МИГ „Тервел-Крушари“ удължава приема на проекти по подмярка 4.1 и 6.4

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ удължи до 15 март 2024 г. приема на проектни предложения по подмерките  4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и 6.4. “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” към Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

С бюджетът от 77 000 лв. процедурата BG06RDNP001-19.547 МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е насочен към подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата, въвеждане на нови технологии и модернизация на производството, привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства.

С проектни предложения могат да кандидатстват земеделски стопани, физически или юридически лица,  регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия, и стопанството им не е по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро, измерено в стандартен производствен обем.

Минималният праг на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е 2 000 лв., а максималния  77 000 лв., като процента на съфинансиране е от 40% до 60% от общите допустими разходи по проекта.

Финансирането може да се вложи в закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост(земя), закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за земеделския производствен процес, закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, инвестиции за съоръжения и оборудване за напояване в стопанствата и др.

По процедурата BG06RDNP001-19.598-МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ Подмярка 6.4. “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” могат да кандидатстват земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите. Допустими кандидати са и физическите лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Ще се подкрепят проекти насочени към инвестиции в производство и/или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (образователни, счетоводни, одиторски и здравни услуги; грижи за възрастни хора или хора с увреждания и др.), обновяване на туристически обекти (с до 20 помещения за настаняване), и развитие, популяризиране и рекламиране на  туристически услуги.

Бюджета на процедурата е 30 000 лв., като размерът на финансиране е от 1 400 лв. до 30 000 лв., а подпомагането е до 70% от общия размер на допустимите разходи. За проекти, включващи дейности за развитие на туризъм финансовата помощ е до 5% от общите допустими разходи.

Одобреното финансиране може да бъде вложено в материални и нематериални инвестиции свързани с изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване (включително чрез лизинг) на нови машини и оборудване, придобиване и създаване на компютърен софтуер и др.

Задължително изискване и по двете процедури е кандидатите да имат постоянен адрес или седалище и адрес на управление на територията на общините Тервел и Крушари, и да осъществяват дейностите по проекта на същата територия.

Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр, с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в системата ИСУН 2020, на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пакетът с документи за кандидатстване и изпълнение e публикуван в системата ИСУН 2020 https://s.shopeee.com/j07Q и на електронната страница на МИГ „Тервел-Крушари“ https://www.mig-tk.org/.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА