Разглеждат мярка за плащане за земеделски земи, попадащи в зони от Натура 2000

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 г. ще разгледа на 9- тото си заседание следващата сряда интервенция за земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените зони по Натура 2000, за които са издадени заповеди за обявяването им, с разписани конкретни режими/ограничения/забрани за земеделски дейности.

Целта на мярката е да допринесе за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта

Плащане по мярката

Подпомагането  по интервенцията ще се предоставя под формата на годишни плащания на хектар  земеделска площ за компенсиране на наложени режими/ограничения/ за земеделски дейности включени в заповедта за обявяване на съответна зона от Натура 2000. Разходите за дейности  ще се изчислят въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в заповедите за обявяване/плановете за управление на защитените зони по Натура 2000.

Допустими бенефициенти

Допустими бенефициенти по проектомярката могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци), управляващи земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000 и регистрирани в ИСАК.

В земеделските площи, попадащи в обхвата на Натура 2000 ще бъде забранено премахването на характеристиките на ландшафта, използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство, косенето на ливади до 1 юли, разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения и използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
Косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли и косенето на ливадите от периферията към центъра, преди 15 юни, както и промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, крайбрежни клифове (скали) в селскостопанския и горския фонд.

Разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми земи, употребата на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди, използването на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство са част от забранените неща.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА