Наредбата за подмярка 6.3 за малките стопанства е обнародвана в Държавен вестник

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
111 Минути

Наредбата за подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 е публикувана в последния брой на Държавен вестник. Около 23 % от стопанствата у нас са в тази категория. Почти всички малки стопанства развиват дейност като физически лица или еднолични търговци, като има само 520 стопанства, които са юридически лица. От всички малки стопанства, 69,3% са с размер до 3 999 евро, а останалите 30,7% имат размер от 4 000 до 7 999 евро.
Помощта, отпускана по тази подмярка има за цел да осигури устойчиво развитие в малките стопанства. За подпомагане по 6.3 ще бъдат допустими инвестиции, свързани с развитието и модернизацията на стопанството, както и разходите, които са нужни за изпълнението на бизнес плана.
15 000 евро е фиксираната помощ по тази подмярка. Тя се отпуска на два транша, като първата сума 10 000 евро се дава след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро се прави след проверка, ако се установи коректното изпълнение на бизнесплана. Представяме цялата наредба, публикувана в Държавен вестник в петък.

НАРЕДБА № 10 ОТ 10 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 6.3 “СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА” ОТ МЯРКА 6 “РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.
Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” има за цел:

1. икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;

2. ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;

3. подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.

Чл. 3. Финансовата помощ се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите

Чл. 4. (1) Финансовата помощ по тази наредба е безвъзмездна и се предоставя за устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, свързани с производството на тютюн.

(3) Не се предоставя финансова помощ за земеделски стопанства, които продължават да отглеждат тютюн след края на стопанската година, в която е сключен договорът за предоставяне на финансовата помощ.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите

Чл. 5. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:

1. физически лица, навършили 18 години;

2. еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;

3. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

(2) Към датата на подаване на заявлението за подпомагане лицата по ал. 1 трябва да:

1. са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък “Наредба № 3 от 1999 г.”;

2. са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;

3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2000 евро и 7999 евро включително;

4. са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;

5. са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;

6. са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;

7. не са одобрени за подпомагане по реда на тази наредба, както и по реда на:

а) Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2015 г.);

б) Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4. “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 84 от 2015 г.);

в) Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2008 г.);

г) Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2015 г.);

8. не им е издавана заповед за одобрение за подпомагане по реда на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 74 от 2008 г.) (Наредба № 28 от 2008 г.) за последните пет години; когато кандидатите имат издадени заповеди за одобрение по Наредба № 28 от 2008 г., са допустими за подпомагане по реда на тази наредба, ако към датата на подаване на заявлението за подпомагане:

а) успешно са приключили петгодишния си ангажимент по Наредба № 28 от 2008 г. и е изтекла петата стопанска година от изпълнението на бизнесплана, и

б) са получили всичките плащания по реда на Наредба № 28 от 2008 г., и

в) е изтекла стопанската година, през която са подали заявка за петото си плащане по реда на Наредба № 28 от 2008 г.

(3) За едноличните търговци по ал. 1, т. 2, които са регистрирани през годината на кандидатстване в търговския регистър и като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., обстоятелствата по ал. 2, т. 2 и 3 могат да се доказват и в качеството им на физически лица.

(4) Договорите за наем и/или аренда на земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 2000 евро СПО, трябва да са:

1. влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане;

2. с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на заявлението за подпомагане.

(5) Цялата налична в земеделското стопанство земя по ал. 2, т. 4 трябва да се стопанисва от кандидата:

1. с правно основание за ползване съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители през целия период считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на подписване на договор за предоставяне на финансова помощ;

2. в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители;

3. в съответствие с режимите на защитените територии съгласно Закона за защитените територии и/или режимите на защитените зони съгласно Закона за биологичното разнообразие за площите/дейностите от стопанството, които попадат в тях.

(6) Изискванията по ал. 2, т. 7 и 8 се прилагат и за съпруга/съпругата на кандидата физическо лице, на собственика на предприятието на кандидата ЕТ, както и на собственика/собствениците на капитала на юридическото лице и на членовете на кооперацията.

(7) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 се подпомагат и при условие, че собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице или собственикът на предприятието на ЕТ или членовете на кооперацията е/са физическо лице/физически лица, което/които отговаря/т на изискванията по ал. 2, т. 7 и 8.

(8) Икономическият размер на стопанството, измерен в СПО, се изчислява по таблица съгласно приложение № 1.

(9) Когато икономическият размер на стопанството по ал. 2, т. 3 се доказва с намерения за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, в заявлението задължително се посочват сроковете, в които ще се извърши засаждането/засяването на земеделските култури. При изчисляване на икономическия размер на стопанството по ал. 2, т. 3 не се допуска включване на животни с намерения за придобиване през текущата стопанска година.

(10) Не се счита за изпълнено условието по ал. 2, т. 3, когато:

1. съпругът/съпругата на кандидата физическо лице, на собственика/собствениците на капитала на юридическото лице или на собственика на предприятието на ЕТ, на член на кооперацията има отделно земеделско стопанство, включително като собственик на ЕТ или ЕООД/ООД, и/или като притежател на мажоритарен дял в юридическо лице, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава 7999 евро СПО; общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост/дялове от юридическото лице;

2. кандидатът физическо лице или кандидатът ЕООД/ООД, или собственикът на капитала на кандидата ЕООД, или собственикът на 50 на сто или повече от капитала на кандидата ООД, или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ, или някой от членовете на кооперацията притежава мажоритарен дял в юридическо лице, което има отделно земеделско стопанство, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава 7999 евро СПО; общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост/дялове от юридическото лице;

3. кандидатът е ЕООД и едноличният собственик на капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ или когато кандидатът е ООД и собственикът на 50 на сто или повече от капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ, или когато кандидатът е кооперация и член на кооперацията и има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава 7999 евро СПО; общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост от юридическото лице.

(11) При изчисляване на общия начален икономически размер на стопанството по ал. 2, т. 3 се взема предвид цялата налична в земеделското стопанство земя.

(12) Условието по ал. 2, т. 2 се доказва с представянето на:

1. справка-декларация за приходи от земеделски дейности по образец съгласно приложение № 2;

2. заверено копие от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) на годишна данъчна декларация (ГДД) за предходната календарна година от годината на подаване на заявлението за подпомагане; към ГДД се прилагат съставните части на финансовия отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството ( ЗСч), Закона за данъците върху доходите на физическите лица ( ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане ( ЗКПО);

3. документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители; имотите под наем или аренда, в т.ч. имотите, попадащи извън обхвата на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, трябва:

а) да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са регистрирани в общинската служба по земеделие по реда на чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, и/или

б) не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване да са посочени в анкетните формуляри на анкетната карта по Наредба № 3 от 1999 г. за стопанската година, през която е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД, и/или

в) да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са нотариално заверени не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване;

4. за приходи, сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдство, се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност или документ, че животновъдният обект е вписан в списъка в Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти по смисъла на чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване;

5. приходни/разходни документи, в случай че са издадени съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година от годината на кандидатстване.

(13) Когато земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 2000 евро СПО, се обработва на база на споразумение за масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, кандидатът за същия размер на площта на земята, върху която са разположени тези култури, трябва да има имоти, включени в споразумението за масиви, които да са негова собственост и/или да са наети/арендувани с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Чл. 6. (1) Не се подпомагат кандидати/ползватели на помощта:

1. при наличие на някое от обстоятелствата за отстраняване по чл. 131, параграф 4 във връзка с чл. 106, параграф 1 и чл. 107 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък “Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012”;

2. които имат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд “Земеделие”;

3. включени в Системата за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(2) Не се предоставя финансова помощ, в случай че представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец или търговско дружество и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, председателят и членовете на кооперацията, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта:

1. попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

2. е обект на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

3. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководител на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО), или със служители на ръководна длъжност в Разплащателната агенция (РА) или УО;

4. е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в РА или УО, както и до изтичане на една година от прекратяване на правоотношението.

(3) Изпълнението на изискванията по ал. 1 и 2 се доказва със:

1. декларация към момента на подаване на заявлението за подпомагане съгласно приложение № 3;

2. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация ( приложение № 3) за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър.

(4) Кандидати/ползватели, за които е налице обстоятелство по ал. 1 и 2, имат право да представят доказателства при подаване на декларация съгласно приложение № 3 или в срок до 10 работни дни от получаване на уведомление от РА за констатираните обстоятелства по ал. 1 и 2, че са предприели действия, които гарантират тяхната надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

(5) Разплащателната агенция одобрява получаването на финансовата помощ, когато представените доказателства по ал. 4 са достатъчни, за да се гарантира, че кандидатите/ползвателите не попадат в обстоятелствата по ал. 1 и 2.

(6) Изпълнителният директор на РА, а в случаите на делегиране – директорът на съответната областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”, отказва предоставянето на финансовата помощ, когато са налице обстоятелствата по ал. 1 и 2 или представените доказателства по ал. 4 не са достатъчни, за да гарантират, че кандидатите/ползвателите не попадат в обстоятелствата по ал. 1 и 2.

(7) Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на срокове, определени в чл. 106, параграфи 14 и 15 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Чл. 7. (1) Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1.01.2014 г. с цел получаване на предимство и подпомагане в противоречие с целите на подмярката по ПРСР 2014 – 2020 г.

(2) Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема в случаите, когато бъде установено, че кандидат за подпомагане е създал изкуствено условията, необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и действащото законодателство в областта на селското стопанство.

Раздел III.
Финансови условия

Чл. 8. Финансова помощ по реда на тази наредба се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г.

Чл. 9. (1) Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро.

(2) Финансовата помощ се предоставя за максимален срок от пет години и при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно.

Чл. 10. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ съгласно чл. 29;

2. второ плащане в размер на левовата равностойност на 5000 евро – когато след извършена проверка съгласно чл. 36 РА установи коректното изпълнение на бизнесплана.

Чл. 11. Срокът за изпълнение на бизнесплана се определя в договора за предоставяне на финансовата помощ в съответствие със заложената в бизнесплана крайна дата на периода за проверка.

Раздел IV.
Изисквания към проектите

Чл. 12. Дейностите по проектите трябва да се осъществят на територията на Република България.

Чл. 13. (1) Кандидатите представят бизнесплан по образец съгласно приложение № 4 за развитие на стопанството за максимален период от пет години.

(2) Стартиране на изпълнението на бизнесплана по ал. 1 може да започне след подаване на заявлението за подпомагане, но не по-късно от девет месеца считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

(3) Бизнеспланът може да бъде изготвен за кандидата безвъзмездно от Националната служба за съвети в земеделието при спазване на условията и изискванията на Наредба № 7 от 2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопани” от мярка 2 “Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 36 от 2016 г.), наричана по-нататък “Наредба № 7 от 2016 г.”.

Чл. 14. (1) Бизнеспланът трябва да доказва:

1. жизнеспособността на земеделското стопанство за периода по чл. 13, ал. 1;

2. най-късно до изтичане на посочената в бизнесплана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение:

а) увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо началния размер с най-малко левовата равностойност на 2000 евро, измерен в СПО, и/или

б) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто, в т.ч. на площта със засетите/засадените култури, спрямо датата на кандидатстване (само за изцяло растениевъдни стопанства), и/или

в) увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (само за изцяло животновъдни стопанства), и/или

г) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто, в т.ч. площта на засетите/засадените култури, спрямо датата на кандидатстване и увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (за смесени стопанства);

3. най-късно до изтичане на посочената в бизнесплана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение достигане на съответствие с приложимите Стандарти на Европейския съюз, отнасящи се до подпомаганите дейности, по отношение на съответните ветеринарни и фитосанитарни изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд;

4. че кандидатът физическо лице, собственикът на предприятието на кандидата ЕТ, собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице, членът на кооперацията, избран за председател, е поел ангажимент не по-късно от подаване на заявка за второ плащане да бъде преминато обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието; изпълнението се установява с удостоверение за преминато обучение, издадено от обучаваща институция, съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение или удостоверение от проведено обучение в обучаваща организация, одобрена по реда на Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 69 от 2008 г.), или проведено обучение по мярка 1 “Трансфер на знания и действия по осведомяване” от ПРСР 2014 – 2020 г.;

5. постигане на поне един специфичен за стопанството резултат съгласно приложение № 5.

(2) Условието по ал. 1, т. 4 не се прилага за кандидати със завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда или които са получили консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопани” от мярка 2 “Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство” от ПРСР 2014 – 2020 г. Условието се доказва с диплома за завършено средно или висше образование в областта на опазване на околната среда или с писмен доклад за изпълнени консултантски пакет/и по подмярка 2.1.2 във формат съгласно приложение № 4 на Наредба № 7 от 2016 г.

(3) Бизнеспланът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от размера, с който е кандидатствал и е бил одобрен, и е подписал договор за предоставяне на финансова помощ, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното увеличение по ал. 1, т. 2.

(4) Бизнеспланът трябва да съдържа описание на периодите от съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за минималния брой на растенията на единица площ съгласно приложение № 6 за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури. Когато се налага промяна на посочените срокове за засаждане/засяване или на минималния брой на растенията на единица площ, кандидатът е длъжен да уведоми РА, като попълни уведомление за промяна по образец, публикувано на електронната страница на РА, като изложи мотивите, наложили промяната, не по-късно от 15 календарни дни от датата на възникване на обстоятелствата, налагащи промяната.

(5) Разплащателната агенция има право в случаите по ал. 4 да изиска от кандидата допълнително да представи становище от дипломиран агроном, удостоверяващо съответствието на посочената в бизнесплана информация с обичайните агротехнически практики, съобразени с вида на културите, спецификите на съответната климатична или почвена област, както и с избраната схема на засаждане/засяване. Кандидатът трябва да представи и копие на дипломата за завършено висше образование на агронома.

(6) Видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнесплана, трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството.

(7) Бизнеспланът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи, необходима/и за нуждите на стопанството.

(8) Условието по ал. 1, т. 3 не се прилага за стопанства, които не попадат в обхвата на прилагане на Стандарти на Европейския съюз по отношение на съответните ветеринарни и фитосанитарни изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.

(9) За спазване на изискването по ал. 7 не се признават дълготрайни материални и нематериални активи:

1. които кандидатът физическо лице, собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ или членовете на кооперацията е/са придобил/и от своя съпруг/съпруга и/или от роднини по права линия – без ограничения, и/или от роднини по сватовство от първа степен, както и/или от юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата юридическо лице или ЕТ, кандидата физическо лице, собственика/собствениците на капитала на юридическото лице или собственика на предприятието на кандидата ЕТ;

2. финансирани по ПРСР 2014 – 2020 г., ПРСР 2007 – 2013 г. и/или други програми за подпомагане с национални средства и/или средства на ЕС.

Чл. 15. (1) При кандидатстване за подпомагане данните за засетите/засадените и/или предстоящите за засяване/засаждане земеделски култури, попълнени в анкетната карта на земеделския стопанин, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г., трябва да се отнасят за текущата стопанска година спрямо датата на подаване на заявлението за подпомагане.

(2) Допустимият период за създаване на овощни трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година. Когато овощните трайни насаждения са засети по вкорeнен по картонажен метод материал, както и ягоди, допустимият период е цялата година.

Чл. 16. (1) Когато кандидатът е подавал заявление за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания, се извършва сравнение между последно заявената за подпомагане по тези схеми и мерки площ и земеделската земя, която е декларирал, че участва в изчислението на икономическия размер на стопанството по чл. 5, ал. 2, т. 3.

(2) Не се предоставя финансова помощ, когато при сравнението по ал. 1 се установи разлика между размера на площите в размер, надвишаващ 3 на сто, и кандидатът не е представил в указания срок мотивирана писмена обосновка, придружена с подкрепящи я доказателства, относно причините за тази разлика.

Чл. 17. (1) След сключване на договора за предоставяне на финансова помощ не се допуска промяна в бизнесплана, свързана със замяна на заложените за отглеждане животни (с изключение на подмяна/замяна на един вид дребен рогат добитък с друг вид такъв) и/или основни земеделски култури, с изключение на преминаване от един вид едногодишни култури в друг вид едногодишни/многогодишни култури и/или от един вид трайни насаждения в друг вид трайни насаждения със същия размер СПО на единица площ. Включването в стопанството на допълнителни и непосочени в бизнесплана видове култури и/или животни е допустимо само след изричното писмено одобрение на РА.

(2) Промяната на вида на отглежданите земеделски култури/животни по ал. 1 е допустима само в случаите, когато заложените в бизнесплана инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи могат да се използват за отглеждането и на новите земеделски култури/животни, освен ако не се извърши съответна промяна и във вида на инвестициите.

(3) Промяната на вида на отглежданите земеделски култури/животни по ал. 1 е допустима само в случаите, когато това не води до несъответствие с изисквания по чл. 19, ал. 5.

Чл. 18. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно действащото законодателство, се подпомагат само в случай че кандидатът/ползвателят е представил съответните лицензи, разрешения и/или регистрация.

Чл. 19. (1) Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски стопани, които:

1. към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни съгласно приложение № 7;

2. отглеждат култури в сектор “Плодове и зеленчуци” и/или сектор “Етеричномаслени култури” съгласно приложение № 8;

3. притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007);

4. притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).

(2) Условията по ал. 1, т. 1 и 2 се считат за изпълнени, в случай че при изчисление на СПО на земеделското стопанство към момента на кандидатстване са включени животни от приложение № 7 и/или култури от приложение № 8 и планираното увеличение на стопанството съгласно избраната цел и изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 2, изчислено в СПО, е изцяло с отглеждане на животни от приложение № 7 и/или култури от приложение № 8.

(3) Условието по ал. 1, т. 3 се счита за изпълнено, когато част или всички площи/животни в стопанството на кандидата са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007.

(4) Тежестта на критериите за подбор и методиката за нейното изчисление са определени в приложение № 9 и се преценяват към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно приложените към него документи и заявени данни.

(5) Когато проектът е получил приоритет по критериите, посочени в ал. 1, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия период, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 20. Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 10 точки съгласно критериите за подбор и тяхната тежест, посочени в приложение № 9.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване

Чл. 21. (1) Документите, приложени към заявлението за подпомагане и към заявката за плащане, както и представените от кандидатите/ползвателите при допълнително искане от РА трябва да бъдат:

1. представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата/ползвателя; в случай на представяне на заверени от кандидата/ползвателя копия на документи оригиналите се предоставят за преглед от служител на РА;

2. представени на български език; когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, да бъде легализиран или с апостил; когато документът е издаден в държава – страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със закон – обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп., бр. 30 от 2013 г.) (обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.; попр., бр. 17 от 2014 г.), и между нея и Република България има договор за правна помощ, документът трябва да е представен съгласно разпоредбите на двустранния договор.

(2) Документите по ал. 1 могат да бъдат подадени от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно.

Чл. 22. (1) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта съдържа начална и крайна дата за приемане на заявления за подпомагане и бюджета на подмярката за съответния период на прием. Периодът на прием не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни.

(2) При вземане на решение за започване на приема на заявления за подпомагане се публикува съобщение най-малко 10 работни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие” и в областните дирекции “Земеделие”.

(3) При вземане на решение за прекратяване на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 10 работни дни преди прекратяване на приема на електронните страници на МЗХ и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие” и областните дирекции “Земеделие”.

(4) При вземане на решение за изменение на заповедта по ал. 1 съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди влизане в сила на изменението и не по-късно от 10 календарни дни от определената крайна дата на приема на електронните страници на МЗХ и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие” и областните дирекции “Земеделие”.

(5) Кандидатите за подпомагане могат да искат разяснения от МЗХ по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до 20 календарни дни преди крайната дата за приемане на заявления за подпомагане.

(6) Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХ до 10 календарни дни преди крайната дата за приемане на заявления за подпомагане. Разясненията не съдържат становище относно качеството на заявлението за подпомагане.

Раздел II.
Процедура за разглеждане и одобряване на заявления за подпомагане

Чл. 23. (1) Кандидатите за финансово подпомагане подават в съответната областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие” по местонахождение на стопанството заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 10 и прилагат документите, указани в същото приложение. Когато стопанството на кандидата се намира на територията на различни областни дирекции на Държавен фонд “Земеделие”, заявлението за подпомагане се подава в една от тях по избор на кандидата.

(2) Длъжностно лице от областната дирекция на Държавен фонд “Земеделие” извършва преглед на документите в присъствието на кандидата или изрично упълномощеното лице по чл. 21, ал. 2.

(3) При липса или нередовност на документите по ал. 1 длъжностното лице от областната дирекция на Държавен фонд “Земеделие” връща документите на кандидата или изрично упълномощеното лице заедно с писмено посочване на липсите и нередовностите. В тези случаи кандидатът има право в рамките на определения със заповедта по чл. 22, ал. 1 краен срок да подаде заявление за подпомагане, придружено с документите, посочени в приложение № 10.

(4) В случаите по ал. 3 заявлението за подпомагане може да бъде прието и при липса и/или нередовност на документ, но само когато те се отнасят за документи, издавани от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът представи писмени доказателства, че е направил искане за издаване от съответния орган. В тези случаи кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 24, ал. 2, като писмено посочва мотивите и забележките си.

(5) Приетите заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.

(6) Възможността за подаване на заявления за подпомагане по електронен път се предвижда изрично в заповедта по чл. 22, ал. 1, като в нея се съдържат указания към кандидатите за финансово подпомагане относно реда и начина на подаването на заявленията за подпомагане по електронен път.

Чл. 24. (1) В срок до три месеца от крайната дата за прием на заявления за подпомагане РА:

1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

2. извършва проверка (включително посещение и/или проверка на място) за допустимост за подпомагане с цел установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:

а) посещението на място и/или проверката на място се извършва в присъствието на кандидата или на изрично упълномощен писмено негов представител;

б) след приключване на посещението/проверката на място служителят на РА представя протокола/контролния лист с резултатите от посещението/проверката на място за подпис на кандидата или на изрично упълномощен писмено негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;

в) екземпляр от протокола/контролния лист по буква “б” се предоставя на кандидата или на изрично упълномощен писмено негов представител веднага след приключване на посещението/проверката на място;

3. класира допустимите заявления за подпомагане съгласно получените точки по критериите за подбор, определени в приложение № 9;

4. одобрява или мотивирано отхвърля заявлението за подпомагане след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие с представени документи и заявени данни.

(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнително изисканите документи, включително документи извън посочените в приложение № 10. Представените след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от РА, не се вземат предвид при последващата обработка на заявлението за подпомагане.

(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен:

1. с не повече от един месец, когато Разплащателната агенция е упражнила правомощието си по ал. 2;

2. с не повече от един месец, когато при обработката на заявлението за подпомагане РА установи необходимост от предоставяне на становище от други органи или институции;

3. с не повече от един месец, когато се провежда контролна проверка въз основа на Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ, L 255/59 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък “Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014”;

4. с не повече от един месец, когато в резултат от действията по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;

5. до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган, когато е изпратен сигнал до съответната прокуратура или разследващите органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства;

6. с не повече от един месец, когато заявлението за подпомагане е обект на допълнителни проверки от страна на специализирани структури към Министерството на земеделието и храните и/или Държавен фонд “Земеделие”, и/или външни институции.

(4) В случаите по ал. 3, т. 2, 3, 4, 5 и 6 производството по обработка на заявлението за подпомагане се спира със заповед на изпълнителния директор на РА, а в случаите на делегиране – на директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”, като заповедта се изпраща на кандидата.

(5) Заявлението за подпомагане и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата по всяко време. Оттеглянето се извършва в писмена форма и поставя кандидата в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях.

(6) Когато кандидатът е уведомен от РА за несъответствия и/или нередности в документите по ал. 5 или когато кандидатът е уведомен за намерението на РА да извърши проверка/посещение на място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на документите, засегнати от нередността. В тези случаи РА писмено уведомява кандидата за решението си по направеното искане за оттегляне.

(7) При оттегляне на заявлението за подпомагане, което не попада в обхвата на ал. 6, изпълнителният директор на РА, а в случаите на делегиране – директорът на съответната областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”, прекратява със заповед образуваното пред нея административно производство, като заповедта се изпраща на кандидата. Кандидатът има право да подаде ново заявление за подпомагане преди крайния срок на съответния прием.

(8) Не се допуска коригиране или поправяне на заявленията за подпомагане и приложените към тях документи извън случаите, посочени в чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правилата за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227 от 31 юли 2014 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г.).

Чл. 25. (1) Постъпилите заявления за подпомагане и приложените към тях документи се оценяват към датата на подаването им за съответствието им с критериите за подбор и тяхната тежест съгласно приложение № 9.

(2) Заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

(3) Класираните заявления за подпомагане с еднакъв брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет при класирането по ал. 2, се одобряват след изменение на бюджета, определен в заповедта на министъра на земеделието и храните по чл. 22, ал. 1 за съответния период на прием.

Чл. 26. (1) Заявлението за подпомагане може да получи отказ за финансиране в случай на:

1. нередовност на документите и/или непълнота, и/или неяснота, и/или несъответствие на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 24, ал. 1, т. 1;

2. несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;

3. неотстраняване на непълнотите, неяснотите или пропуските, включително непредставяне на изисканите документи в срока по чл. 24, ал. 2;

4. недостатъчен бюджет по подмярката за финансиране на подаденото заявление за подпомагане, определен в заповедта за прием на заявления;

5. несъответствие на проекта с минималния брой точки, посочен в чл. 20;

6. установяване на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 6, както и при непредставяне на някой от документите в срока по чл. 27, ал. 1.

(2) В случаите на отказ за финансиране на подаденото заявление за подпомагане на някое от основанията, посочени в ал. 1, кандидатът има право да кандидатства отново по реда на тази наредба.

Чл. 27. (1) Преди издаване на заповед за одобрение РА изисква от кандидата, който в срок от 10 работни дни от уведомяването му за това представя:

1. свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или представляващия кандидата едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;

2. документ, удостоверяващ, че кандидатът не е обявен в процедура по несъстоятелност, издаден от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му, само за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър;

3. документ, удостоверяващ, че кандидатът юридическо лице не е в процедура по ликвидация, издаден от съответния съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му, само за кандидати, при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър;

4. удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на кандидата, че няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към община;

5. декларацията съгласно приложение № 3.

(2) След получаване на документите в срока по ал. 1 изпълнителният директор на РА, а в случаите на делегиране – директорът на съответната областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”, се произнася със заповед за одобрение на заявлението за подпомагане или постановява отказ.

(3) Заповедта за одобрение съдържа и данни за изчисления от РА икономически размер на стопанството, измерен в СПО. В тези случаи задължителното нарастване на икономическия размер на стопанството по чл. 14, ал. 1, т. 2 трябва да се реализира и ще бъде проверяван спрямо началния икономически размер на стопанството, посочен в заповедта за одобрение, или спрямо резултата от проверките от страна на РА в случаите, когато периодът на засяване/засаждане е след датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

(4) Заповедите по ал. 2 се съобщават и могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на заявлението за подпомагане и заповедта за одобрение кандидатът лично сключва договор за предоставяне на финансовата помощ.

(6) Договорът по ал. 5 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително условията за извършване на допълнителни проверки при съмнения за създадени изкуствени условия за получаване на предимство и основанията за изискуемост на финансовата помощ. Образецът на договор се утвърждава от изпълнителния директор на РА след съгласуване с министъра на земеделието и храните и се публикува на електронните страници на МЗХ и Държавен фонд “Земеделие” преди началната дата на приема.

(7) При неявяване на кандидата за подписване на предложения му проект на договор за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 5 той губи правото на подпомагане по подаденото заявление за подпомагане и може да кандидатства отново по реда на тази наредба.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ

Чл. 28. В срок до два месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ с ползвателя РА извършва първото плащане по чл. 10, т. 1 с изключение на случаите по чл. 30.

Чл. 29. (1) Когато ползвател на финансовата помощ е юридическо лице, първото плащане по чл. 10, т. 1 не се извършва преди сключването на договор за поръчителство между РА и собственика/собствениците на капитала на ползвателя или членовете на кооперацията, с който поръчителят се задължава пред кредитора (РА) да отговаря за точното изпълнение на всички нормативни и/или договорни задължения на ползвателя, като обезпечава вземането на РА, което може да възникне при неизпълнение на тези задължения, до размера на сумата по договора за предоставяне на финансова помощ. Поръчителят/поръчителите трябва да се явят пред съответната областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие” в срок до 10 календарни дни от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, за да подпишат предложения им проект на договор за поръчителство. Първото плащане по договора за предоставяне на финансова помощ се изплаща в срока по чл. 28, а в случаите на забавяне по основателни причини на представянето на договора за поръчителство – в срока по чл. 28, удължен с времето на забавяне.

(2) Срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 1 трябва да покрива периода от пет години считано от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, удължен с шест месеца.

(3) При изричен отказ за сключване на договора за поръчителство договорът за предоставяне на финансова помощ се прекратява със заповед на изпълнителния директор на РА, а в случаите на делегиране – на директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”.

Чл. 30. Когато при изчисление на икономическия размер на стопанството по чл. 5, ал. 2, т. 3 са включени намерения за засаждане/засяване на земеделски култури и заложените в бизнесплана срокове за засяването/засаждането изтичат след датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, РА изплаща първото плащане в срок до един месец от приключване на проверка/посещение на място, в случай че е установено спазване на заложените в бизнесплана срокове за засяване/засаждане на земеделските култури и в съответствие с изискването по чл. 5, ал. 2, т. 3.

Чл. 31. (1) Проверката/посещението на място по чл. 30 цели да установи изпълнение в цялост на намеренията на кандидата за засаждане/засяване на земеделските култури, като се вземат предвид и постъпилите писмени уведомления за промяна на крайните срокове за засяване/засаждане и основателността на изложените от одобрения кандидат причини, които са наложили тази промяна. Проверката/посещението на място цели да установи изпълнение и на всички други договорени и нормативно установени задължения съгласно условията на тази наредба и договора за подпомагане.

(2) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че ползвателят не е засял/засадил културите след изтичане на посочените в бизнесплана срокове и/или площта и/или видът на засетите/засадените култури водят до несъответствие с изискването по чл. 5, ал. 2, т. 3, РА прекратява едностранно и без предизвестие сключения договор за предоставяне на финансова помощ.

(3) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че ползвателят не е засял/засадил културите след изтичане на посочените в бизнесплана срокове и/или площта и/или видът на засетите/засадените култури водят до намаляване на точките по критериите за подбор и заявлението за подпомагане попада извън класираните допустими проекти, РА прекратява едностранно и без предизвестие сключения договор за предоставяне на финансова помощ.

(4) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че одобреният кандидат е спазил посочените в бизнесплана срокове за засаждане/засяване на културите и е налице съответствие с изискването по чл. 5, ал. 2, т. 3, РА писмено го уведомява за установения въз основа на проверката икономически размер на стопанството, измерен в СПО. В тези случаи задължителното нарастване на икономическия размер на стопанството по чл. 14, ал. 1, т. 2 трябва да се реализира и ще бъде проверявано спрямо началния икономически размер на стопанството, установен по реда на този член.

(5) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че одобреният кандидат е спазил посочените в бизнесплана срокове за засаждане/засяване на културите и е налице увеличение на размера на стопанството, сравнено със заявения от кандидата начален икономически размер на стопанството, измерен в СПО, и е налице съответствие с изискването по чл. 5, ал. 2, т. 4, РА писмено го уведомява за установения въз основа на проверката икономически размер на стопанството, измерен в СПО. В тези случаи задължителното нарастване на икономическия размер на стопанството по чл. 14, ал. 1, т. 2 трябва да се реализира и ще бъде проверявано спрямо началния икономически размер на стопанството, установен по реда на този член, и кандидатът подава коригиран бизнесплан с отразени коректни стойности.

Чл. 32. (1) През целия период от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до изтичане на срока за подаване на заявка за второ плащане РА има право да извършва проверки, включително и проверка/посещение на място, с цел да установи фактическо съответствие на представения от ползвателя бизнесплан и заложените в него данни и показатели с действителните такива. Резултатите от извършените проверки се вземат предвид при обработката на подадената заявка за второ плащане и при преценката за съответствието между одобрения бизнесплан и заложените в него данни и показатели и тяхното реално изпълнение.

(2) Разплащателната агенция изисква връщане на полученото от ползвателя първо плащане по чл. 10, т. 1 и не му дължи второто плащане по чл. 10, т. 2, когато при проверките по ал. 1 бъде установено неспазване на едно или повече от изискванията на тази наредба и/или едно или повече задължения на ползвателя, поето/и с договора за предоставяне на финансова помощ.

(3) При извършване на посещение и/или проверка на място по ал. 1 ползвателят трябва да присъства лично или изрично упълномощен негов представител.

Чл. 33. (1) При кандидатстване за второто плащане по чл. 10, т. 2 ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА и публикуван на електронната страница на РА, в съответната регионална разплащателна агенция и прилага всички изискуеми документи съгласно приложение № 11.

(2) Срокът за подаване на заявката за второ плащане се посочва от кандидата в заявлението за подпомагане и трябва да бъде не по-рано от 18 месеца и не по-късно от 4 години и 6 месеца от датата на подаване на заявлението за подпомагане.

(3) Когато в стопанството се отглеждат едногодишни култури, срокът по ал. 2 трябва да бъде след извършване на засяването/засаждането на културите и най-малко един месец преди очакваното прибиране на реколтата от тях. Когато в земеделското стопанство се отглеждат различни видове едногодишни култури и техните срокове за засаждане и прибиране на реколтата са различни, срокът за подаване на заявката за второ плащане се определя в съответствие с най-късния от тези срокове.

(4) Ползвателите на помощта подават заявка за второ плащане не по-късно от посочения в заявлението за подпомагане и договора за предоставяне на финансова помощ срок.

(5) Заявките за плащане и приложените към тях документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от ползвателя на помощта по всяко време в писмена форма. Оттеглянето поставя ползвателя в положението, в което се е намирал преди подаването на въпросните документи или на част от тях.

(6) Когато ползвателят на помощта е уведомен от РА за евентуални случаи на нередности в документите по ал. 5 и/или е уведомен за намерението на РА да извърши проверка/посещение на място и/или когато при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на документите, засегнати от нередността.

(7) При оттегляне на заявката за плащане, което не попада в хипотезата на ал. 6, ползвателят има право да подаде нова заявка за плащане в посочения в заявлението за подпомагане и залегнал в договора за предоставяне на финансова помощ срок.

(8) Заявките за плащане и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от РА въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие, че ползвателят е действал добросъвестно.

(9) В случаите по ал. 5 РА може да признае очевидни грешки само ако те могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща се в съответните документи.

(10) Не се допуска коригиране или поправяне на заявките за плащане и приложените към тях документи извън случаите по ал. 8.

Чл. 34. (1) Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите по чл. 33, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.

(2) В случай на липса или нередовност на документите по чл. 33, ал. 1 регионалната разплащателна агенция не приема заявката за плащане и връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение по отношение на липсите и констатирани нередовности в документите.

(3) След отстраняване на пропуските по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на съответния срок по чл. 33, ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.

(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

Чл. 35. (1) В срок до три месеца от подаване на заявката за второ плащане по чл. 33, ал. 1 РА:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. извършва проверка/посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи и заявени данни, като резултатите от извършените проверки се вземат предвид при обработката на заявката за второ плащане;

3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на съответствието между фактическото състояние и одобрения бизнесплан;

4. изплаща одобрената финансова помощ в случай на одобрение.

(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти РА уведомява с мотивирано писмо ползвателя, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 11, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.

(3) Срокът по ал. 1 се удължава, когато:

1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции със срока до получаване на отговор;

2. се провежда контролна проверка въз основа на Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014, както и когато заявката за второ плащане е обект на допълнителни проверки от страна на специализирани структури в Министерството на земеделието и храните и/или Държавен фонд “Земеделие”, и/или външни институции – с един месец;

3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност – до установяване от РА на всички факти и обстоятелства, необходими за изясняване на случая, а при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства – до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.

(4) В случаите по т. 3 обработката на заявката за плащане се спира със заповед на изпълнителния директор на РА, а в случаите на делегиране – на директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”.

(5) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 РА уведомява ползвателя за причините, наложили удължаването на срока за обработката на заявката за второ плащане.

Чл. 36. Плащанията се извършват след осъществяване на проверките и при спазване на разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г.

Чл. 37. (1) Ползвателят на помощта няма право да получи второто плащане по чл. 10, т. 2 и дължи връщане на полученото по чл. 10, т. 1 първо плащане по договора за предоставяне на финансова помощ ведно със законната лихва към него, изчислена за период, посочен в договора, когато:

1. не е подал заявка за второ плащане, окомплектувана с всички изискуеми съгласно приложение № 11 документи, в срока, посочен в договора за предоставяне на финансова помощ, или не е представил изисканите от РА документи и информация в срока по чл. 35, ал. 2;

2. бизнеспланът не е изпълнен коректно, включително и когато не е изпълнен в срока, посочен в договора за предоставяне на финансова помощ;

3. не е постигнал увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 2000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнесплана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение и/или увеличаване на обработваемата площ, в т.ч. на засетите/засадените култури в стопанството, с най-малко 20 на сто от площта спрямо датата на кандидатстване и/или увеличаване броя на отглежданите животни (всеки вид) с най-малко 20 на сто спрямо животните към момента на кандидатстване;

4. не е преминато обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието; изпълнението се установява с удостоверение за преминато обучение на кандидата физическо лице, собственика на предприятието на кандидата ЕТ, собственика/собствениците на капитала на юридическото лице, член на кооперацията, избран за председател, издадено от обучаваща институция, съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение или удостоверение от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 “Трансфер на знания и действия по осведомяване” от ПРСР 2014 – 2020 г.; изискването не се отнася за лица, които са получили консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопани” от мярка 2 “Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство” от ПРСР 2014 – 2020 г.;

5. отглежда тютюн след края на текущата стопанска година спрямо датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;

6. е създал изкуствени условия с оглед получаване на предимство за получаване на помощта в противоречие на целите на европейското и националното законодателство в областта на селското стопанство и с целите на подмярката;

7. проектът му е бил оценен съгласно критерия за подбор по чл. 19, ал. 1, т. 3 и не е представил на РА копие от сертификат от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/биологични по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007, валиден към датата на подаване на заявката за второ плащане;

8. проектът му е оценен по някой от критериите за подбор, посочени в чл. 19, ал. 1, т. 1 – 4, и ползвателят не е поддържал съответствие с всеки от критериите, по които проектът му е бил оценен;

9. не е започнал изпълнението на бизнесплана съгласно заложените в него предвиждания в срок от девет месеца от подписване на договора за предоставяне на финансова помощ;

10. не е спазил заложените в бизнесплана срокове, в които е предвидил да извърши засаждане/засяване на земеделските култури през всички години от изпълнението на бизнесплана, а в случаите на промяна в тези срокове – не е уведомил предварително РА за настъпилата промяна и/или не е изложил писмено мотивите, които са наложили промяната;

11. Разплащателната агенция установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти във връзка с разпоредбите на чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2, включително когато ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 35, ал. 2;

12. е представил декларация и/или документи с невярно съдържание, неистински и/или подправени такива, включително когато тази декларация и/или документ са представени при или по повод кандидатстването му за подпомагане по подмярката;

13. той или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверка/посещение на място, извършвани от РА;

14. при извършване на проверките по букви “iii” и “v” от Раздел 2 “Контролни дейности”, т. А “Процедури по одобряване на заявленията” от Приложение № I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.) във връзка с чл. 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 РА установи, че ползвателят на помощта, подаденият от него проект или предложените за финансиране разходи не отговарят на изискванията за допустимост за подпомагане, посочени в настоящата наредба;

15. се установи наличие на някоя от хипотезите, уредени в чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181/48 от 20 юни 2014 г.);

16. той или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверки от лицата и органите, посочени в чл. 42, или не оказва необходимото съдействие при извършването на тези проверки;

17. инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в бизнесплана, са придобити при някое от условията, посочени в чл. 14, ал. 9;

18. в периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до подаване на заявката за второ плащане по договора за предоставяне на финансова помощ ползвателят е нарушил изискването по чл. 5, ал. 5, включително и по отношение на земеделската земя, която участва в изчислението на нарастването по чл. 14, ал. 1, т. 2;

19. са налице условията на чл. 31, ал. 2.

(2) В случаите по ал. 1, т. 16 и 17 РА извършва проверка за съответствието с изискванията за допустимост за подпомагане преди предоставяне на помощта въз основа на представените към заявлението за подпомагане и изискани допълнително документи. При нередовност или липса на документи, както и при възникване на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на посочените в заявлението за подпомагане и документите към него данни, РА писмено уведомява ползвателя на помощта за необходимостта от представяне на допълнителни данни и/или документи, включително такива, които не са посочени в приложение № 11. В тези случаи ползвателят е длъжен в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването да представи изисканите му данни и/или документи.

(3) В случаите по ал. 1 ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същия договор за предоставяне на финансова помощ.

(4) При неизпълнение на задължения в случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства ползвателят не възстановява полученото първо плащане по договора за предоставяне на финансова помощ, но няма право да получи второто плащане по чл. 10, т. 2.

(5) Ползвателят или изрично упълномощен от него представител е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на непреодолима сила и извънредни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства за това в срок до 15 работни дни от датата, на която е в състояние да го направи.

(6) При възникване на непреодолима сила и извънредни обстоятелства след получаване на второто плащане по договора за предоставяне на финансова помощ, водещи до трайна обективна невъзможност на ползвателя да изпълнява поетите договорни и/или нормативни задължения, ползвателят не възстановява получената по договора финансова помощ.

(7) При изчисляване на увеличението на икономическия размер на стопанството по чл. 14, ал. 1, т. 2 не се включват животните и/или земята, които не са били включени при изчисляване на първоначалния икономически размер на стопанството и към датата на подаване на заявлението за подпомагане:

1. са били собственост на ползвателя и/или собственика на ЕТ, когато ползвател е ЕТ, и/или на едноличния собственик на капитала, когато ползвател е ЕООД, и/или на собствениците на капитала, и/или управителя/прокуриста на ООД, когато ползвател е ООД, и/или председателя и/или член на кооперацията, когато ползвател е кооперация, с изключение на земята, предоставена под наем или аренда в периода, предхождащ 18 месеца считано от датата на кандидатстване;

2. ползвателят, собственикът на предприятието на ползвателя ЕТ или едноличният собственик на капитала на ползвателя ЕООД, или собствениците на капитала, и/или управителят/прокуристът на ползвателя ООД, или председателят и/или член на кооперацията са имали сключени договори за наем и/или аренда независимо дали ползването на животните и/или земята е било предоставено на други лица.

(8) Когато към датата на подаване на заявката за второ плащане ползвателят на помощта, собственикът на предприятието на ползвателя ЕТ или едноличният собственик на капитала, на ползвателя ЕООД или собствениците на капитала, и/или управителят/прокуристът на ползвателя ООД, или председателят и/или член на кооперацията е бил в брак и съпругът/ата му е бил/а съпруг/а и към датата на подаването на заявлението за подпомагане, при изчисляване на увеличението на икономическия размер на стопанството по чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3 не се включват:

1. животните, чието ползване е отстъпено или чиято собственост е прехвърлена от съпруга/съпругата, включително когато страна по сделката е бил съпругът/съпругата в качеството му/й на едноличен търговец или юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава или се е притежавал от съпруга, и/или

2. земята, която към датата на подаване на заявлението за подпомагане е била собственост или е ползвана на друго правно основание от съпруга, включително в качеството му на едноличен търговец, както и от юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава или се е притежавал от съпруга/съпругата.

Раздел II.
Условия за изпълнение на дейностите по проекта и контрол

Чл. 38. Периодът за изпълнение на бизнесплана е до пет години считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 39. (1) Ползвателят на помощта може да подаде искане за промяна на договора за предоставяне на финансова помощ в съответната областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие” по образец, публикуван на електронната страница на РА.

(2) Когато искането за промяна на договора е свързано с изменение на бизнесплана и на крайната дата на периода за проверка изпълнението на бизнесплана и подаване на заявката за второ плащане, искането трябва да бъде подадено не по-късно от четири месеца преди изтичане на срока по чл. 11.

(3) Не се допуска промяна на договора, която води до:

1. несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени в тази наредба;

2. увеличение на стойността на договорената финансова помощ.

(4) В случай на нередовност или липса на документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти в искането за изменение на договора, включително и с цел да се удостовери верността на заявените данни, РА изисква от ползвателя да представи допълнителни данни и/или документи. Ползвателят има право да представи изисканите му данни и/или документи в срок до 10 работни дни от уведомяването.

(5) В срок до един месец от подаването на искането за промяна, а когато са изискани данни и/или документи по ал. 4 – в срок до 14 дни от представянето им, РА одобрява или отказва исканата промяна. Ползвателят на помощта се уведомява за мотивите за отхвърляне на искането, а в случай на одобрение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението за одобрение на искането трябва да се яви в съответната областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие” за сключване на допълнително споразумение към договора. Когато ползвателят не се яви лично в посочения срок, правото на ползвателя за подписване на допълнителното споразумение към договора, с който се удовлетворява искането на ползвателя за промяната му, се погасява.

(6) Когато ползвателят е физическо лице, той има право да се регистрира като ЕТ или ЕООД по Търговския закон, който да стане правоприемник на стопанството му, като е длъжен в срок пет работни дни от регистрацията в търговския регистър писмено да уведоми за това РА.

(7) Искане за промяна на договора, свързано с изменение на избраната крайна дата на периода за проверка на изпълнението на бизнесплана, е допустимо два пъти през целия период на изпълнение на договора.

(8) Промяната на посочените в бизнесплана срокове за засаждане/засяване на земеделските култури за всяка година, както и информацията за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури, се извършва при спазване на изискванията по чл. 14, ал. 3 и 4 и чл. 15.

Чл. 40. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на бизнесплана и всички останали нормативно и договорно установени задължения, за срок пет години и шест месеца считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

(2) Кореспонденцията между кандидата/ползвателя и РА се осъществява на посочения от кандидата/ползвателя адрес, телефонен номер и електронна поща и адреса на Държавен фонд “Земеделие” или съответната областна дирекция към Държавен фонд “Земеделие”.

Чл. 41. В срок до изтичане на пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ ползвателят на помощта е длъжен да:

1. води всички финансови операции, свързани с извършваната от него земеделска дейност, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера съгласно изискванията на Закона за счетоводството;

2. регистрира ежегодно земеделската земя, която е участвала при изчисляване на икономическия размер на стопанството му, измерен в СПО, за който е получил второто плащане по договора за предоставяне на финансовата помощ (с изключение на оранжерии, гъбарници и разсадници), в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) по реда на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.);

3. уведомява РА при промяна на декларираните пред РА данни за осъществяване на кореспонденция с него (адрес, телефонен номер и електронна поща), както и за всички обстоятелства от значение за изпълнение на нормативните и договорните му задължения;

4. не отчуждава и да не преотстъпва ползването на посочените в бизнесплана дълготрайни материални и нематериални активи, както и да ги използва съобразно предназначението им, посочено в бизнесплана;

5. не преустановява осъществяваната от него земеделска дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство;

6. поддържа актуална регистрация като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

7. съхранява документи (фактури, бележки, протоколи и др.), удостоверяващи реализацията на цялата произведената продукция, и да отразява получените приходи в счетоводните си документи и подаваната от него годишна данъчна декларация;

8. поддържа съответствие с всеки от критериите за подбор по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 4, по които проектът му е бил оценен, за целия период, посочен в чл. 19, ал. 5;

9. поддържа икономическия размер на стопанството си, измерен в СПО, за който е получил второто плащане по договора, за периода от подаване на заявката за второ плащане до изтичане на пет години от датата на сключване на договора, като отглежда видовете култури и/или животни и спазва сроковете за засяване/засаждане на културите, посочени в заявлението за подпомагане и договора за предоставяне на финансова помощ, като промяната във видовете култури и/или животни се допуска при спазване на изискванията на чл. 17 и след изрично писмено съгласие от страна на РА въз основа на писмено уведомление от ползвателя. Ползвателят е длъжен да уведомява писмено РА и за промяната в заложените срокове за засяване/засаждане на земеделските култури при спазване на изискването по чл. 17;

10. стопанисва с регистрирано правно основание за ползване съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители цялата налична в стопанството земя;

11. поддържа земеделската земя, включена при изчислението на икономическия размер на стопанството, измерен в СПО, за който е получил второто плащане по договора, в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители и с режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, и/или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от стопанството, които попадат в тях;

12. се осигуряват като земеделски стопани съгласно Кодекса за социално осигуряване (в случаите, когато ползвател е физическо лице или едноличен търговец).

Чл. 42. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.

(2) Контрол за изпълнение на условията по договора, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.

(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.

(4) Проверките по ал. 2 могат да се извършват не по-късно от шест месеца от изтичане на петгодишен срок от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

(5) В случаите, когато МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.

(6) Длъжностните лица по ал. 2 и 5 са длъжни да се легитимират пред ползвателите на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.

(7) В случаите на извършван контрол за изпълнение на условията по договора, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, от служители на РА ползвателят на помощта осигурява достъп до стопанството и всички документи и информация, които ще подпомогнат проверката.

Чл. 43. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, т. 1, 2, 3 и/или 6, както и по чл. 46, РА писмено уведомява ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение, като указва едномесечен срок за неговото отстраняване.

(2) Ползвателят на помощта е длъжен да отстрани неизпълнението в едномесечен срок от получаване на предупреждението по ал. 1, като в тези случаи не се санкционира.

(3) Когато не отстрани нередовностите в срока по ал. 2, ползвателят на помощта дължи връщане на цялата получена по договора финансова помощ заедно със законната лихва към нея считано от датата на неизпълнението, а в случай че същата не може да бъде установена – от датата на неговото констатиране.

Чл. 44. Разплащателната агенция има право да изиска от ползвателя връщане на всички получени по договора за предоставяне на финансова помощ суми заедно със законната лихва върху тях, дължима за период, посочен в договора, когато:

1. установи създаване на изкуствени условия с оглед получаване на предимство за предоставяне на финансовата помощ в противоречие с европейското и националното законодателство в областта на селското стопанство;

2. установи, че ползвателят е представил декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправени такива, включително когато тази декларация и/или документ са представени при или по повод кандидатстването му за подпомагане по подмярката и/или при подаване на заявката за второ плащане;

3. установи, че ползвателят и/или някое от останалите задължени лица не са отговаряли на изискванията по чл. 6, ал. 1 и/или 2 към датата на подаване на заявлението за подпомагане, към датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ и/или към датата на подаване на заявката за второ плащане по договора;

4. ползвателят на помощта или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверки от лицата и органите, посочени в чл. 42, или не оказва необходимото съдействие при извършването на тези проверки;

5. ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на друга публична финансова помощ за инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в бизнесплана;

6. ползвателят не изпълнява което и да е свое задължение, посочено в настоящата наредба и/или уговорено в договора за предоставяне на финансова помощ, за срок до изтичане на пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Глава пета.
ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 45. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на 6 месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект:

1. лично и фамилно име на ползвателите – физически лица и еднолични търговци;

2. наименование на ползвателите – юридически лица;

3. вид на подпомаганите дейности;

4. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.

(2) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година РА публикува на електронната си страница следната информация за предходната календарна година за ползвателите на помощта, на които е извършено плащане по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”:

1. лично и фамилно име на ползвателите – физически лица и еднолични търговци;

2. наименование на ползвателите – юридически лица;

3. общината, в която ползвателят на помощта живее или е регистриран;

4. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната календарна година, която включва както съфинансиране от ЕС, така и национално съфинансиране;

5. вид на подпомаганите дейности;

6. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и ЕЗФРСР, за всеки ползвател на финансова помощ.

(3) Данните на ползвателя на помощта се публикуват в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344, 20.12.2013 г.)(Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на ЕС и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на ЕС.

Чл. 46. (1) Ползвателят на помощта се задължава в срок 15 дни след получаване на първото плащане по договора за предоставяне на финансова помощ до изтичане на срока от пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ да постави и поддържа на видно за обществеността място плакат/табела с размер не по-малък от формат А3, съдържащ информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР.

(2) Ползвателят на помощта се задължава да публикува на професионалната си електронна страница, ако има такава, кратко описание на подпомаганата дейност. Описанието трябва да включва целите и резултатите от дейността, като подчертава финансовото подпомагане от ЕС.

(3) Електронната страница и плакатът/табелата по ал. 1 и 2 съдържат описание на проекта/дейността, която се подпомага, емблемата на ЕС с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: “Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: “Европа инвестира в селските райони.”

(4) Информацията по ал. 3 заема не по-малко от 25 на сто от плаката, табелата или електронната страница.

(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 227/18, 31 юли 2014 г.)

Допълнителни разпоредби

Параграф единствен. По смисъла на тази наредба:

1. “Административни проверки” са проверки съгласно чл. 48 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г.

2. “Дълготрайни материални активи” са активи, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:

а) стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчнозадълженото лице;

б) седемстотин лева.

3. “Дълготрайни нематериални активи” са придобити нефинансови ресурси, които:

а) нямат физическа субстанция;

б) се ползват през период, по-дълъг от 12 месеца;

в) имат ограничен полезен живот;

г) са със стойност, равна или превишаваща по-ниската стойност от:

аа) стойностния праг на същественост за дълготрайния нематериален актив, определен в счетоводната политика на данъчнозадълженото лице;

бб) седемстотин лева.

4. “Жизнеспособност на земеделското стопанство” е изпълнение на изискванията по специфичните резултати, производствената програма и обученията и консултациите в срок най-късно до избраната крайна дата на периода за проверка на изпълнението на бизнесплана.

5. “Завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда” означава завършено средно образование по специалност 6211401 “Агроекология” от професионално направление 621 “Растениевъдство и животновъдство” или завършено висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в професионални направления “Растениевъдство”, “Растителна защита”, “Животновъдство”, “Ветеринарна медицина”, “Биологически науки”, “Биотехнологии”, “Науки за земята”, “Администрация и управление” или “Икономика”, по специалност, включваща дисциплини, свързани директно с опазване на околната среда, с общ хорариум най-малко 200 учебни часа. Професионалните направления за средно професионално образование са съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, утвърден със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., последно изменение със Заповед № РД-09-74 от 20.01.2014 г. Професионалните направления за висше образование са съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24 юни 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г., посл. изм., бр. 94 от 2005 г.).

6. “Земеделска дейност” е селскостопанска дейност по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква “в” от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347/608, 22 декември 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1307/2013).

7. “Земеделски култури” са растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.

8. “Земеделски площи” са обработваемата земя, включително оставена като угар, постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция.

9. “Земеделски сектор” е секторът, включващ дейностите за производството на земеделски продукти.

10. “Земеделски стопанин” е стопанин по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква “а” от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

11. “Земеделско стопанство” е стопанство по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква “б” от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

12. “Изкуствено създаване на условията, необходими за получаване на предимство” е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.

13. “Икономически размер на стопанство” е размерът на земеделското стопанство, изразен в стандартен производствен обем.

14. “Коректно изпълнение на бизнесплана” е изпълнение (в количествено, качествено и времево отношение) на всяка една от следните дейности:

а) изпълнение най-късно до крайната дата на периода за проверка на изпълнението на бизнесплана на всички заложени специфични цели и резултати (съгласно таблица 7 на бизнесплана);

б) изпълнение най-късно до крайната дата на периода на проверка изпълнението на бизнесплана на всички дейности и инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи (посочени в таблица № 8 (колони А, Б и В) на бизнесплана);

в) придобиване на знания по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор (съгласно точка 2А на раздел IIІ “Програма за развитие на стопанството” на бизнесплана);

г) изпълнение на производствената програма на стопанството към крайната дата на периода на проверка изпълнението на бизнесплана по отношение на заложените култури и животни (съгласно таблици № 9 и 10 на бизнесплана).

15. “Мярка” означава пакет от операции, които допринасят за изпълнението на един или повече приоритети на Съюза за развитие на селските райони.

16. “Непреодолима сила и извънредни обстоятелства” са обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.

17. “Нередност” е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

18. “Общият приход/доход за преходната календарна година” е:

а) за физическо лице и едноличен търговец – всеки придобит през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) доход, който е облагаем по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и доходи, получени от задължително осигуряване и пенсиите от допълнително доброволно осигуряване през предходната календарна година;

б) за юридическо лице – общ приход са всички парични постъпления, получени от стопанския субект от редовни или случайни, постоянни или временни източници през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване).

19. “Период за проверка изпълнението на бизнесплана” е периодът от стартиране изпълнението на бизнесплана до датата на подаване на заявката за второ плащане, посочена в заявлението за подпомагане и договора за предоставяне на финансова помощ.

20. “Подмярка” е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР 2014 – 2020 г.

21. “Ползвател” е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.

22. “Постоянно затревени площи” са естествени ливади, пасища и нископродуктивни затревени площи, които не са включени в схемата за сеитбооборот и са на разположение през цялата календарна година за косене и/или паша на селскостопански животни.

23. “Приход/доход от земеделска дейност за преходната календарна година” е доход, придобит от кандидата през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) от дейността му за производство на непреработени земеделски продукти и на преработени продукти в резултат на преработка на собствени земеделски продукти, в т.ч. получена финансова помощ по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., схемите за директни плащания, националната програма за пчеларство, националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други национални схеми за подпомагане, директно свързани със земеделските дейности на кандидата.

24. “Проверка на място” е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.

25. “Проект” е заявление за подпомагане ведно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.

26. “Публична финансова помощ” е всеки публичен принос за финансирането на операции, източникът на които произхожда от бюджета на национален, регионален или местен публичен орган, от свързания с европейските структурни и инвестиционни фондове бюджет на Съюза, от бюджета на публичноправни организации или от бюджета на сдружения на публични органи или публичноправни организации, и за целите на определянето на ставката на съфинансиране за програмите или приоритети по ЕСФ може да включва финансови средства, набрани съвместно от работодатели и работници.

27. “Семейните градини” са земеделски площи, заети с различни култури, и произведената от тях продукция се използва предимно за собствена консумация в домакинството на земеделския стопанин.

28. “Стандартен производствен обем” е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в евро по таблица съгласно приложение № 1.

29. “Стартиране на изпълнението на бизнесплана” е започване на дейност и/или инвестиция след подаване на заявлението за подпомагане за предоставяне на финансова помощ, посочена в таблица № 8 “Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода за проверка изпълнението на бизнесплана”.

30. “Стопанство” са всички използвани за селскостопански дейности и управлявани от земеделски стопани единици, които се намират на територията на Република България.

31. “Създадена допълнителна заетост” е увеличение на средния списъчен брой на персонала, нает в стопанството, изчислен за период 12 месеца спрямо месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане, с най-малко един брой, изчислен съгласно Методиката за изчисляване на средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт за отчетен период от една година спрямо месеца, предхождащ датата на подаването на заявката за второ плащане.

32. “Трайни насаждения, засадени с вкоренен по картонажен метод материал” са трайни насаждения, засадени с посадъчен материал, който предварително е вкоренен в контейнери от картон или други изкуствени материали.

33. “Уникален идентификационен номер” е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявлението за подпомагане и приемане на заявлението.

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама