Нова промяна в Наредба 4: Втори шанс за стопаните без важни документи по три екосхеми

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
8 Минути

В обхвата на понятието „органични подобрители“ се включват и органо-минералните торове

Министерство на земеделието и храните подготвя нова промяна на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни, тъй като предварителната проверка от страна на Държавен фонд „Земеделие“ на подадените към заявленията за подпомагане документи, а именно плановете за управление на хранителните вещества към екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване; плановете за паша към екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи и документите, доказващи, че насаждението е в период на плододаване към интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове, показва, че част от фермерите не са ги приложили към депозираните заявления за подпомагане в определения за целта три седмичен срок след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, който изтече на 14 август 2023 г. Липсата на тези документи ще лиши земеделските стопани от възможността да получат подпомагане по посочените интервенции  въпреки изпълнението на всички останали критерии за допустимост, се казва в мотивите на заместник-министъра на земеделието и храните Александър Йоцев. Общественото обсъждане на документа е в рамките на 14 дни.

Тъй като 2023 г. е първа година на прилагане на интервенциите с тези изисквания, следва да бъде предоставена допълнителна възможност за кандидатите за получаване на директни плащания, заявили за подпомагане съответните екосхеми или обвързано подпомагане, да получат директна подкрепа за своя принос към околната среда, както и за производството на продукцията на включените във схемата за обвързано подпомагане плодове.

С предложеното допълнение на земеделските стопани, които са заявили екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал и екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи, както и интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове ще се осигури допълнителна възможност да подадат чрез Системата за подаване на заявления чрез СЕУ плановете и документите по чл. 7, ал. 2, т. 6, 7 и 8 от Наредба № 4 от 2023 г. или да заменят вече подадените планове и документи, в случаите на промяна в обстоятелства и/или последващо установени пропуски след изпращане на горецитираните документи.

 

Включват органо-минералните торове в списъка с органични подобрители на почвата

В Наредба № 3 от 2023 г., в т. 44 от §1 на допълнителните разпоредби беше дефинирано понятието „органични подобрители на почвата“. Видно от горецитираната дефиниция, “органични подобрители на почвата” са органични подобрители, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти.

С писмо с изх. № 20-205/27.07.2023 г. Министерството на земеделието и храните отправи запитване до Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ относно възможността за прилагане на органо-минерални торове за целите на екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено и огранично торене от Стратегическия план.

В отговор, с писмо с рег. № 13-224/27.07.2023 г. Институтът изразява мотивирано становище, че органо-минералните торове могат да бъдат използвани и да изпълняват функциите на органични подобрители, когато отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 2023 г. Съгласно горепосочената разпоредба, право на подпомагане по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване, имат земеделски стопани, които прилагат в своите стопанства заедно или поотделно земеделски практики съгласно приложение № 14 от Наредба № 3 от 2023 г. чрез използването на външни органични подобрители на почвата съгласно план за управление на хранителните вещества, изготвен от агроном, по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ и публикуван на интернет страницата на ДФЗ.

С предложената промяна в Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и за реда за налагане на административни санкции обхватът на понятието „органични подобрители“ се разширява, като в определението се включват и органо-минералните торове. По този начин се оптимизират условията за получаване на подпомагане по гореспоменатата екосхема, като се разширява обхватът на приложимите органични подобрители, които могат да се използват за целите на еко схемата, респективно – правилното администриране на тази интервенция за директни плащания, както и осигуряване на ефективен контрол по същата от страна на ДФЗ.

 

Проверките започват от 15 октомври 

Съгласно чл. 63, ал. 1 Наредба № 3 от 2023 г. за интервенциите под формата на директни плащания, по които подпомагането е на площ, контролната извадка за ежегодно извършваните проверки на място обхваща най-малко 3 на сто от всички бенефициенти, кандидатстващи по съответната интервенция и изпълняващи критерии за допустимост. Данните от проведената кампания по прием на заявления през 2023 г. сочат, че по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване са кандидатствали 3845 бр. земеделски стопани с общо заявени площи в размер на 1 179 972 ха; по екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи заявления за подпомагане са подали 1464 бр. фермери с обща площ от 74 978 ха и по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове кандидатите са 7 518 на брой с площ 28 680 ха. Държавен фонд „Земеделие“ следва да извърши множество проверки по трите интервенции. Това налага новият срок, в рамките на който ще бъдат подадени, респективно заменени съответните документи, да бъде определен в периода 25 септември-09 октомври 2023 г., така че документите да бъдат включени в риск-анализа на ДФЗ за избор на бенефициенти за проверка на място и проверките да се извършат своевременно. При съгласуването на проекта в 14-дневен срок ще бъде осигурена възможност Държавен фонд „Земеделие“ да започне проверките по тези интервенции след 15 октомври, без закъснение, което има обуславящо значение за навременното изплащане на заявените субсидии.

 

Цените на слънчогледа падат до 600 лв. за тон в Украйна с ускоряването на жътвата

 

Кои междинни култури можете да използвате и кои от тях могат да се комбинират (+ примери)

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама