Община Добричка обяви търг за орехови масиви

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
4 Минути

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти – трайни насаждения /орехи/ в и извън границите на населените места в община Добричка за 2022 година, обяви Община Добричка. Търговите сесии ще се проведат на 2 септември и на 9 септември от 9 часа в зала 108 в административната сграда на Община Добричка, съобщава pronewsdobrich.bg

Най-големият орехов масив от близо 56 декара се намира в землището на село Самуилово.

Право на участие в търга имат физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят  на следните изисквания:

  • не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; не се намират в ликвидация
  • през последните 3 години нямат прекратени договори за ползване на общински имоти поради неиздължаване на паричните задължения по тях
  • нямат парични задължения по договори за ползване на общински имоти, нямат задължения за ползване на полски пътища във връзка с чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и нямат неплатени глоби или имуществени санкции по влязло в сила наказателно постановление за неправомерно ползване на общински имот
  • не са “свързани лица” по смисъла на Търговския закон с лице, за което са налице обстоятелствата на 1.2. и 1.3

Оглед на имотите може да се прави всеки работен ден, съвместно с кметовете или кметските наместници на населените места, в които попадат имотите.

Документите за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до община Добричка /стая №105 — Център за информация и услуги/. Върху плика се изписва имотът, предмет на търга, населено място, датата и часа на търга и името на участника /за физически лица — трите имена; за всички останали – наименование и ЕИК/.

Тръжната документация се купува в стая 109 на административната сграда на общината, като цената й е 10,00 /десет/ лева.

Депозит се внася до 16 часа на 31 август и до 16 часа на 7 септември по сметка: IBAN BG87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC SOMBBGSF при Общинска банка гр.Добрич.

Документите за участие, поставени в плик се завеждат в деловодната система на общината до 17 ч. на 31 август и до l7 часа на 7 септември, като на приносителя се издава документ, в който се изписва входящият номер и се отбелязват датата и часът на приемането им.

Документи за участие, представени след изтичането на определения срок или в незапечатан или непрозрачен плик, или в плик с нарушена цялост, не се приемат.

  • Спечелилият кандидат сключва договор след представяне на платежен документ за дължимото.
  • В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена — предложената от кандидатите цена. Участниците, отказали участие в наддаването, се отстраняват. Стъпката за наддаване е десет на сто от началната тръжна цена.

Търговете ще се проведат на обявената дата и час в зала 108 в административната сграда на Общината – ул. „Независимост“ N 20. При промяна на залата или часа за провеждане на тьрга новите място и час ще бъдат съобщени на сайта на общината (до два дни преди обявените дата и час), уточняват от Общинска администрация.

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА