Прогнозата за световното производство на пшеница за 2022 г. беше намалена само частично през юли до 770,3 милиона тона, оставайки с 1% по-ниска на годишна база. Малко по-лошата перспектива идва от намаляването на прогнозите за производство за ЕС, където продължителната суша влоши перспективите за добив, и в по-малка степен за Аржентина и Ирак. Тези намаления повече от надхвърлят очакванията за реколтата в Канада и Австралия, където благоприятното време за сеитба и рентабилните цени насърчават разширяването на площите за отглеждане. В допълнение, продължаващото благоприятно време в Русия подобри перспективите за добив на зимни култури и допълнително засили добрите перспективи за производство на страната през 2022 г.

Световно потребление на зърнени култури

Прогнозите за световното потребление на зърно  2022/2023 г. също бяха повишени с 9,2 милиона тона до 2,797 милиарда тона, но все още с 1,7 милиона тона (0,1 процента) под нивата от 2021/2022 г., което отразява главно по-малкото потребление на фураж. След ревизия нагоре от 6,1 милиона тона спрямо предишната прогноза през юни, използването на фуражни зърна се очаква да остане на 1,504 милиарда тона през сезоните 2021/2022 и 2022/23, с увеличение на потреблението на храна и намалено потребление за храна фуражни цели, особено в Северна Америка и ЕС.

Въпреки възходящата ревизия от 2,0 милиона тона този месец, прогнозата за глобалното използване на пшеница за сезон 2022/2023 г. продължава да показва лек (0,3 процента) спад в сравнение със сезон 2021/2022 г., главно поради прогнозирания спад в потреблението на фураж , особено в Китай и ЕС, а също и в индустриални приложения в Индия. Докато Китай използва повече фуражни зърна за храна на животни вместо пшеница, използването на пшеница в ЕС се очаква да намалее в съответствие с общия очакван спад в общото търсене на фураж. В Индия по-ниското предлагане, причинено от по-ниското производство и по-високия износ, намалява промишленото използване на пшеница през сезон 2022/2023.

Прогноза за ръст на световните запаси от зърнени култури

При 854 милиона тона, прогнозата на ФАО за световните запаси от зърнени култури в края на сезона през 2023 г. се е увеличила със 7,6 милиона тона в сравнение с предходния месец, но все още сочи спад от 0,6 процента на годишна база (5,0 милиона тона). На това ниво глобалното съотношение на запасите от зърнени култури към използването ще спадне от 30,7%. през сезон 2021/2022 до 29,8 процента. през сезон 2022/2023 г.

Прогнозите за световните запаси от фуражно зърно бяха повишени с 6,0 милиона тона в сравнение с предишния доклад за очаквания за по-високи запаси от царевица, но все още има спад от 1,0 процента (3,6 милиона тона) под първоначалните поради спад в запасите от ечемик. По-голямата част от прогнозирания спад на запасите от ечемик е съсредоточен в Китай поради по-високото потребление на фураж и в Австралия поради по-ниските перспективи за производство. След ревизия нагоре от 7,7 милиона тона този месец, световните запаси от царевица се очаква да останат близо до началните нива през 2022/2023 г., с очаквани спадове в Китай и САЩ, противодействащи на печалбите след рекордно високото производство, очаквано в Бразилия и Украйна, където е предвидено

Прогнозите за световните запаси от пшеница за сезон 2022/2023 също бяха повишени с 1,5 милиона тона спрямо миналия месец до 299 милиона тона, като сега се доближават до началните нива. Очакваното годишно увеличение на запасите от пшеница, особено в Китай и Русия, но също и в Канада и Украйна, се очаква да компенсира вероятните спадове в ЕС и Индия, по-специално, както и в Австралия и Мароко.

Увеличаване на световната търговия със зърно

Последната прогноза на ФАО за световната търговия със зърно за сезон 2022/2023 г. е 468 милиона тона, увеличение от 4,8 милиона тона в сравнение с предходния месец, но най-ниското ниво от три сезона и спад от 11,4 милиона тона (2, 4%) спрямо обема през сезон 2021/2022 г.

Търговията с фуражно зърно, на която се дължи по-голямата част от спада, ще се свие с 4,1%. (9,5 милиона тона) през сезон 2022/2023 (юли / юни) в сравнение с прогнозното ниво през сезон 2021/2022. Това ще се дължи до голяма степен на прекъсвания, свързани с войната, и ще засегне износа на царевица и ечемик от Украйна. Докато по-големите очаквани доставки на царевица от Бразилия и по-високото търсене в ЕС подобриха перспективите за световната търговия с царевица след предишния доклад, прогнозата на ФАО за световната търговия с царевица за сезон 2022/2023 г. е с 3% по-ниска. по-ниско от нивото през сезон 2021/2022 г. Увеличеният износ от Бразилия през сезон 2022/2023 г. не може да компенсира по-ниските доставки, очаквани от други големи износители на царевица, включително Украйна, тъй като нейните основни пристанища остават блокирани.

Предвижда се, че със 191 милиона тона световната търговия с пшеница през годините 2022/2023 също ще се свие с 1,3%. в сравнение със сезон 2021/2022, до голяма степен поради спада на износа от Украйна и очакваните по-малки покупки от няколко азиатски страни. Намалените перспективи за износ на Украйна, съчетани с по-ниски прогнози за продажби за Австралия и Аржентина въз основа на ограничените възможности за износ, надхвърлят очакваното увеличение на износа от Канада, ЕС и Русия.