МЗХ публикува разяснения и примерен финансов анализ по подмярка 7.2

Лилия Александрова
Лилия Александрова
3 Минути

Министерство на земеделието и храните публикува допълнителни разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

От министерството уточняват, че изготвянето и представянето на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ) се изисква при подготовката на проектни предложения по точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6 от Заповед № РД 09-552/02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните за обявяване на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2.

Не се изисква изготвяне и представяне на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ) в случаите, когато подготвеното проектно предложение по точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6 от Заповед № РД 09-552/02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните за обявяване на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 е в размер до левовата равностойност на 50 000 евро;

Не се изисква изготвяне и представяне на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ) при подготовката на проектни предложения по точка 1.5 от Заповед № РД 09-552/02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните за обявяване на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2.

Министерството публикува и примерни таблици при изготвянето на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ) по подмярка 7.2. Използваните в тях години, референтен период и период на строителство/реконструкция са индикативни и може да се различават при отделните проекти в зависимост от вида на инвестицията.

Таблиците са примерни, нямат задължителен характер. Може да приложите неограничен брой други таблици, обяснения или пояснения, или да замените посочените примерни таблици, по Ваша преценка. Ще се приемат и ще подлежат на разглеждане и всички таблици, обяснения или пояснения, приложени към анализа „разходи – ползи“ (финансов анализ), които са съобразени с публикуваните на електронните страници на МЗХ и ДФ „Земеделие“ „Насоки за изготвяне на финансов анализ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.“.

Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама