Подпомагат залесяването с интервенция по Стратегическия план за развитие на земеделието

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
6 Минути

Пет интервенции, свързани с горите, представи тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР) по време на четвъртото заседание, което се проведе днес. Интервенциите, свързани с горите са: „Залесяване на земеделски и неземеделски земи“, „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“, „Подпомагане провеждането на отгледни сечи в недържавните гори“, „Първична преработка и маркетинг на дървесина“.

Интервенция “Залесяване”

От всички сектори именно секторът „Горско стопанство“ има най-висок дял в поглъщането на въглеродни емисии. Според оценките на Националния доклад за инвентаризация на емисиите на парникови газове, горите са компенсирали около 12% от всички емисии в периода от 1988 г. до 2011 г. Поради това една от заложените в плана интервенции е именно залесяването.
То ще стимулира поглъщането и съхраняването на въглерода и опазване на почвите от ерозия. Чрез увеличаването на лесистостта  се увеличават териториите, за които е доказано, че най-добре поглъщат и съхраняват въглерода – горите.
имоти, малки гори, Agrozona.bg

Промените на климата могат да предизвикат намаление на производството, ограничаване на водните ресурси, разпространение на болести по животните и растенията, които са нетипични за даден регион и др.  Ето защо политиката за опазване на околната среда сама по себе си не е в състояние да даде отговор на адаптирането към промените на климата. Такива мерки могат да бъдат залесяване на земеделски земи и горски територии, които отговорят на определението за неземеделски земи. Залесяването също допринася за защита на териториите от природни бедствия и пожари, както и допринася за адаптирането към промените в климата.

Изборът на дървесни видове за залесяване следва да е в съответствие с целите за климата и околната среда, спазвайки принципите за устойчиво управление на горите, както са развити в Пан-Европейските Насоки за Залесяване и Презалесяване. Това се гарантира посредством технологичния план за залесяване, изготвен от лицензиран лесовъд. Технологичният план съдържа насоката и целта на залесяването, подходящият посадъчен или посевен материал по вид, количество, качество и произход; видът и начинът на почвоподготовка, схемата и гъстотата на културата;  начинът и сезонът на залесяване.

В България са установени и картирани 135 типа месторастения. За залесяване се използват подходящи за съответния тип и условия на месторастене дървесни и храстови видове, като ще се ползват само местни видове.

Интервенцията по “Залесяване” ще подпомага залесяване на земеделски и неземеделски земи, както и поддръжка на новосъздадените култури. Поддръжката на новосъздадените култури включва отглеждане до петата година след създаването и попълване до третата година след създаването.

Размер на подпомагането за интервенция “Залесяване”

гори, залесяване, Agrozona.bgПодпомагането за залесяване и поддръжка ще бъде до 100% от допустимите разходи.  Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 3 000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект, е до левовата равностойност на 300 000 евро.
С предвиденият максимален размер на общите допустими разходи по един проект ще могат да бъдат създадени от 42 до 57 ха нови иглолистни гори или от 35 до 47 ха широколистни такива.

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват или правото си да я управляват. Друго изискване е земята, която ще се залесява да попада в район с лесистост по-малка от 60% или в район с висок или среден риск от ерозия. Минималната площ за залесяване трябва да бъде 0.5 ха, а минималният процент на прихващане на новосъздадената гора да е по-висок от 25%. Залесяванията трябва да се извършват съгласно Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове като се използват само местни дървесни видове според типа на месторастене;

За всички залесявания над 1.0 ха, когато се налага смесване на дървесните или храстови видове в културата, то трябва да е поясно и минимум 10% от площта трябва да е заета от медоносни дървесни видове. Помощта за залесяване на земя, публична собственост, или за бързорастящи дървета покрива само разходите по залесяването.

Не се допуска подпомагане за:

гори, ИАГ, Agrozona.bg

  • залесяване на дървесни видове с цел създаване на култури с кратък цикъл на ротация;
  • залесяване с цел производство на коледни елхи;
  • залесяване на бързорастящи дървета за производство на енергия;
  • залесяване на уязвими местообитания като торфища, влажни зони, карстови и силикатни терени, автохтонно не поддържащи горско-дървесна растителност(местообитания с европейска значимост, започващи с кодове 6, 7, и 8);
  • залесяване на лесонепригодни горски територии;
  • залесяване на земеделски земи с висока природна стойност;
  • зоните, включени в мрежата „Натура 2000“, залесяването е допустимо само ако съответства на целите на управлението на тези зони и е съгласувано с органа на държавата членка, който отговаря за прилагането на „Натура 2000“.
Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА