МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ стартира нов прием по мярка 4.2 за инвестиции в преработка

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Проектните предложения се подават по електронен път до 2-ри март 2023 г.

Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“ стартира втори прием на проектни предложения по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик-Генерал Тошево“, съобщи ОИЦ-Добрич.

Бюджета на мярката, след първи прием е 184 533,62 лв., осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Подобряване на икономическата ефективност и конкурентноспособността на предприятията

Целта на процедурата е насочен към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост в общините Балчик и Генерал Тошево.

Кой може да подаде проект?

Проектни предложение могат да подават регистрирани земеделски стопани, еднолични търговци, юридически лица и признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г. Кандидатите трябва да са с постоянен адрес (за физическите лица) или седалище и адрес на управление (за ЕТ и юридическите лица) на територията на общините Балчик и Генерал Тошево.

Размерът на безвъзмездното финансиране от 11 734,80 лв до 195 580 лв. за едно проектно предложение. Общите допустими разходи за конкретен проект трябва да са в границите от 29 337 лв. до 391 160 лв. Безвъзмездната финансова помощ за микро, малки и средни предприятия е до 50% от общите допустими разходи и до 40% за големите предприятия.

Допустими инвестиции

Допустими са инвестиции в производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на следните селскостопански продукти: мляко и млечни продукти, месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, мед и пчелни продукти; зърнени, мелничарски и нишестени продукти; растителни и животински масла и мазнини; технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук; готови храни за селскостопански животни (фуражи); гроздова мъст, вино и оцет.

Допустими са инвестиции за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, закупуване (вкл. чрез финансов лизинг) и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти, изграждане/модернизиране, вкл. оборудване на лаборатории и др. Допустимо е  закупуването на специализирани транспортни средства включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция и изграждане/модернизиране и оборудване на лаборатории. Производителите ще могат да съфинансират разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

Проектните предложения се подават по електронен път

Проектните предложения се подават по електронен път до 02.03.2023 г., 17:30 ч., с Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Условията за кандидатстване и изпълнение са публикувани на https://bit.ly/3YzD1O3, като кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения на e-mail: [email protected] като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения и/или https://eumis2020.government.bg (в секция „Разяснения по процедурата).

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА