Промените в наредбата за подмярка 4.2 са публикувани за обществено обсъждане

Кирил Александров
Кирил Александров
5 Минути

Проектът на промените в наредбата за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е публикуван за обществено обсъждане, което ще продължи до 5 декември. Той отразява изменението във финансовите условия за прилагане на подмярката, което предвижда намаляване на максималната стойност на общите допустими разходи за един кандидат и един проект за целия период на прилагане до левовата равностойност на 2 млн. евро. Освен това с наредбата се въвеждат два нови приоритета, предоставящи предимство на:

  • кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност;
  • проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност.

Създава се нова алинея, която предвижда възможност, когато кандидата е еднолично дружество с ограничена отговорност да се признават обстоятелствата като физическо лице – едноличен собственик на капитала с оглед равнопоставеност на земеделските стопани, които създават за кандидатстване по подмярката ЕТ и ЕООД поради условието за допустимост към кандидатите да са регистрирани по Търговския закон.

Очаква се проектите по втория прием на подмярка 4.2 да бъдат приемани по ИСУН.
Очаква се проектите по втория прием на подмярка 4.2 да бъдат приемани по ИСУН.

Вторият прием по подмярка 4.2 стартира със 100 млн. евро

Друга промяна, заложена в раздел „Изисквания към проектите“ предвижда да се прецизира текстът, касаещ заложената готова продукция в бизнес плана и нейното съответствие с капацитета съгласно технологичния проект както и изискванията по отношение на осигуряване на суровинна обезпеченост за проектите с цел да се гарантира финансиране на жизнеспособни  и обосновани инвестиции, става ясно от доклада на зам. Министърът на земеделието Лозана Василева.

С цел предотвратяване създаването на изкуствени условия се ъвежда изискване по отношение на проектите, включващи само разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството за предоставяне на документи, доказващи правно основание за ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане, на сградите и/или помещенията, където ще бъдат поставени и/или монтирани машините/оборудването.

Кога няма да се предоставя финансиране по подмярка 4.2

Предвижда се инвестиционните мерки на програмата да бъдат управлявани чрез ИСУН 2020, като в системата ще бъдат отразени процесите, използвани за управление на средствата по оперативните програми. Достъп до информацията в ИСУН на широката общественост ще спомогне за подобряване на публичността и прозрачността. С цел осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност се добавя условие най-малко веднъж на шест месеца Разплащателната агенция да публикува за одобрените кандидати и проекти и място на изпълнение на проекта и наименование на доставчиците/изпълнителите по проектите.

Поради липсата на добра осведоменост на част от бенефициентите за своите задължения за изпълнение на проекта и съответното им неспазване, се увеличават грешките при изпълнение и съответно намаляване или отказване изплащане на финансовата помощ. За преодоляване на този проблем в наредбата се въвежда възможност за провеждане на въвеждащо обучение за бенефициентите. С цел намаляване на административната тежест се премахват част от изискуемите документи, доказващи обстоятелства, които ще се проверяват по служебен път. В наредбата е предвидена процедура за прехвърляне на заявления, постъпили в предходен период на прием, в рамките на предстоящата процедура за подбор на проектни предложения, за да се даде възможност за кандидатстване за подпомагане с проекти, които не са получили заповед за одобрение или отказ. Въвежда се уточнение по отношение на максималния размер на общите допустими разходи за един кандидат и един проект в случаите, когато кандидат/бенефициент участва с отделен проект по подмярката и като член на група/организация на производители.

194 договора за €146 млн. сключени досега по подмярка 4.2

 

Кирил Александров работи като журналист от 2006-а година. Преди да работи в Agrozona.bg, е бил част от екипите на Агенция "Фокус", сп. Тема и сайта Expressnews.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements