Одобрени са 18 проекта за инвестиции в технологии за лесовъдство по подмярка 8.6

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри 18 проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020 г.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван Списък с одобрените 18 проекта за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти, чиято обща одобрена безвъзмездна финансова помощ е в размер на 7 372 206.65 лв.

Припомняме, че до последен етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминаха 16 проекта. След приключване на процедурата по обжалване, до последния етап бяха допуснати 20 проекта, които са класирани по критериите за подбор от Условията за кандидатстване. В етапа на разглеждане от кандидатите са оттеглени 2 проекта, така одобрение получиха 18 проекта.
ДФ „Земеделие“ ще изпрати уведомителни писма до одобрените кандидати за предоставяне на документи и сключване на административни договори по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020.

По подмярка 8.6 се финансират инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти

Чрез финансовата подкрепа на Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) се цели подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места, в частност в селските райони, като същевременно се гарантира опазването на горите и предоставяне на екосистемни услуги. Друг очакван резултат от прилагане на подмярката е постигане на устойчивото управление на горите чрез извършването на сечи, с цел подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на горите.
Предстои сформиране на оценителна комисия, която да разгледа останалите проекти, които са с под 67 точки. Списък с резервните проектни предложения е качен на сайта на ДФЗ.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА