МЗХ обяви повторно обществено обсъждане на целевия прием по подмярка 4.1

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Без възможност за разширяване на напояваните площи по целевия прием

Министерството на земеделието и храните публикува за второ обществено обсъждане- насоки за кандидатстване по „Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е до 50% от общия размер на допустимите разходи

Това става възможно веднага след финализиране на преговорите със службите на ЕК по отношение на обхвата и възможностите на планираните инвестиции. Общият бюджет на процедурата е в размер на близо 97,8 млн. лева. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 29 337 лв., а максималният – 880 110 лв. Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Целта на настоящата процедура е повишаване конкурентоспособността на земеделието в България, опазвайки компонентите на околната среда, чрез подобряване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство. Реализираните проекти ще допринесат за подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства.

Допустими кандидати, приоритети и предимства

Допустими кандидати са регистрирани земеделски стопани, които осъществяват дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение, както и признати групи или организации на производители за колективни инвестиции.

Приоритет в критериите за подбор на проектните предложения по процедурата ще се предоставя за инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“, сектор „Животновъдство“ и сектор „Етеричномаслени и медицински култури“.

Предимство ще имат проекти на кандидати, които до момента не са финансирани по подмярка 4.1, такива с история като земеделски стопани и/или до 40 годишна възраст.

Приоритетни ще бъдат още проекти на кандидати, които в последните три години имат по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение – средноаритметичен размер на оперативната печалба или средноаритметичен размер на приходите от продажби.

Преднина в оценяването ще получат и инвестиционни предложения, подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти, производители на биологични продукти или за дейности в напоителни системи за напояване при отглеждане на царевица.

Припомняме, че критериите за подбор на проектните предложения и мотивите за тяхното определяне са представени  и одобрени на трето заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (който изпълнява функциите и на Комитет за наблюдение на ПРСР 2014-2020).

Без възможност за разширяване на напояваните площи по целевия прием

В хода на преговорния процес със службите на Европейската комисия по изпратеното за одобрение 17-то изменение на ПРСР, включващо пренасочване на средства към бюджета на подмярка 4.1 с цел обявяване на целевия прием, бе получен коментар по отношение на инвестициите, свързани с разширяване на напояваните площи и препоръки за ограничаване на обхвата на целевия прием.

В резултат на допълнително проведената комуникация и обменена кореспонденция със службите на ЕК (ГД „Земеделие“ и ГД „Околна среда“), в насоките за кандидатстване е ограничен обхвата на прилагане на подмярката, като допустими са инвестиции в съществуващи напоителни инсталации или в елемент от напоителната инфраструктура само в рамките на напояваните площи. Няма да бъдат допустими инвестиции, водещи до нетно увеличение на напояваната площ.

Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикувания документ е до 16 юли 2024 г., включително, с него може да се запознаете тук.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама