До 23 юни продължава обсъждането на насоките за кандидатстване по подмярката за залесяване

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува насоки за кандидатстване по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка “. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура възлиза на 518 028 131 лева. 75% от тях са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а 25% са национално съфинансиране.  До 23 юни ще продължи обсъждането по проекта, като всички заинтересовани лица могат да изпращат писмени предложения и коментари на имейл адрес:  [email protected]

Кои са допустимите кандидати?

Допустими кандидати по мярката ще бъдат физически лица, еднолични  търговци, местни поделения на вероизповеданията,общини и държавни предприятия собственици на земеделски или неземеделски земи.

Най- много до 586 740 лв ще се предоставят за едно проектно предложение

За един проект ще се предоставят най- много до 586 740 лв.  Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е до 977 900 лв., а този на  общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава 977 900 лв., за бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия.

Подпомагани дейности

По подмярка 8.1 ще бъдат подпомагани дейности по залесяване с дървесни и храстови видове, което включва изготвяне на технологичен план за залесяване, почвоподготовка, закупуване, транспорт и временно съхранение на залесителния материал и разходи за труд при залесяването. Одобрявани ще бъдат и разходите за третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали, както и ограждането и поддръжката на залесените площи, което ще включва попълване, включително превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването.

Ще се покриват и разходи, свързани с проекта, в т.ч. такси за издаване на документи от държавни и общински администрации, разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, като те не могат да надхвърлят 5% от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.

Залесяване с цел производство на коледни елхи няма да бъде финансирано по подмярката

Залесяване с цел производство на коледни елхи няма да бъде финансирано по подмярката. Освен това няма да се одобряват проекти за залесяване на бързорастящи дървета за производство на енергия, при турнуси на сеч по-ниски от посочените в Приложение № 5 от Наредба 18. Трайно затревени площи, включително мери, пасища, ливади и поляни, земеделски земи с висока природна стойност и такива,  които не са били включени в сеитбооборот през последните 5 или повече години също ще бъдат недопустими за залесяване.

 

Друго изискване, за да бъде одобрен един проект е, когато се налага смесване на дървесните или храстови видове в културата, то трябва да е пояснено и минимум 10% от площта трябва да е заета от медоносни дървесни видове. Още по темата може да прочетете тук:

Насоките по подмярка 8.1: Минимум 10% от заселяването трябва да е с медоносни растения

Пълните насоки за кандидатстване, допустимите кандидати и подпомагани дейности може да откриете ТУК.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама