Насоките по подмярка 8.1: Минимум 10% от заселяването трябва да е с медоносни растения

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

 

В момента се изготвят Насоките за кандидатстване за подпомагане по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщиха за “Агрозона” от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Когато насоките са готови, те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. След изтичане на законоустановения срок за обществено обсъждане , Управляващият орган (УО) на ПРСР ще разгледа постъпилите бележки и ще отрази нужните промени в Насоките за кандидатстване. Веднага след това ще се пристъпи и към отваряне на приема за проектни предложения.

18 милиона лева е общият размер на финансовата помощ по мярката

75% от тези средства са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а 25% са национално съфинансиране.

Като част от Насоките за кандидатстване ще бъде изготвено и Приложение със списък на допустимите медоносни дървесни и храстови видове. Изборът на дървесния или храстов вид, с който ще се залесява, ще се определи от лесовъда, който ще изготви технологичния план за залесяване, при спазване на  изискванията за избор на дървесен или храстов вид според типа на месторастенето.

Пловдив, препарати, Agrozona.bgИзискване: Миминум 10% от площта трябва да бъде с медоносни култури

За да подкрепи пчеларския сектор в страната и спазвайки всички законови разпоредби и изисквания, УО на ПРСР е поставил допълнителни изисквания към кандидатите за подпомагане. Според изискванията, минимум 10% от площта трябва да е заета с медоносни видове.

Цели на залесяването

Залесяванията по подмярка 8.1 нямат конкретна регионална насоченост. По нея ще се подпомагат само залесявания, които отговарят на целите на подмярката. Това са  увеличаване на горските територии в равнинните райони с по-ниски такива, ограничаване  на ерозията и запазване на качеството на земите в съседни територии, подобряване на водния баланс в подкрепените територии и адаптиране към промените в климата.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама