Въвеждат мярка за горите, уязвими на климатичните промени в новата ОСП

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
5 Минути

Горските насаждения, попадащи в най-уязвими на климатичните промени горски територии ще бъдат обект на подпомагане в следващия програмен период. Това е предвидено в проект на интервенция, която ще бъде включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони през периода 2023-2027 г. Мярката и възможността за въвеждането й  бяха обсъдени по време на 7-то онлайн заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план по ОСП 2021-2027 г.. Мярката „Горско екологични дейности в горите“ ще се прилага за първи път в новата Обща селскостопанска политика.
Целите на проектомярката са за допринасяне за смекчаване и адаптиране към изменението на климата, както и за устойчива енергия, опазването на биологичното разнообразие, подобряване екосистемните услуги и запазване местообитанията и ландшафтите.

Прекратяване на дългосрочно планирани сечи със специален шаблон

Проектът на мярката предвижда в част от площта на насажденията, или за отделни клъстери от дървета, да се спрат дългосрочно планираните сечи. Съответните площи ще бъдат обозначавани на терен и на карта. Дърветата, които се запазват, ще се означават със специално разработен за целта шаблон. Техните координати, дървесен вид и диаметър ще се въвеждат в регистър.

Опазване на защитени видове

Усложняването на структурата на горските насаждения, както и наличието на повече стояща и лежаща т.н. „мъртва дървесина“, ще спомогне за опазването на редки и защитени животински видове. Ще бъдат стимулирани дейности по опазването на гнездовите местообитания на грабливи птици и черния щъркел. Това включва ограничаване на стопанско ползване на горите в радиус от 300 м около гнездата. По време на  размножителния сезон в тези зони ловът ще бъде ограничен и забранен. Предвижда се да не бъде допускано движението на хора и МПС в тях.

2020, бюджет, Agrozona.bg

Допустими кандидати

Допустими бенефициенти по подмярката ще бъдат физически лица и еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии, Общини, собственици на горски територии, както и държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, стопанисващи държавни горски територии.

Цели на интервенцията

Тази интервенция цели да се намали традиционното горскостопанско въздействие върху горите, чрез промяна в традиционните дървопроизводствени, лесовъдски цели; да се стимулира опазването естествения им характер, чрез подпомагане на съхраняването на естествени, природосъобразният видов състав и структура на насажденията и да се подобрят условията за поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие, чрез създаване на необходимите за това екологични условия.

Подпомагани дейности

По нея ще се подпомагат следните дейности, които се прилагат в горски насаждения попадащи в най-уязвими на климатичните промени горски територии и в насаждения с приоритетно защитни и екологични функции в планински и полупланински райони:

 • Запазване и увеличаване на площта на горите във фаза на старост;
 • Опазване гнездовите местообитания на дневни и нощни грабливи птици и черен щъркел;
 • Трайно маркиране и запазване на минимум 6 бр./ха живи биотопни дървета (приоритетно над 22 см, единично срещащи се и/или видове, които служат като хранителна база и/или убежище), както и площта в обсега на короните им;
 • Трайно маркиране и запазване на дървета с хралупи и гнезда в насаждението, които служат за убежища на редки и защитени видове;
 • Оставяне без стопанско ползване на защитни/буферни ивици с ширина минимум 20 м., мерено от границите на насаждението с постоянни водни течения, влажни зони, естествени открити площи, инфраструктурни обекти, и селищни образования;
 • Поддържане на стояща и лежаща мъртва дървесина в обем минимум 15% от запаса на насаждението;
 • Оставяне без стопанско ползване на гори върху терени/дерета с наклон по-голям от 35°;
 • Оставяне без стопанско ползване на най-малко 10 % от площта на насаждението, с което се кандидатства.
 • Увеличаване на възобновителния период на възобновителните сечи с един клас на възраст или трансформация на насажденията в т.н. „постоянна гора“ по смисъла на чл. 35е от Наредба 8 за сечите в горите на Р. България.
  гори, залесяване, Agrozona.bg

  Схема на подпомагане

  По интервенцията ще се прилага годишно компенсаторно плащане на площ на бенефициенти, които се задължават да извършват дейности състоящи се от едно или повече поети задължения за опазване на околната среда за срок от 5/7 години.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА