Правителството прие промени в Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС

Златко Златков
Златко Златков
3 Минути

Одобрен е проект на закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС на седмичното правителствено заседание. Предлаганият документ отразява на настъпилите, в резултат на последните реформи на Общата селскостопанска политика, промени в условията за прилагане и съдържанието на някои от включените в него схеми и мерки на общата организация на пазара.

Създава се законово основание за прилагане на нови мерки за пазарна подкрепа – в областта на пчеларството и под формата на предоставяне на мляко и на плодове и зеленчуци в учебните заведения (схеми „Училищно мляко” и „Училищен плод”). Въз основа на натрупаният опит са променени някои от предвидените в закона процедури и в разпределението на компетентностите между Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”. В периода на прилагане на закона настъпиха и промени в административни структури, които също са отразени.

 В проекта на закона е предвидено, че контролът върху предлаганите на пазара биологични продукти се упражнява по реда на Закона за храните и изискването биологичните продукти и храни да се съхраняват и предлагат за продажба отделно от останалите. По нов начин е уредено интервенционното изкупуване, като са разграничени изкупуването по фиксирани цени и изкупуването чрез тръжна процедура, актуализиран е списъкът на подлежащите на интервенция продукти. Уточнен е начинът на финансиране на промоционалните програми. В сектора на плодовете и зеленчуците е отразена схемата за подпомагане на групи производители за инвестиции, както и изискванията за включване на мерки за управление на кризи в оперативните програми на организациите на производители.

 Съществени изменения са направени в сектора на млякото. Облекчават се изкупвачите на краве мляко като участници в квотната система като се отменя изискването за учредяване на банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция, както и ежегодното й подновяване. Определя се компетентният орган за признаване на организации на производители и техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти. Въвеждат се задължителни писмени договори между производители и изкупвачи за доставка на суровото мляко. Определят се и органите по регистрация на договорите и контрол за спазване на изискванията. Прецизирани са съществуващите и предложени нови административнонаказателни разпоредби, в случай на неизпълнение на задължение на производител или изкупвач на мляко.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама