Реколтата от пшеница през 2013/14 г. съдава условия за значителен износ и през следващата година

Златко Златков
Златко Златков
5 Минути

Производството на пшеница от реколта 2014 г. ще бъде близко до миналогодишно ниво, като достигне около 5 млн.т., което представлява увеличение с 21.4% спрямо предходната година. Това надхвърля значително вътрешните потребности на страната и създава предпоставка през маркетинговата 2014/15 година за пореден път да бъде реализиран голям износ на пшеница. Прогнозата е на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), което публикува ситуационно-перспективен анализ на пшеница и ечемик за маркетинговата 2013/2014 г.

Към 19.06.2014 г. засетите площи с пшеница за реколта 2014 г. в страната са в размер на 11 717 хил. дка, което е с 2,5% повече, сравнено със същия период на предходната година. Според приключилото в средата на м. май 2014 г. пълно обследване на есенниците преди жътва, посевите са в преобладаващо „добро” до „много добро” физиологично и фитосанитарно състояние. Сравнявайки данните с тези от предходната година, делът на посевите с пшеница в „добро” до „много добро” състояние е с над 4,3 пункта повече, което се дължи на благоприятните агроклиматични условия през по-голямата част на текущата 2014 г. Въпреки това общото състояние на вредителите по културите към този момент не буди тревога.

Площи, среден добив и производство на пшеница, реколти 2011 г.-2013 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Изменение

2013/2012 г

Засети площи (хил. дка)

11 530

11 897

12 936

8,7%

Реколтирани площи (хил. дка)

11 375

11 850

12 902

8,9%

Среден добив (кг/дка)

392

376

419

11,4%

Производство (хил. тона)

4 458

4 455

5 409

21,4%

 Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”

С минерални торове са подхранени около 98% от обследваните посеви, а с хербициди са третирани около 91% от площите с пшеница. Срещу гризачи и други вредители (болести и неприятели) са извършени мероприятия съответно върху 2% и 21%. През 2014 г. делът на третираните площи срещу други вредители – болести и неприятели е значително по-висок спрямо предходната година.

Размерът на пропаднали на 100% площи със земеделски култури (в т.ч. зърнени, зеленчукови и овощни култури) е 59 900 дка, което представлява сравнително малък дял от общите площи. Общият размер на засегнатите площи със земеделски култури към този момент (вкл. тези на 100%) възлиза на 357 000 дка. По-големи щети са отчетени в областите Видин, Русе, Разград, София – област, Добрич, Ловеч, Монтана, Варна, Шумен, Търговище, Сливен и др. Оценката на пораженията ще продължи и през следващите няколко месеца. Засега обаче не се очаква те да окажат сериозно влияние върху реколта 2014 г. от зърнени култури в количествено отношение, макар и да затруднят жътвата, поради полягане на посевите.

Потребление на пшеница

Общото потребление на пшеница през маркетинговата 2013/14 година (семена, изхранване на населението, фураж и износ) се прогнозира на ниво от 5 720 хил. тона – с 21% над нивото от предходната година, поради значителното увеличение на износа. По експертна оценка, употребата за семена за реколта 2014 г. се оценява на около 320 хил. тона, а тази на пшеница под формата на брашно и хляб през пазарната 2013/14 година се свива до около 950 хил. тона, като причината е тенденцията на леко понижение на потреблението на хляб и тестени изделия от домакинствата. За изхранване на животните са употребени общо около 1 538 хил. тона зърно, в т. ч. около 615 хил. тона пшеница. Тези разчети не отчитат евентуална промяна на броя на животните през годината.

Цени на пшеницата

Средната изкупна цена на хлебна пшеница за маркетинговата 2013/14 година е 322 лв./тон – със 114 лв./тон или 26% по-ниска на годишна база, но все пак с около 3% над средното за последните 5 години. През следващите няколко месеца в началото на пазарната 2014/15 година цените на пшеницата в България ще бъдат повлияни основно от международните котировки, по-специално от цените в Черноморския регион, които от своя страна ще

зависят от първите данни за новата реколта в световен мащаб. Към момента очакванията са голямото предлагане за износ от Черноморския регион и Европейския съюз да упражнят натиск върху световните цени на пшеница през стартиращата 2014/15 пазарна година. Леки притеснения за смущения в търговията възникват главно от напрегната политическа обстановка в Украйна. Въпреки това, очакваното високо световно предлагане дава основание да се прогнозира цените на пшеницата да продължат да се движат под високите нива, достигнати през 2012/13 г.

Докладът е достъпен ТУК.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА