МЗм официално: Писмото от ЕК съдържа 405 коментара, които са разделени в 6 области

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
8 Минути
  • Получени са сериозни бележки по отношение на системата AKIS

  • Само 40 коментара според министър Иванов са съществени, 160 са технически, а други 205 ще останат без коментар

Министерството на земеделието коментира днес за първи път официално получените на 23 май забележки на ЕК по Стратегическия план на България.

На първо място ЕК посочва действията в областта на климата и продоволствената сигурност във връзка с руската инвазия в Украйна. Във този контекст и предвид кризите всички държави-членки са приканени да преразгледат своите стратегически планове и да използват всички възможни средства да увеличат устойчивостта на селскостопанския сектор в ЕС, да намалят зависимостта от синтетични торове и да увеличат производството на енергия от възобновяеми източници, без това да застрашава производството на храни, съобщи министърът на земеделието Иван Иванов.

Коментарите са съпроводени от писмо от комисар Войчеховски, който съветва България да намери баланса между екологичните мерки и задоволяване на продоволствената сигурност. Писмото съдържа 405 коментара, които са разделени в 6 области.

Първата група коментари представляват констатации, относно стратегическата насоченост на стратегическия план по ОСП. Службите на Комисията оценяват на икономическа, екологична и социална жизнена способност на сектора, заяви Иванов.

Втора група са коментарите, по отношение на насърчаването на интелигентен, конкурентноспособен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор, който осигурява дългосрочна продоволствена сигурност, коментира министърът.

Опазване на околната среда

Третата група коментари са относно подпомагането и укрепването на опазването на околната среда, включително биологичното разнообразие и действията в областта на климата. Съгласно коментарите на ЕК от България се изисква по-ясно да покаже повишена амбиция във връзка с планираната Зелена архитектура по отношение на целите, свързани с околната среда и климата. Същевременно комисията акцентира върху неразривната връзка между действията в областта на климата и продоволствената сигурност отново, както и върху необходимостта от осигуряване на достатъчно количество храна на достъпни цени на гражданите при всякакви обстоятелства, като същевременно се премине към устойчиво продоволствени системи, допълни още той.

земеделие, соларна енергия, Agrozona.bgНовата ситуация, свързана с енергийната криза, извежда на преден план необходимостта от нов прочит Националния план в областта на енергетиката и климата в България, това че той стратегията за устойчива енергия селското стопанство в посока на намаляване на енергийната зависимост чрез увеличаването на енергия от възобновяеми източници. Тук ни насочват към увеличаване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници в селските райони и увеличаване на интензитета в тази посока, заяви Иванов.

Укрепване на социално-икономическата структура на селските райони

Четвъртата група коментари са относно укрепването на социално-икономическата структура на селските райони. Според ЕК документът показва потенциал да допринесе по ефективен начин за постигането на тази обща цел, като следва да се отбележи по-специално продължаването на интервенционната логика на програмния период 2014 – 2020 г. В коментарите на ЕК се акцентира и върху мерките за преодоляване на  тенденциите към обезлюдяване, бедност и влошаване на качеството на услугите в селските райони,  като  се обръща специално внимание на инвестициите в дребномащабна инфраструктура и инвестициите в земеделски стопанства и необходимостта от повишаване на  амбицията за „модернизиране“ на селските райони.  Тук ЕК ни насочва да акцетираме доста в по-бедните райони и там да се насочват по-голяма част от инвестициите, допълни Иванов.

Иновации и цифровизация в селско стопанство и селските райони

Петата група от коментарите засяга стимулирането и споделянето на знания, иновациите и цифровизацията в селско стопанство и селските райони. ЕК коментира, че стимулирането на знанието на знанията и иновациите в селското стопанството чрез системата АКИС и инструментите, финансирани от ОСП дава възможност за отговор на нарастващата потребностите на земеделските стопани от подобряване на знанията и опита, чрез повишаване на капацитета на консултантските услуги. Тук има сериозни  бележки по отношение на системата AKIS, които трябва да се подобрят, коментира още той.

Коментарите на Европейската комисия са насочени в посока на подпомагането на цифровизацията в земеделието, чрез всички приложими интервенции в Стратегическия план, като се отчете взаимодействието с други инструменти и фондове. ЕК съветва да се подобри комуникацията между различните оперативни програми, за да се извадят акцентите и да няма повторяемост на инвестициите, които се правят по различните оперативни програми. Набляга се на изискването да се увеличи интензитета на инвестициите, свързани с широколентов интернет, допълни Иванов.

Постигане на целите на Зеления пакт

Шестата група е информация относно приноса за постигането на целите на Зеления пакт и съгласуваността на тези цели. ЕК акцентира върху необходимостта от определяне на национални цели, в съответствие със стратегическите документи, които са свързани със Зеления пакт, в това число и националните планове в областта на околната среда и климата, които са част от коментарите на комисията в изпратено писмо като референцията е отново към на стратегията за биологично разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“, заяви министърът на земеделието.

МЗм очаква още коментари от Комисията

В изпратеното писмо от Европейската комисия с коментари са обхванати няколко неща. Информацията за системата на контрол и санкциите, предварителната условност и социалната сфера, за които службите на комисията ще представят коментари в отделно съобщение, допълни още Иванов.

Предстои публикуване на забележките на официалния сайт на ЕК

В триседмичен срок от получаването на коментарите Министерство на земеделието подготвя отговор до Европейската комисия, с което ще даде съгласието за публикуване на направените коментари на електронната поща на Европейската комисия.  Официално в следващите дни коментарите би трябвало да бъдат качени на страницата на Европейската комисия.

В МЗм работят 7 екипа по отделните теми

Предвиждаме ежеседмична комуникация с ЕК по всяка една от заложените теми, коментира още Иванов.

“Като съществени определяме 40 коментара, които се нуждаят от различни действия, по-задълбочени анализи, допълване на документи като SWOT анализа. Проведохме  среща с екипа, който е изготвил слот анализа и те ще го допълнят. Като технически определяме 160 бележки и като общи, които не се нуждаят от коментар – 205. Екипът  счита, че бележките ще бъдат отразени в срок и ще направени необходимите корекции, където необходимо”, допълни министърът.

“Имаме амбициозен план максимално кратки срокове да завършим бележките по Стратегическия план, като се разбрахме да правим три технически срещи на седмица. По този начин разчитаме в следващите седмици да приключим с бележката по Стратегическия план. Предстои провеждане на Тематична работна група на 13 юни,  където с бранша ще представим бележките на ЕК и ще ги обсъдим. Предвидено е провеждане на още 3 заседания на ТРГ преди Стратегическият план да бъде изпратен обратно на ЕК”, заяви заместник-министъра на земеделието Момчил Неков.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама