ДФЗ изплати близо 19,7 млн. лева по 15 подмерки от ПРСР

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

Вижте по кои направления е получено финансиране

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане 19,7 млн. лв. (19 697 568.33 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за седмица – от 23 до 29 ноември 2023 г.

Големият размер на наредената за плащане сума е в резултат на усилията, полагани от ДФЗ, за усвояване в максимален размер на средствата по ПРСР.

Подпомагане получиха 65 бенефициера, като разпределението по мерки е както следва:

– по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 7 098 846.83 лв.по 23 проекта;

– по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 119 700.00 лв. лв. по 4 проект;

– по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 3 484 555.71 лв. по 5 проекта;

– по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са наредени 115 423.50 лв. по  един проект;

– по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ – са наредени 476 083.19  лв. по  един проект;

– по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 5 339 710.50 лв. по 3 проекта;

– по подмярка 7.6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”  – са наредени 574 900.22 лв. по  един проект;

– по подмярка 8.3 “Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” са наредени 281 215.06 лв. по 2 проекта;

– по подмярка 8.6 “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти” – са наредени 165 185.46 лв. по  един проект;

– по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ – са наредени 30 887.02 лв. по  един проект;

– по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности-малки пилотни проекти”- са наредени 28 466.31 лв. по  един проект;

– по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 647 595.84 лв. по 10 проекта;

– по подмярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” – са наредени 388 473.44 лв. по 2 проекта;

– по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 104 700.06 лв. по 8 проекта.

– по мярка 20 “Техническа помощ” – са изплатени 841 825.19 лв. по 2 проекта.

 

 

 

ЕТИКЕТИ: , ,
Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА