Националната стратегия за развитие на горския сектор до 2030 г. е публикувана за обществено обсъждане

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г. е публикувана за обществено обсъждане до 12-ти декември 2022 г.

Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г. съдържа осем части: Увод; Връзка на НСРГСРБ с европейски и национални стратегически документи; Основни принципи при разработването и прилагането на НСРГСРБ 2030 г.; Анализ на състоянието на горския сектор в Република България през периода 2013 – 2021 г.; Визия, мисия и цели на НСРГСРБ 2030 г.; Приоритети и мерки на НСРГСРБ 2030 г. за периода 2030 г.; Източници на финансиране за постигане на целите на НСРГСРБ 2030; Мониторинг на изпълнението на НСРГСРБ 2030 г.

Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г. е основополагащ документ, който задава визията и стратегическата рамка на държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво управление на жизнени и продуктивни многофункционални гори при поддържане на устойчивост и конкурентоспособност на горския сектор, което е основа за по-висок жизнен стандарт в планинските и селските райони.

На основата на определените в НСРГСРБ 2030 г. стратегически цели и приоритети, ще бъде изготвен Стратегически план за развитие на горския сектор в периода до 2030 г., в който ще бъдат определени конкретните мерки и действия за тяхното изпълнение.

Реализирането на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г. ще допринесе за:

– създаването на условия за устойчиво управление на горските територии чрез постигане на оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги;

– създаване на предпоставки за увеличаване на приноса на горския сектор към „зелената икономика“;

– провеждане на ефективен консултативен и съгласувателен процес;

– подобрени възможности за въздействен контрол от страна на обществото върху разработването и провеждането на горската политика на национално, регионално и местно ниво.

При създаването на стратегическия документ е отчетено, че новите проблеми пред устойчивото развитие на горския сектор в ЕС налагат увеличаване на приноса към зелената икономика и преодоляване на неблагоприятните последствия от промените в климата, опазване на биологичното разнообразие, балансиране на нарастващото използване на биомасата като енергиен източник с изискването за устойчиво ползване на ресурса.

Планирани дейности за изпълнение

Планираните работни пакети от дейности за изпълнение, имащи отношение към горското стопанство и горския сектор са:

1. Използване на потенциала на горските генетични ресурси за адаптиране към климатичните промени;

2. Картиране на старите гори в недържавните горски територии;

3. Актуализация на горите в съществуващата информационна среда;

4. Възстановяване на традиционните горски ландшафти;

5. Намаляване на негативното влияние на пожарите върху биоразнообразието;

6. Политики за следващите поколения – повишаване на осведомеността на подрастващото поколение по въпросите на биоразнообразието и климата.

Визия за бъдещетогори, ИАГ, Agrozona.bg

„Към 2030 година българските гори, увеличавайки площта и запаса си и подобрявайки състоянието си, ще допринасят за постигането на просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика, запазвайки богатото си биологично разнообразие, допринасяйки за смекчаване на негативното влияние на климатичните промени, осигуряването на чисти въздух, води и почви, и възможности за социално-икономическо развитие на всички хора и региони в страната“, се посочва в Проекта на доклад към НСРГСРБ 2030 г.

Изпълнението на Стратегията е насочено към поддържането на жизнени, продуктивни и многофункционални гори, конкурентоспособен и иновативен горски сектор, съхранено биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии.

Предвижда се секторът да осигурява условия за пълноценна реализация на заетите, да способства в максимална степен за смекчаване на ефекта от промяната в климата и да гарантира поддържането на здравословна околна среда.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА