е част от програмата и включва подбрани курсове, напъл­но необходими за нас за цялостното професионално из­граждане на агролидерите на утрешния ден в България, като тези курсове ще се водят от водещи специалисти от АУ.

Обмяна на практически опит и научни постижения

Проект ACHANGE е съвместна ини­циатива на Аграрния университет – Пловдив и Института по аграрна икономика – София от началото на 2013 г. „Ос­новната идея е да се потърси обединяване на усилията на двете академични и изследователски институции в ре­ализирането на общи проекти за засилване на връзката „образование – наука“ чрез споделяне на добър опит и постижения между изследванията в областта на земеде­лието и висшето аграрно образование в страната.“, каза Божидар Иванов от Института по аграрна икономика. „Съв­местно с Университета Мисури в САЩ и с FAPRI (Изсле­дователски институт по храни и аграрна политика) вече реализирахме един друг чудесен проект за създаване на Център за икономически изследвания в селското стопан­ство – САРА, и достигнахме до идеята за ново развитие на сътрудничеството ни, имайки предвид необходимостта от пренасяне на водещия опит, който имат американските научни центрове в нашата действителност. Така се и роди идеята за проекта ACHANGE, която бе подета както от нас, българските партньори, така и от Университета Ми­сури и неговия Колеж по земеделие, храни и природни ресурси (CAFNR). Зад нас застана и Фондация „Америка за България”, която финансира значителна част от про­екта. Със своята последователна политика Фондацията наистина прави много за развитието и на българското зе­меделие, и на висшето аграрно образование.“, каза в заключение Божидар Иванов.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА