МИГ “Тервел-Крушари” отваря пети прием за инвестиции в неземеделски дейности

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

Крайният срок за кандидатстване по подмярка 6.4 е 15 януари 2024 г.

Местната инициативна група “Тервел-Крушари” (МИГ) стартира пети прием на проектни предложения по подмярка 6.4. “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” към Стратегията си за Водено от общностите местно развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 30 000 лв., осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщават от Областен информационен център – Добрич (ОИЦ).

Целта е да се насърчи създаването на нови и да се подкрепи развитието на съществуващи неземеделски дейности на територията на общините Тервел и Крушари. Ще се подкрепят проекти, свързани с инвестиции в неземеделски дейности, създаване на заетост и подобряване достъпа до услуги за населението от селския район, допълват от ОИЦ.

Могат да кандидатстват земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физическите лица, регистрирани по Закона за занаятите. За да са допустими земеделските стопани, трябва размерът на стопанството им да е с минимален стандартен производствен обем не по-малко от 8000 евро. Задължително изискване е кандидатите да имат постоянен адрес или седалище и адрес на управление на територията на общините Тервел и Крушари, и да осъществяват дейностите по проекта на същата територия.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е от 1 400 лв. до 30 000 лв., като подпомагането е до 70 процента от общия размер на допустимите разходи. За проекти, включващи дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), финансовата помощ е до 5 на сто от общите допустими разходи.

Ще се подкрепят проекти, насочени към инвестиции в производство и/или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (образователни, счетоводни, одиторски и здравни услуги; грижи за възрастни хора или хора с увреждания и др.), обновяване на туристически обекти (с до 20 помещения за настаняване), и развитие, популяризиране и рекламиране на туристически услуги, посочват още от ОИЦ – Добрич.

Допустими са разходи за материални и нематериални инвестиции, свързани с изграждане или подобрения на недвижимо имущество; закупуване (включително чрез лизинг) на нови машини и оборудване; придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки и други. Допустими са и разходи, възникнали не по-рано от 01.01.2014 г., за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

Крайният срок за кандидатстване е 15 януари 2024 г., 17:30 часа. Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр, с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула “Е-кандидатстване”.

Условията за кандидатстване и изпълнение са достъпни в системата ИСУН 2020, на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари, както и в офиса на местната инициативна група, с адрес гр. Тервел, ул. “Цар Калоян” 11.

По-рано през месеца МИГ “Тервел – Крушари” стартира и пети прием за финансова подкрепа на земеделски стопани.

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА