Второ гласуване на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи предстои в Комисията по земеделие днес

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
5 Минути
Точка единствена от дневния ред на заседанието на Комисията по земеделието, храните и горите към Народното събрание днес ще бъде обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 49-454-01-29, внесен от нар. пр. Десислава Танева и гр. нар. пр. на 8 март 2024 г. – за второ гласуване.

Минималният срок на договорите става 5 календарни години. Държавните земи ще се отдават под наем само чрез търгове

Част от предложените в Законопроекта изменения са следните:

Предложените промени са свързани изцяло с предложения, направени от браншовите организации, участвали в Консултативния съвет по поземлени отношения и комасация и са във връзка с констатирани в практиката проблеми

Предвижда се отдаването под наем или аренда на имоти от държавния поземлен фонд по реда на чл. 24а, ал. 1 да се извършва само чрез търг. До участие в процедурата ще се допускат местните земеделски стопани, развиващи дейности в чувствителни сектори като отглеждане на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури, както и на стопани, които са сертифицирани за биологично производство.

В тази връзка е предвидено имотите от държавния поземлен фонд да се отдават под наем или аренда на физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, които имат постоянен адрес или са регистрирани на територията на общината, в която се намират имотите, обект на търга.

Предвидено е търговете да се провеждат на две тръжни сесии

В първа тръжна сесия ще могат да участват лица, които отглеждат зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури и техните смеси, както и производители, сертифицирани за биологично производство. Във втората тръжна сесия ще могат да участват и останалите земеделски производители, развиващи дейност на територията на общината.

В срок до 30-ти юни ползвателите предоставят в ОСЗ договорите за наем и аренда

Предвижда се промяна ЧЛ. 376, която се поставя срок 30 юни, в който ползвателите да представят за регистриране в общинските служби по земеделие договорите за наем и аренда, с които ще участват в процедурата за уедрено ползване на земеделски земи чрез създаване на масиви за ползване. По този начин се осигурява възможност общинските служби по земеделие да регистрират представените от ползвателите договори за наем и аренда, преди изтичането на сроковете за подаването на заявления за участие в процедурата по формиране на масиви за ползване.

Поне 2/3-ти от ползвателите трябва да са подписали споразумението, за да влезе то в сила, за останалите се изготвя служебно разпределение

С промените в чл. 37в предлагаме споразумението, което се сключва между ползватели, да влиза в сила, когато е подписано от не по-малко от две трети от ползвателите, допуснати за участие в процедурата, и при условие че обхваща не по-малко от две трети от площта в съответното землище, определена за създаване на масивите за ползване.

За останалата една трета от ползвателите, които не са подписали споразумението, се изготвя служебно разпределение на масивите в останалата една трета от площта, определена за създаване на масивите за ползване, при спазване на действащия ред — правото за ползване на отделния масив да се предоставя на ползвателя с най-голям дял собствена и/или арендована/наета земеделска земя в масива.

Заповедта за формиране на, масиви ще може да се обжалва пред районния съд. По този начин ще се прекрати практиката, при която един или няколко от ползвателите не желаят да подпишат изготвеното от десетки участници споразумение за уедрено ползване на имотите в съответно землище или го оспорват по административен и съдебен ред, което води до спиране на процедурата или до несигурност в ползването на имотите.

С промените в чл. 37и и 37м се изменя редът за разпределение на пасища мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд

Предвижда се разпределението да се извършва от съвместна комисия, назначена с обща заповед на кмета на общината и на директора на областната дирекция “Земеделие“. В състава на комисията се включват кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, както и представители на общинската администрация, общинската служба по земеделие, областната дирекция „Земеделие“ и областната дирекция по безопасност на храните.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА