Стопаните няма да връщат пари, ако площите попадат в нови територии по Натура 2000

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

В случай, че в следствие на обявени от министъра на околната среда и водите нови защитени зони по Натура 2000 площи от ангажимента на земеделския стопанин бъдат изключени от обхвата на мярка 10 „Агроекология и климат“ по направление  „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“,  ангажиментът може да се прекрати и няма да се изисква възстановяване на полученото финансово подпомагане по направлението, са част от промените по мярка 10, които ще се разглеждат от Управляващия орган по време на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020).

С предложените текстове се предоставя право на бенефициентите да продължат изпълнението на ангажиментите само с площи, които не са изключени от обхвата  на мярката, или ако не са съгласни, да им бъдат прекратени ангажиментите без да се изисква възстановяване на получените финансови средства.

Дейност върху поне 90% от обявените площи

Едно от задълженията на бенефициентите по направлението е да изпълняват дейностите на поне 90 % от одобрената площ. Идентично е изискването и при удължаване с една или две години на ангажиментите. Съгласно условията за допустимост по мярката, след обнародване на новите заповеди, земеделските стопани няма да могат да продължат да заявяват тези площи по направлението. В резултат на това, Разплащателната агенция може да прекрати ангажиментите. В някои случаи е възможно една част от площта на ангажимента да бъде изключена от обхвата на мярката, а друга част да попада в допустимите за подпомагане площи, като земеделският стопанин може да продължи изпълнение на дейности по направлението с отговарящите на условията за допустимост площи.

Кучето – пазач на стадото задължително със спъвачка

Сред промените по мярка 10 на ПРСР е и добавяне на нови допустими разходи, които могат да се финансират. Те се отнасят до направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)”. Предвижда се, когато животните не се придружават по време на паша от земеделския стопанин да бъдат придружавани от пастир или гледач. Въвежда се и изискване на кучетата, придружаващи стадото, да им се поставят спъвачка. Тази промяна се прави заради констатирането на случаи на животни, които се намират извън определения за паша район, използването на агресивни кучета, които могат да предизвикат  инциденти с преминаващи в района хора и животни.

Към специфичните базови изисквания за прилаганите дейности по „Агроекология и климат” освен забраната за използване на изкуствени торове и други химически средства; паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата се добавят и „нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии, освен в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети“; „намеса в биологичното разнообразие“, както и забрани, определени в чл. 17 от ЗЗТ по отношение на териториите на резерватите.

Предложените текстове се очаква да допринесат за по-доброто опазване на биоразнообразието на територията на Националните паркове.

С въвеждането на тези задължения, в по-голяма степен ще се допринесе за поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа и опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите на Националните паркове. Предложените текстове включват и ограничения във връзка с резерватите и забраните за дейности в тях, с изключение на определените в закона, съгласно чл. 17 от ЗЗТ, с което се цели запазване на естествения им характер и запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени видове.

 

 

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА