Гласуват промени в подмярка 4.1, вижте колко точки и за какво ще получават проектите

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
9 Минути

На предстоящото заседание на Комитета по наблюдение ще бъдат разгледани редица промени, предложени на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за промяна на текста в част от подмерките 4.1 и 4.2  във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Промени и нововъведения

Кандидатите за подпомагане подали проектно предложение след 1 януари 2021 г. следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

По мярката ще бъде предоставен приоритет за проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, иновации в стопанствата, включително технологии водещи до намаляване на емисиите, както и ца инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 000 000 евро, включително финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

  • За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на „Следващо поколение“ финансовата помощ се увеличава с до 25 %.
  • За инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10 %;
  • Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 50 %.
  • За проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 1 000 001 евро до 1 500 000 евро, включително:

Финансовата помощ е в размер до 35 %

от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

  • За инвестиции в обхвата на допълнителните средства по линия на „Следващо поколение“ финансовата помощ се увеличава с до 25 %.
  • За инвестиции представени от кандидати групи и организации на производители с до 10 %;
  • Финансовата помощ за инвестиции в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35 %.

Допустими разходи

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периоди на прием проведени след 01 януари 2021 г. е в рамките на 1 500 000 евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 1 500 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периоди на прием проведени след 01 януари 2021 г. е в рамките на 250 000 евро. Разходите за земеделска техника не може да надхвърлят 50 на сто от допустими разходи по едно проектно предложение и не се считат за инвестиции в обхвата на дейностите по „Следващо поколение“

 

Проект на критерии за оценка подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Приоритет Критерии за оценка Критерии за оценка Минимално изискване Максимален брой точки
1 Подпомагане на земеделски стопани в чувствителни сектори 1 Проектни предложения с инвестиции и дейности, насочени в сектор “Плодове и зеленчуци”, и/или сектор “Животновъдство”, и/или сектор “Етеричномаслени и медицински култури” Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени към секторите посочени в критерия за оценка 15
2 Подпомагане на проекти с интегриран подход 2.1 Проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти * 10
2.2 Проектни предложения, представени от кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020. * 5
2.3 Проектни предложения, представени от кандидати до 40 години включително. * 5
   
   
    2.4 Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение. Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по:

·         „5“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 10 точки;

·         „6“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 9 точки;

·         „7“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 8 точки;

·         „8“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 7 точки;

·         „9“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 6 точки;

·         „10“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 5 точки;

 

10
3 Подпомагане на проекти, осигуряващи устойчива заетост 3 Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в земеделските стопанства. След изплащане на финансовата помощ, е поет ангажимент за подържане на средносписъчния брой на персонала в земеделското стопанство установен за годината предхождаща, подаване на проектното предложение 5
4 Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване 4.1 Проектни предложения с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти Всички инвестиционни разходи включени в проектното предложение са свързани с производство на биологично сертифицирани селскостопански продукти 10
4.2 Проектни предложения с включени инвестиции за напояване на селскостопански култури отглеждани в земеделското стопанство Най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в напоителни системи –водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и за които е осигурено /за съществуващи системи/ или ще бъде осигурено /за нови системи/ използването на вода от клон на Напоителни системи. 15
Най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в напоителни системи –водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата

 

5
4.3 Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ Най-малко 15 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ 10
4.4 Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации Най-малко 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в иновативни за стопанството технологии 15
5 Подпомагане на кандидати с проекти на територията на  райони с природни и други ограничения 5 Проекти представени от земеделски стопанства разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000 Най-малко 85% от обработваемите площи на земеделското стопанство и/или животновъден/и обект/и са разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000 5
*Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 15 точки по критериите за подбор.
Максимален брой точки  

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements