Ноември 28, 2022

„Повишаване капацитета на местните власти за управление на биоразградимите отпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък – пилотен модел за оползотворяване на биоразградими отпадъци в Община Добрич“