МИГ “Елена-Златарица” обяви два нови приема по подмерки 4.1 и 4.2

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

На 23 август МИГ „Елена и Златарица“ обяви прием по процедура № BG06RDNP001-19.678 по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Подмярката има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на общините Елена и Златарица чрез развитие на земеделските стопанствата при спазване стандартите на Европейския съюз, опазване на околната среда и насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските стопани.

Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на иновативни и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията.

Крайният срок за кандидатстване по подмярка 4.1 е 17 октомври 2023 г.

МИГ „Елена и Златарица“ обявява и втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.576 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“.

Подмярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз и подобряване опазването на околната среда.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярка 4.2 изтича на 7 ноември т.г.

Условията за кандидатстване и пакета-документи по двете подмерки могат да се намерят на сайта на МИГ „Елена и Златарица“ http://vomr.elena.bg и в информационната система ИСУН 2020.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА