Земеделските стопанства се стопиха със 64% за 12 години

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
6 Минути

74% по-малко са стопанствата, които отглеждат животни и птици

Земеделските стопанства в България са 132 742 с 4 564 152 ха използвана земеделска площ и 1 026 174 животински единици според преброяването през 2020 г.

Налице е трайна тенденция за увеличаване на размера на земеделските стопанства в България и средния брой отглеждани животни в тях. Средно използваната земеделска площ в едно стопанство е увеличена над три пъти, а над 3.5 пъти е нараснал средният размер на животинските единици. Това показват резултатите от проведеното през 2020 година преброяване на земеделските стопанства, което представлява моментна снимка на структурата и средствата за производство на българското селско стопанство.

Данните от преброяването през 2020 г. потвърдиха тенденцията за намаляване броя на земеделските стопанства (с 64% по-малко спрямо 2010 г.) и увеличаване на техния размер.

Средният размер на използваната земеделска площ в стопанствата е над 3 пъти повече в сравнение с 2010 г.

застудяване, март, Agrozona.bgОбщо използваната земеделска площ е 4 564 152 ха, от нея колективно за паша на животни се ползва затревена площ в размер 604 864 ха. Средният размер на използваната земеделска площ в стопанствата, които стопанисват земя, е 35.9 ха, над 3 пъти повече в сравнение с 2010 г.

Съществуват големи разлики в размера на анкетираните структури. 29% от стопанствата са с ИЗП до 1 хектар. Стопанствата със земя от 100 и повече ха са 7 629 и стопанисват 75% от общата ИЗП. 65% от ИЗП са засети със зърнено-житни, зърнено-бобови култури и маслодайни култури. Обработваемата земя на открито е 3 317 071 ха (73% от ИЗП) и се стопанисва от 75 243 земеделски стопанства.

През 2020 г. пшеницата и лимецът заемат 61% от общата площ на зърнено-житните култури, а царевицата за зърно – 29%. Площите с маслодайни култури заемат 21% от общата ИЗП, като най-голям е делът на площите със слънчоглед (821 522 ха) и рапица (119  893 ха).

През 2020 г. в 72 000 стопанства се отглеждат селскостопански животни, птици и пчелни семейства

Животинските единици са общо 1 026 174 (с 11% по-малко спрямо 2010 г.). Средният размер на животинските единици на стопанство се е увеличил 3.5 пъти спрямо предходното преброяване за сметка на намалелия брой на стопанствата, които отглеждат животни и птици (-74%).

Увеличава се средният брой на отглежданите животни в стопанствата за всички наблюдавани видове. В стопанствата на физически лица се отглеждат 74% от говедата, 92% от козите, 88% от овцете. Свинете и птиците се отглеждат основно от търговски дружества – съответно 90% от свинете и 82% от птиците. В 76% от стопанствата със свине се отглеждат по 1 или 2 животни. В свиневъдните стопанства с над 1 000 животни, се отглеждат над 95% от общия брой свине в страната. Птицевъдните стопанства с над 100 кокошки носачки и подрастващи са 254 и отглеждат 94% от кокошките в страната.

Селското стопанство е източник на доходи за около 294.3 хил. души

Селското стопанство е източник на доходи за около 294.3 хил. души (без сезонните работници и лицата, непряко наети от стопанството), като обемът на вложения от тях труд е равен на 168.0 хил. годишни работни единици (ГРЕ). Сезонните работници са вложили 12 232 ГРЕ, а получените външни услуги от изпълнители по договори през 2020 година се равняват на 1 609 ГРЕ.

79% от лицата, влагащи труд в земеделието, са самите стопани и членовете на техните семейства (т. нар. семейна работна ръка). В семейната работна ръка жените са 40%. Лицата, влагащи труд в земеделието, които принадлежат към несемейната работна ръка (не са членове на семейството на стопанина на стопанството, в което работят), са 61 392, от които 75% са мъже. 55% от управителите са на възраст 55 и повече години. 29% от постоянно заетите лица са заети в стопанства с икономически размер до 2 000 евро стандартна продукция (СП) и те влагат 19% от общите ГРЕ. 82% от постоянно заетите лица влагат труд в специализирани стопанства, 18% – в смесени.

животновъди, Картофопроизводители, Agrozona.bg

80% от стопанствата са специализирани в отглеждането на култури или животни, останалите 20% са смесени стопанства и в тях се отглеждат различни култури и животни. 30% от стопанствата в България (почти 40 хил.) са специализирани в отглеждането на полски култури, като техният дял в общата стандартна продукция е 61.5%. 29.6% от стопанствата отглеждат тревопасни животни. Стопанствата, специализирани в отглеждането на зеленчукови култури, са 7.1 хил. и средно стопанисват 1.8 ха ИЗП. Средно 4.6 ха ИЗП имат стопанствата, специализирани в отглеждането на трайни насаждения (13% от стопанствата в страната). Стопанствата със СП под 2 000 евро са 37%. Стопанствата със СП от 250 000 и повече евро са 2% и генерират 59% от общата СП на страната. Почти 5 пъти над средния размер за страната е икономическият размер на стопанствата, които отглеждат свине и птици – 153 хил. евро за свине и птици при среден размер от 30.8 хил. евро.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements