1_83

„Първа инвестиционна банка“ предлага своите услуги в по-голяма клонова мрежа след вливането на „Юнионбанк“

Вливането на „Юнионбанк“ в „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) бе вписано в Търговския регистър. По силата на закона с вписване на вливането всички права и задължения на „Юнионбанк“ преминават върху „ПИБ“ …