Позиция на Института по агростратегии и иновации относно измененията на Закона за подпомагане на земеделските производители

Златко Златков
Златко Златков
6 Минути

В прессъобщение Институтът по агростратегии и иновации изразява позицията си относно промените в Закона за подпомагане на земеделските производители. Публикуваме становището без изменения.

Важна крачка напред с новите изменения на Закона за подпомагане на земеделските производители

Вчера в последния брой на Държавен вестник бяха обнародвани измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители. Новите положения в Закона регламентират създаването на специализиран слой площи, подходящи за подпомагане, в това число създаването на слой „Постоянни затревени площи“. И още – въвеждане на забраната, свързана със зелените плащания по новата Обща селскостопанска политика (ОСП) да не се разорават постоянно затревените площи; конкретни специфики по отношение на прилагането на правилата за допустимост на земеделските земи и др. Една от най-важните за земеделските стопани промяна е, че подпомагането за  директните плащания и другите схеми и мерки, които се заявяват в общото заявление всяка година, задължително ще бъде обвързано с предварителна регистрация на  правното основание за ползване на земеделски земи. Ние от Института за агростратегии и иновации споделяме такава мярка, това беше и една от инициативите на г-жа Светлана Боянова по време на мандата й като заместник-министър на земеделието и храните, точно по този въпрос тогава беше търсен консенсус чрез публична дискусия. Тази идея беше инициирана като т.нар. предварително очертаване на площите за подпомагане. В тази връзка от Института приветстваме настоящите промени в Закона.

Считаме, че новите правила ще въведат ред в поземлените отношения, предвидимост и сигурност за земеделските стопани, ще намалят застъпванията и ще облекчат процедурите в ДФЗ за тяхното разрешаване както за  администрацията, така и за бенефициентите, получаващи подпомагане на площ.

В Закона правилно е пренесен текста на чл. 2а от от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, тъй като това е материя, която следва да бъде уредена законово – определянето кой е ползвател на земеделска площ и документите, с които се доказва правното основание за ползване.  Що се касае до условието за периода, в който земеделските стопани ще регистрират правните си основания за ползване в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите – в срок от 1 октомври до 15 февруари на следващата година, то ние го намираме за целесъобразен, особено като се има предвид времето, в което следва да се изготвят споразуменията за масиви или служебните разпределения при непостигане на споразумение за масиви в съответното землище съгласно чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. И в резултат на тези промени, в Закона няма да бъдат допустими за предоставяне на субсидия тези площи, за стопанисването на които не е регистрирано правно основание на ползване, както и тези, за които не е изплатена вноската по чл. 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. Ние определяме това като стъпка в правилната посока за подготовка на прилагането на правилата на новата ОСП – активен фермер и всички нови директни плащания на площ (зелени плащания, преразпределително плащане, плащане за млади стопани, плащане за дребни земеделски производители и т.н.).

От друга страна е много важно детайлите по прилагането на новите разпоредби да бъдат внимателно разписани в наредбата, предвидена в чл. 41, ал. 5 от Закона и затова ние от Института ще проследим активно работата по наредбата и ще се включим с конкретни предложения. Следва да се има предвид, че от особена значимост за успешното прилагане на новия модел на Закона е да се създаде навреме специализирания софтуерен продукт по чл. 41, ал. 3, да бъдат информирани земеделските стопани, да бъдат обучени служителите в общинските служби по земеделие и те да оказват адекватно съдействие на земеделските стопани. Много е важно новият софтуеър да бъде съобразен и с информационните продукти, които спомагат за изготвяне на споразуменията по чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед максимално облекчаване на земеделските стопани и поощряване на постигането на споразумения за ползване по масиви за землищата на страната. Предвижда се новите правила да влязат в сила от 1 януари 2015 година и поради това  добрата информираност преди следващата кампания през 2015 година ще бъде ключова, за да не се окажем в състоянието на намаляване на площите за подпомагане. Защото това би довело до невъзможност да се усвоят средствата по линия на схемите и мерките за директни плащания на площ, включително и по мерките на Програмата за развитие на селските райони, свързани с плащане на площ (Необлагодетелствани райони, Биологично земеделие, Агроекология и климат, Натура). Защото трябва да бъдем наясно, че добрата идея би могла да се окаже нож с две остриета и при недобре организирана регистрация на правните основания да се стигне до загуба на средства от предвидените за България в новия програмен период.

 

 

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА