ДФЗ публикува насоки за кандидатстване по интервенцията за хуманно отношение към животните за Кампания 2023

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Заявления могат да се подават в срок до 21 юли

До 21 юли 2023 г.  земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по интервенцията Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност, включваща дейностите осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните и осигуряване на свободно отглеждане на открито. Приемът е обявен със Заповед № РД09-661/30.06.2023 г. на Министъра на земеделието.

Субсидиите се отпускат под формата на ежегодни компенсаторни плащания за една животинска единица

Подробните изисквания и наборът документи за подпомагане са разписани в Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Кандидатите по интервенцията следва предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ съгласно чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Всички постоянни животновъдни обекти (ЖО), в които се отглеждат едри преживни животни (ЕПЖ) и/или дребни преживни животни (ДПЖ) следва да бъдат регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)  и да отговарят на определеният им капацитет. За проверка на изискването ще се ползват наличните данни въведени в Интегрирана информационна система на БАБХ (ИИС на БАБХ). За временните животновъдни обекти (ЖО), регистрирани на името на кандидата,  в системата на БАБХ в поле „Вид обект“ следва да бъде изрично посочено „Пасище“, за да не се търси съответната регистрация.  Следва да се има предвид, че кандидатите само и единствено с ЖО тип „Пасище“ не са допустими да заявяват за подпомагане и двете дейности – осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните и осигуряване на свободно отглеждане на открито.

От Кампания 2023 данните за капацитета на животновъдните обекти ще се зареждат в заявлението за подпомагане автоматично от ИИС на БАБХ, поради което е необходимо кандидатите по интервенцията да се уверят предварително, че информацията е коректно въведена в системата. Няма да се изисква предоставяне на Удостоверение за регистрация на животновъден обект по реда на чл. 137 от ЗВД на хартия. Без въведени данни удостоверяващи капацитета на ЖО в ИИС на БАБХ няма да е възможно заявяване на животни по интервенцията.

За дребните преживни животни (ДПЖ) на възраст от 6 до 12 месеца се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение с цел заявяването им по интервенцията.

За животни от вид телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно. При непредоставяне на такива те ще се водят за телете/малачето до 6 месеца над 220 кг.

Задължително предоставяне на становище за Кампания 2023

За Кампания 2023 е задължително предоставянето на становище от всички кандидати по интервенцията съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби на  Наредба № 10 от 27 юни 2023г. Документът се предоставя в срок до 30.08.2023 г. Становището е по образец и се издава от директора на съответната областна дирекция на БАБХ по местонахождение на животновъдния обект, в съответствие с изискванията на чл.74 от същата наредба.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements