Ясни са условията за кандидатстване по подмярка 4.1, предстои обществено обсъждане до 29-ти март

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
8 Минути

Приемът най- вероятно ще стартира на 2 април

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Условия за допустимост

За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани регистрирани като земеделски стопани от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение, признати групи или организации на производители за колективни инвестиции.

Максимално допустими разходи

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 2 933 700 лв. За групи или организации на производители таванът на допустимите разходи също е 2 933 700 лв. За техника по настоящата процедура ще се отпускат до 488 950 лв. на кандидат.

Допустими дейности

Допустимите дейности по подмярката са свързани с внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Допустими ще бъдат още дейности, свързани с подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти, инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Бюджет по подмярката

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, средства от Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI) и с национални средства. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 422 218 104, 00 лв..

Одобрените проекти се изпълняват в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ с РА. Крайният срок по за изпълнение на проекта не може да е по-дълъг от 15 юни 2025 г. Срокът и изискванията към бенефициентите за стартиране изпълнението на одобрения проект се посочват в административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Оценяване на проектите и точки

  1. Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за оценка:
Приоритет Крите

рии за оценка

Критерии за оценка Минимално изискване Максимален брой точки
1 Подпомагане на земеделски стопани в чувствителни сектори 1 Проектни предложения с инвестиции и дейности, насочени в сектор “Плодове и зеленчуци”, и/или сектор “Животновъдство”, и/или сектор “Етеричномаслени и медицински култури” Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени към секторите посочени в критерия за оценка 20
2 Подпомагане на проекти с интегриран подход 2.1 Проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти * 20
2.2 Проектни предложения, представени от кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 * 5
2.3 Проектни предложения, представени от кандидати до 40 години включително. * 5
2.4 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение. Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по:

·                 „5“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 10 точки;

·                 „6“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 9 точки;

·                 „7“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 8 точки;

·                 „8“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 7 точки;

·                 „9“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 6 точки;

·                 „10“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 5 точки

10
3 Подпомагане на проекти, осигуряващи устойчива заетост 3 Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в земеделските стопанства. След изплащане на финансовата помощ, е поет ангажимент за поддържане на средносписъчния брой на персонала в земеделското стопанство установен за годината предхождаща, подаване на проектното предложение 5
4 Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване 4.1 Проектни предложения с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти Всички инвестиционни разходи включени в проектното предложение са свързани с производство на биологично сертифицирани селскостопански продукти 10
4.2 Проектни предложения с включени инвестиции за напояване на селскостопански култури отглеждани в земеделското стопанство Най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в напоителни системи –водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и за които е осигурено /за съществуващи системи/ или ще бъде осигурено /за нови системи/ използването на вода от клон на Напоителни системи. 15
Най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в напоителни системи -водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата 10
4.3 Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ Най-малко 15 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ 10
4.4. Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации Най-малко 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в иновативни за стопанството технологии 15
5 Подпомагане на кандидати с проекти на територията на  райони с природни и други ограничения 5 Проекти представени от земеделски стопанства разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000 Най-малко 70% от обработваемите площи на земеделското стопанство и/или животновъден/и обект/и са разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000 5
Максимален брой точки
Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама