Отменя се забраната за улов на бели пясъчни миди през 2024 г.

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
6 Минути

Целта за отмяна на забраната е смекчаване на негативното социално и икономическо въздействие върху заетите в риболова и преработката на бели пясъчни миди

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието и храните за отмяна на въведената забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina през 2024 г. е публикувано на сайта на МЗХ.

С акта се цели смекчаване на негативното социално и икономическо въздействие върху заетите в риболова и преработката на бели пясъчни миди, следствие въвеждането на по-дълъг ограничителен период за улов на двучерупчестите.

Със Заповед РД 09-413/15.04.2024 г. на министъра на земеделието и храните бе въведена временна забрана за улов на бели пясъчни миди (Donax trunculus и Chamelea gallina) в Черно море през периода от 01 май до 31 юли 2024 г.

След обявяване на административния акт за издаден, в Министерство на земеделието и храните е постъпила жалба по отношение продължителността на периода на забрана (постъпила в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) с писмо с вх. № 04-20-388/22.04.2024 г. по описа на ИАРА). Жалбата е последвана от недоволство сред представители на Българска асоциация на рибарите, преработвателите и търговците на бяла пясъчна мида Донакс трункулус, „Фиш Хънт 1“ ЕООД, „Маркос Фишинг“ ЕООД, „Рибарско сдружение Перла“, като на 24.04.2024 г. пред сградата на Централно управление на ИАРА се осъществи протест. От страна на изпълнителния директор на ИАРА бе отправена покана за среща с протестиращите на 25.04.2024 г. за обсъждане на причините за възникналото недоволство.

В рамките на състоялата се на 25.04.2024 г. втора среща между организаторите на протеста и изпълнителния директор на ИАРА, представител на Българска асоциация на рибарите, преработвателите и търговците на бяла пясъчна мида Донакс трункулус представи притесненията и несъгласието си по отношение на периода на въведената забрана и неговата продължителност.

Във връзка с гореизложеното на 30.04.2024 г. в сградата на ИАРА в гр. Бургас бе проведена среща в хибриден формат между заинтересовани страни в сектор „Рибарство“. На срещата, чрез видеоконферентна връзка присъстваха представители на трите научни института (Институт по рибни ресурси към Селскостопанската академия, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките (БАН) и Институт по океанология към БАН), които са предоставяли научни данни и становища относно размножителния период на белите пясъчни миди, тяхното разпространение, състояние и възможни смекчаващи мерки за опазване на запасите им. В срещата участваха и представители на Българска асоциация на рибарите, преработвателите и търговците на бяла пясъчна мида Донакс трункулус, „Фиш Хънт 1“ ЕООД, „Маркос Фишинг“ ЕООД и „Рибарско сдружение Перла“. Участие в събитието взеха и представителите на официално признатите професионални организации в сектора по реда на чл. 10 и чл 10в на Закона за рибарството и аквакултурите (Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ ФИШ, сдружение „Черноморски изгрев“ и сдружение „Организация на производителите Черноморска мида“), както и други заинтересовани страни, чрез видеоконферентна връзка (сдружение „Одесос 2011“; СНЦ „Фарчето“, Рибарска кооперация „Траката“).

По време на срещата бе дискутиран размножителният период на белите пясъчни миди, представената научна литература и добрите практики за опазване на двучерупчести в други държави. Участниците в дискусията изразиха различно мнение относно точния размножителен период на двата вида бели пясъчни миди (Donax trunculus и Chamelea gallina), обект на въведената забрана. Следва да се има предвид, че белите пясъчни миди се размножават почти целогодишно, като периодът, предложен от научните организации, обхваща периода на активно съзряване на гонадите на двучерупчестите. Размножаването е процес, в който може да има колебания, но периода на активно размножаване е обхванат от въведената забрана.

В рамките на срещата бе обсъден и поставен акцент върху социално–икономическия аспект на преработвателните предприятия на бели пясъчни миди и негативното въздействие върху тяхната дейност от въвеждането на по-дълъг ограничителен период за улов на двучерупчестите.

Участниците обсъдиха и възможността за съкращаване периода на забрана за улов на бели пясъчни миди

Част от добрите практики при определянето на режима на улов е да се вземе предвид информацията от наличните научни становища, като същевременно бъдат отчетени и социално-икономическите аспекти на този вид риболов, който по своята същност се явява дребномащабен крайбрежен риболов, както и мненията, изразени при консултациите със заинтересованите страни.

В резултат на проведените дискусии и горецитираните обстоятелства, голяма част от участниците се обединиха около решението за едномесечен срок на забрана през месец май и изразиха мнение за предприемане на действия за преразглеждане срока на издадената заповед на министъра на земеделието и храните, предмет на проведената дискусия.

Предвид гореизложеното и с оглед на значителното негативно социално и икономическо въздействие върху заетите в риболова и преработката на бели пясъчни миди следствие въвеждането на по-дълъг ограничителен период за улов на двучерупчестите.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама