2021 г.: Селското стопанство бележи ръст на производството с 37%

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
6 Минути

Стойността на растениевъдната продукция скача с 54%, отбелязват от НСИ

През 2021 г. стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство, нараства с 37% спрямо предходната година до 10 776.2 млн. лв. Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се увеличава с 54% на годишна база до 8 065.0 млн. лв., а стойността на продукцията от животновъдството възлиза на 1 962.6 млн. лв., като остава на нивото от предходната година.

 

Производството

През 2021 г. стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство, възлиза на 10 776.2 млн. лв. , което е с 37.0% повече в сравнение с предходната година. Увеличението е в резултат както на ръст в обемите на произведените количества с 18.0%, така и на увеличението на цените с 16.1% спрямо 2020 г, сочат окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 8 065.0 млн. лв. и представлява 74.8% от общата стойност на селскостопанската продукция. През 2021 г. преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (86.9%) е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 4 429.3 млн. лв. и 2 578.2 млн. лева.

В сравнение с 2020 г. стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е по-висока с 54.0%, което е в резултат както на ръст в обемите – с 26.0%, така и на увеличение на цените – с 22.2%. Ръстът в обемите на растениевъдната продукция през 2021 г. се дължи на увеличеното производство на зърнените и техническите култури в резултат на благоприятните климатични условия.

През 2021 г. стойността на произведената  продукция от животновъдството възлиза на 1 962.6 млн. лв., което възлиза на 18.2% от крайната продукция в селското стопанство. Спрямо 2020 г. стойността на продукцията от животновъдството е на същото ниво, като се наблюдава незначително намаление на обемите – с 0.2%, което се компенсира от увеличението на цените – с 0.2%.

Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 966.1 млн. лв. (49.2% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 996.5 млн. лв. (50.8% от продукцията в животновъдството). В сравнение с 2020 г. стойността на отглеждането на селскостопански животни намалява с 2.2% в резултат на намалението на цените с 5.0%, което не може да бъде компенсирано от нарастването на обемите – с 2.9%. Стойността на произведените животински продукти спрямо предходната година отбелязва увеличение с 2.3%, което е в резултат на ръст на цените – с 5.8%, докато обемите спадат  с 3.3%.

В сравнение с 2020 г. стойността на селскостопанските услуги се повишава с 18.3%, докато стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански (неотделими) дейности намалява с 0.9%.

 

Потреблението

През 2021 г. стойността на вложените в селското стопанство средства за текущо потребление се равнява на 5 612.8 млн. лв., което е с 26.2% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи на ръст както в обемите – с 13.3%, така и на цените – с 11.4%.

Спрямо 2020 г. се наблюдава увеличение на всички вложения за текущо потребление без ветеринарномедицинските продукти, където е отчетено намаление с 0.4%, дължащо се на спад в обемите с 2.6%. Най-голям ръст е отбелязан при минералните торове в резултат на увеличение както на обемите – с 14.9%, така и на цените – с 41.9%.

 

Добавената стойност

Създадената през 2021 г. брутна добавена стойност в селското стопанство  се равнява на 5 163.4 млн. лв. . Тя е с 51.0% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи на значителния ръст на обемите – с 24.2%, и увеличението на цените – с 21.6% на годишна база.

 

Доходите

През 2021 г. нетният опериращ излишък/смесен доход в селското стопанство възлиза на 4 935.5 млн. лв. и е с 34.6% по-висок спрямо предходната година. Увеличението е в резултат на ръста на произведената в селското стопанство през 2021 г. брутна добавена стойност спрямо предходната година.

През 2021 г. нетният предприемачески доход в селското стопанство достига 3 260.8 млн. лв. и се увеличава спрямо предходната година с 35.1%. Темпът на нарастване е почти същият като регистрираното увеличение на смесения доход.

 

Капиталът

През 2021 г. бруто образуването на основен капитал в селското стопанство се равнява на 871.7 млн. лв. и се увеличава спрямо предходната година с 2.1%.

По-голямата част от него – 800.7 млн. лв. (91.9%), представлява бруто образуване на основен капитал в неселскостопански продукти, от които в селскостопански машини, оборудване и транспортни средства – 581.7 млн. лв. (дял от 66.7%), и в сгради – 216.5 млн. лв. (дял от 24.8%).

Бруто образуването на основен капитал в селскостопански продукти (трайни насаждения и селскостопански животни) през 2021 г. е 71.0 млн. лева.

 

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама