Ето как ще се кандидатства по интервенциите за подпомагане на площ и животни

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
8 Минути

Стопаните получават гратисен период за 2 години, ако нямат електронен подпис, има и нова концепция за санкциите

Министерство на земеделието (МЗм) публикува проект на Наредбата за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни, която е изготвена в изпълнение на предвидената чл. 64, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и цели уреждането на реда и условията за подаване на заявления за подпомагане за кампании 2023 г. и 2024 г.

С наредбата се въвежда изискването на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на ЕК държавите членки да създадат надеждна и съвременна система за управление на заявленията за подпомагане, чрез която да се осигури комуникация по електронен път, в режим на целогодишно функциониране. Правилата на Наредбата за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни позволяват да се приложат предимствата на цифровизацията, като се използват електронни средства за цялата комуникация с бенефициентите, се казва в мотивите към документа. Наред с това се стимулира опростяването на процедурите, като се използва информацията, необходима за управлението на интервенциите, от източници на данни, които са на разположение на администрацията. Проектът на наредба е в процедура на обществено обсъждане до 20 март. т.г.

 

Предварителни данни

За да се улесни процесът на подаване на заявления, е уредено предоставянето на кандидатите на предварителни данни за заявленията за подпомагане, съдържащи цялата налична информация, която е от значение за подпомагането и която е последно актуализирана. Осигурява се възможност на кандидатите за подпомагане да потвърдят и/или да коригират предварителните данни, включително чрез предоставяне на насочващи предупреждения, с което те получават помощ за правилно подаване на заявленията.

Наредбата за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни предвижда в заявленията за подпомагане, в рамките на интегрираната система за администриране и контрол, да се включи, доколкото е възможно, цялата информация, която е необходима за правилното и надеждно управление на включените в тях интервенции и за правилното докладване на показателите за крайни продукти и показателите за резултати. В геопространственото заявление се включва необходимата информация за управлението на интервенциите, основаващи се на площта. За правилното управление на интервенциите, основаващи се на броя на животните, всички животни, които кандидатът за подпомагане притежава и които потенциално отговарят на критериите за допустимост за получаване на подпомагане в рамките на дадена интервенция, се отразяват в електронната система. За осигуряване на правилното прилагане на интервенциите е предвидено кандидатите за подпомагане да продължат да носят отговорност за подаденото заявление за подпомагане, като поемат всички свързани с него права и отговорности.

 

Нова концепция за санкциите

В наредбата е отразена новата концепция, че по отношение условията за подпомагане за дадена интервенция, които подадат в обхвата на административните проверки и/или на използването на системата за мониторинг на площта, не е необходимо санкциите да имат възпиращо действие. С оглед на това, за предотвратяването на нередности се дава възможност на бенефициентите за извършване на изменения или за оттегляне на заявленията за подпомагане в рамките на определен срок, необходим за правилното администриране на интервенциите. Уреден е редът за информиране на бенефициентите за случаи на неспазване, отразени в резултатите от системата за мониторинг на площта и отнасящи се до наличие на площи, които не отговарят на критериите за допустимост, или до използване на земята, което не отговаря на критериите за допустимост. Предвидено е информацията за неспазването да се съобщава възможно най-бързо след констатирането, за да може бенефициентът да внесе изменения в заявлението за подпомагане възможно най-скоро. Не се дава такава възможност по отношение на неспазвания, свързани с неподлежащи на мониторинг условия за подпомагане, които са констатирани от източници, различни от системата за мониторинг на площта и административните проверки. Възможността за извършване на изменения или за оттегляне не се допуска, когато бенефициентът е бил информиран за планирана проверка на място или при такава проверка, когато не е била обявена, вече са установени нередности.

 

Правила за изменението на данни

За осигуряване на правилното прилагане на интервенциите за директни плащания, в Наредбата за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни са включени и правила, свързани с изменение на данните, включени в заявленията за подпомагане. Уредени са случаите на прехвърляне на стопанство, заявено за подпомагане, което се отразява в подаденото заявление чрез декларация, подадена от прехвърлителя и приобретателя и одобряване на прехвърлянето от Държавен фонд „Земеделие“. При прехвърлянето, приобретателят на стопанството поема и всички задължения, произтичащи от него, свързани със стопанисване на заявената земя и запазване на заявените животни. Друга регламентирана в наредбата процедура е за изясняване на случаите на застъпване (пресичане на границите) на два или повече блока на земеделски стопанства. И при нея е проведен принципът, че земеделските стопани, за чиито площи е установено застъпване, могат да ги оттеглят или да изменят тяхното заявяване, но се запазва правилото, че за площите, за които са предоставени данни за регистрирани правни основания за ползване, се отказва изплащане на финансово подпомагане и на кандидатите се налагат санкции. В наредбата се запазва досега прилаганата процедура за уведомяване на Държавен фонд „Земеделие“ за наличието на форсмажорни обстоятелства.

 

Преходни правила за Кампания 2023 и 2024 г.

Във връзка с въвеждането на новата електронна система за подаване на заявления за подпомагане са отчетени обстоятелствата, че голяма част от земеделските стопани нямат готовност да подават заявления по електронен път. Много от тях не разполагат с квалифицирани електронни подписи, а също така нямат нужните знания за идентифициране на данните от заявленията в електронен вид и за тяхната промяна. За решаване на тези проблеми и гарантиране на равни възможности всички земеделски стопани да кандидатстват и получат полагащото им се подпомагане, в § 33 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители са уредени преходни правила за подаване на заявления за подпомагане за кампании 2023 г. и 2024 г. В наредбата тези правила са доразвити и конкретизирани, като са уредени правила за подаване на заявления чрез общинските служби по земеделие или чрез други юридически лица, определени в нормативен акт.

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА