МИГ „Възход“ обяви прием по подмярка 4.1 ПРСР

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 5-ти август 2024 г.

Местна инициативна група „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обяви трети прием на проектни предложения по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият й бюджет е 106 416, 56 лева.

Основната цел на процедурата е подобряване на условията и ефективността на земеделските стопанства, повишаване на доходите и осигуряване на работни места чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата. Друга цел е насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал и опазване на околната среда.

Допустими кандидати са земеделски стопани, признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г., както и юридически лица на територията на местната инициативна група, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия,  получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или публична финансова помощ.

По процедурата ще бъдат финансирани дейности, свързани с инвестиции за модернизация и механизация, водещи до намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда. Ще се финансират и разходи за подобряване на енергийната ефективност на стопанствата. Сред допустимите дейности е и съхранение на земеделската продукция с цел запазване на качеството й. Подпомагат се също инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия също са сред допустимите дейности. Ще се финансират още проекти, свързани с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства и др.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 14 668, 50 лева, а максималният – 100 000 лева.

Интензитетът на подпомагане е до 50 процента от общия размер на допустимите разходи.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 5.08.2024 г.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама