Агрополихим предлага оптимално торене в различни почвени типове

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
12 Минути

Какви са особеностите на различните типове почви у нас?

При вземането на почвени проби и анализи от изключителна важност са – количествата активни вещества в почвата и нейното pH. Тогава може да се направи прецизно и рентабилно торовнасяне, без загуби и без стрес за растенията след презимуването.

Черноземите, както е известно, са разпространени широко в Дунавската хълмиста равнина, Добруджа и Лудогорието.

Излужените черноземи са разположени главно в Крайдунавската част на Североизточна България, Добруджанското плато и периферните части на Лудогорието. Това са най-плодородните почви у нас, подходящи за отглеждане на голям набор селскостопански култури. Имат по-мощен хумусен хоризонт и по-високо съдържание на органично вещество.

Глинестите Черноземи са разпространени в някои райони на Североизточна България и са известни като Карасулуци (Добричка област – Вранино, Гурково, Каварна, Белгун, Ваклино, Спасово, Дуранкулак и др.). Отличават се с процеси на повърхностно преовлажняване и оглеяване.

Венета Кръстева, ерозия, Agrozona.bg

Въпреки че Черноземите стоят на едно от първите места по запаси на азот, трябва да се има предвид и още една особеност. В Черноземните райони със сравнително по-ниски валежи и чести засушавания невинаги нитрификационните процеси протичат ритмично, поради което се наблюдава известно колебание в снабдяването на културите с азотна храна. Тази отрицателна черта най-силно е проявена при карбонатните и типичните Черноземи. Съчетано с високото съдържание на карбонати, възможно е блокиране и на останалите хранителни елементи.

В Южна България преобладават предимно смолници и канелени горски почви.

В Югозападна България и по-конкретно в Софийския район почвата е предимно кисела, с pH от 4,5 до 6. За този тип почви препоръчваме прилагането на DAP поради неутралното му pH.

В Югоизточна България почвите са тежки и там препоръчвамe да се прилагат всякакъв вид азотно-фосфорни торове.

В продължение на това, на какво трябва да обръщат внимание фермерите при определяне на торовите норми?

Основните елементи които са включени в плана за торене на отделните култури в едно сеитбообращение са: нормите на торене, видът торове, които ще бъдат приложени, сроковете и начина на приложение.

Нормата на торене на дадена култура с определен хранителен елемент представлява количеството активно вещество ( N, P2O5, K2O, CaO, MgO и др. ), което се прилага за една вегетация, изразено в килограми за единица площ.

При определяне на оптималните торови норми на торене се вземат под внимание взаимодействията между растенията, почвите и торовете с продуктивността на отделната култура и нейните сортови особености, с физичните и химичните свойства на почвата, с нейната запасеност с подвижни достъпни за растенията форми на хранителните вещества, с климатичните особености за района, с предшественика и др.

Последействието от приложените торове срещу предшественика е кратко. За азота през първата година е 10%, за фосфора е около 15% и за калия – около 10%. Торенето е един от най – мощните фактори за повишаване на добивите от пшеницата, ечемик и рапица. В зависимост от климатичните условия ниските и високите торови норми могат да се отразят доста неблагоприятно върху развитието и добива.

зелено торене, торове, Agrozona.bg

По-конкретно, по какъв начин би трябвало да се определят оптималните торови норми при пшеницата?

Оптималната реакция на почвата за развитието на пшеницата е рН 6,3 – 7,8, но при висока агротехника, валежи и правилно торене се получават добри добиви и при различни от тази реакция почви. Основния фактор влияещ за образуването на високи добиви е добре развитата коренова система на пшеницата. Тя е брадест тип, разположена до 20 см дълбочина, но отделни корени могат да достигнат до 1,5 – 2 м. Достига максималното си развитие във фаза изкласяване-цъфтеж. Важно значение за нейното развитие има торенето.

При оптимално снабдяване на растенията в началните фази от развитието им с хранителни в-ва се формира по-мощна коренова система, която снабдява по-добре растенията с вода през по-късните фази от развитието им. Установено е, че пшеницата реагира най-добре на азотно торене, по-слабо на фосфорно и най-слабо на калиево. Пшениците пълноценно използват калия, приложен срещу предшественика, който най-често е окопна култура (слънчоглед, царевица) или рапица.

За формирането на 100 кг зърно и съответната слама пшеницата извлича от почвата 2,5 – 3,5 кг N,  1 – 1,5 кг Р и 2,5 – 3 кг К. В повечето случаи естественото плодородие на почвите в България осигурява добиви от 100 до 150 кг/дка, като само при някои по-богати черноземи, смолници и канелено горски почви може да се достигне до 250 кг/дка без торене.

Оптималните торови норми на пшеницата се определят в зависимост от запасеността на почвата с усвоими хранителни елементи, сортовите характеристики и реално възможния добив при конкретните условия. При различните типове почви те варират от 10 до 18 кг/дка чист азот, 6 – 12 кг/дка фосфор и 4 – 8 кг/дка калий. Ефектът от торене с азот до голяма степен зависи от осигуреността на фосфор.

Съотношението N:P при черноземните почви трябва да бъде 1:1, а при останалите почвени типове – 1:0,6 – 0,8. То може да се измени в полза на азота до 1,5:1 при по-високи норми на торене. Стремим се да осигурим достатъчно количество азот в началото на вретенене, когато се залага дължината на класа.

Известно е, че ечемикът е особено взискателен към почвата. Как според вас е най-добре да се осигури храненето на тези насаждения?

За ечемика са благоприятни структурните, плодородни и с дълбок почвен хоризонт почви. Най подходящи са

типичните и карбонатни черноземи, излужени черноземи, излужени смолници и канелени горски почви. Ечемикът се отличава с по-бърз темп на постъпване на хранителни вещества.

От фаза братене до фаза изкласяване усвоява 60% от общото количество на азота и около 75% от общото количество на фосфора и калия. За да се осигури храненето на растенията през цялата вегетация, при определяне на торовите норми за основните макроелементи трябва да се има предвид че преди есенната сеитба необходимото съдържание на минерален азот в почвения слой от 0 до 30 см е 5-8кг/дка, а преди пролетната вегетация в слоя от 0 до 60 см – 13-18кг/дка. Количеството на фосфора приложено чрез торене, зависи също от съдържанието на макроелемента към момента на сеитбата в слоя 0-30 см. При съдържание до 3-5кг/дка P2O5 се прилагат 10-15 кг/дка активно вещество фосфор, до 15-18кг/дка – 5-9кг/дка, над 25кг/дка – до 5кг/дка.

Необходимото количество K2O при съдържание до 20кг/дка е 10-14кг, до 25-35кг/дка – 5-10кг, над 35кг/дка – не се препоръчва калиево торене. За формиране на 100кг зърно и съответното количество надземна маса, ечемикът извлича от почвата 2,4-2,8кг N, 1,0-1,2кг P205 и 2,5кг K2O.

Рапицата е култура, която се радва на не по-малка популярност. Какво е различното при определянето на оптималните норми за нейното наторяване?

През първите фази от развитието си (септември-ноември) рапицата се нуждае от много хранителни вещества, чието наличие в почвата може да бъде установено чрез почвени анализи на всяко едно отделно поле. Рапицата е култура, много отзивчива на високи азотни торови норми и извлича два пъти повече азот от почвата в сравнение с житните култури. Целта е преди зимата рапицата да достигне подходяща фаза за презимуване ( «8- 8-8»).

Първото агротехническо мероприятие напролет и едно от най-важните при отглеждането на рапица е торенето

Най-важно е навременното приложение на подходящата торова норма – в зависимост от състоянието и развитието на посева. Основното внимание е насочено към азотното торене, но трябва да се наблюдава и за недостиг на сяра. Рапицата е култура, която през есенното си развитие натрупва значително количество азот в листата. В случаите, когато част от тях загинат, имаме и загуба на азот.

Определянето на торовата норма трябва да се ръководи от факта, че не бива да е повече от 15 кг до начало на издължаване на стъблото. В противен случай ще имаме твърде развити листа, по-късно разклоняване и цъфтеж, който няма да е хомогенен и узряването на шушулките ще бъде по различно време, а жътвата трудна.

През пролетта е необходимо да се приложи азот минимум два пъти

При изчисляването на първата азотна торова норма трябва да се знае: броят презимували растения на квадратен метър; степента на унищожените листа, която е свързана с фазата на развитие на растенията преди настъпването на зимата; количеството на азота в почвата, но неналичен за растението (обикновено то е приблизително 3 кг/дка при песъчливи почви и до 6 кг/дка при глинести, тежки и богати почви); минималното количество наличен азот в почвата на кореново ниво (0-60 см); подвижния азот наличен след минерализация. За формирането на 100 кг семена от декар и съответната надземна маса рапицата извлича от почвата 5 – 6 кг/дка N, 2 – 3 кг/дка P2O5, 4 – 6 кг/дка K2O, 4 кг/дка сяра.

рапица, фючърс, Agrozona.bg

Като всички кръстоцветни култури и рапицата е отзивчива на торене с микроелементи ( бор сяра, манган, магнезий, молибден, цинк и др. ). Дефицитът на бор в почвата предизвиква силно разклоняване на страничните стъбла на растенията, рязко отслабване на растежа, ограничаване развитието на цветовете и намалява количеството на цветовете. При серен недостиг растежните процеси се задържат и растението придобива хлорозен вид ( младите листа са с червеникав оттенък ), добивите намаляват с 10% и повече.

Съотношението на азота и сярата трябва да бъде 15:1. При по – леки и средно тежки почви се прилага 3 – 4 кг/дка сяра от началото на растежа на стъблата над 20 см до цъфтежа, а при по тежки почви е необходимо подхранване с 2 – 3 кг/дка.

 

 

*Статията е подготвена с участието на Валентин Георгиев (Агроном-консултант Североизточна България) и Павел Павлов (Агроном-консултант Южна България).

 

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА