Над 22,8 млн. лв. са преведени по 11 мерки от ПРСР 2014-2020 г.

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) нареди за плащане над 22,8 млн. лв. (22 845 912 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.).

За периода от 30.11.2023 г. до 06.12.2023 г. подпомагане получиха 81 бенефициера, като разпределението по мерки е както следва:

–    по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени  9 316 695.07 лв. по 37 проекта;
–    по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени  144 958.68 лв. по 6 проект;
–    по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени  7 784 026.29 лв. по 10 проекта;
–    по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са наредени  1 266 753.74 лв. по  3 проекта;
–    по подмярка  6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” – са наредени 442 122.22 лв. по  2 проекта;
–    по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени  2 287 457.10 лв. по 6 проекта;
–    по подмярка 7.6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”  – са наредени  216 016.46 лв. по  един проект;
–    по подмярка 8.4 “Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” са наредени 338 159.52 лв. по един проект;
–    по мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители” – са наредени 195 580.00 лв. по  един проект;
–    по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 775 426.68 лв. по 9 проекта;
–    по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 78 716.54 лв.  по 5 проекта.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА