МИГ Завет-Кубрат приема проекти за инвестиции в земеделски стопанства

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17:30 часа на 29 февруари 2024 г.

Местна инициативна група Завет  Кубрат започна прием на проектни предложения в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от стратегията за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Допустими кандидати са:

1. Регистрирани земеделски стопани, чийто минимален стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро;

2. Юридически лица, които могат да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

3. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти;

4. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените по-горе;

5. Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на общините Завет или Кубрат.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 123 751.89 лева.

Интензитетът на подпомагане е от 50% до 90% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, но не повече от 97 790 лева.

Минималният размер на БФП е 4 889.50 лева, а максималният – 97 790 лева

Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 17:30 часа на 29 февруари 2024 г.

Подаването им се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване” на адрес: https://eumis2020.government.bg

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА