От понеделник стопаните подават и коригират документи в СЕУ за паша, хранителни вещества и плододаване

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни е обнародвана в брой 80 на Държавен вестник от 19-ти септември 2023 г.

В преходните и заключителните разпоредби се създава нов параграф, според който в периода 25 септември – 9 октомври 2023 г. кандидатите, които са посочили в заявленията за подпомагане за кампания 2023 интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове (ИП), Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП) и Еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП) могат да подадат чрез СЕУ плановете и документите за управление на хранителните вещества, пашата и плододаването или да заменят вече подадените планове и документи.
В Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (oбн., ДВ, бр. 23 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 48 и 56 от 2023 г.) в допълнителната разпоредба в § 1, т. 44 след думите „микробиални торове“ се добавя „органо-минерални торове“.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements