ДЗЕС 6: Поддържане на минимална почвена покривка – условия, наклони и насаждения

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
15 Минути
АКЦЕНТИ
Министерството на земеделието и храните публикува подробен Наръчник за практическо приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние в БългарияСтандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята са общо 9Стопанства с наклон >10 %, до или равен на 10%За поддържането на минимална почвена покривка може да се прилагат следните практики:Приложимост и препоръки за изпълнение на стандартаЗа България е определен чувствителен период от 1 юни до 31 октомвриНай-сериозни въздействия се наблюдават в почвите с лек механичен съставПримери:Изпълнение на стандарта при стопанство, разположено на терени с наклонПри стопанство с площи, разположени и на равнинен и на наклонен теренИзпълнение на стандарта при трайни насажденияМинимална почвена покривка може да се осигури чрез прилагане на следните практики:

Министерството на земеделието и храните публикува подробен Наръчник за практическо приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние в България

Стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята са общо 9

ДЗЕС 6 се отнася за поддържане на минимална почвена покривка през периоди и на площи, които са най-чувствителни. Целта на този стандарт е защита на почвите в най-чувствителните периоди

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер е задължително върху минимум 80% от цялата обработваемата площ, попадаща в съответния чувствителен период да се поддържа минимална почвена покривка.

Стопанства с наклон >10 %, до или равен на 10%

В земеделско стопанство с наклон >10 %, през периода от 01 ноември до 15 февруари, е задължително върху минимум 80% от цялата обработваема площ на стопанството, попадаща в посочения период, да се поддържа минимална почвена покривка.

При земеделски парцели с наклон до или равен на 10% е определен чувствителен период от 01 юни до 31 октомври на съответната година. Върху 80% от тях е задължително да се поддържа минимална почвена покривка.

Изискването за минимална почвена покривка през чувствителните периоди не се прилага за бенефициери, които осигуряват последваща култура в рамките на 2 седмици след премахването на растителното покритие.

За поддържането на минимална почвена покривка може да се прилагат следните практики:

– оставяне на презимуващи или фуражни култури;
– оставяне на растителните остатъци от предходната култура при вертикални обработки. Растителен остатък са включително стърнища и/или самозасети площи от предходната култура;
– засяване на покривни култури или мулчиране.

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер е задължително върху минимум 50 % от общата площ на трайните насаждения (овощни видове и лозя), да се извършва укрепване на междуредията чрез затревяване или засяване на покривни култури през чувствителния период от 1 ноември до 15 февруари.

Чувствителен период: период от годината, през който почвата не е покрита с растителна покривка и съществува опасност от настъпване на деструктивни процеси (различни видове ерозия, екстремно засушаване).

Приложимост и препоръки за изпълнение на стандарта

Стандартът се прилага за всички стопанства, без значение на техния размер и трябва да се изпълнява в различни периоди, в зависимост от наклона на земеделските парцели в стопанството.

За изпълнение на стандарта, когато площите в стопанството Ви са разположени само на равнинен терен, то върху минимум 80% от тях трябва да осигурите минимална почвена покривка през чувствителния период – от 1 юни до 31 октомври.

Когато обработваемите площи в стопанството са само с наклон над 10.0% периодът за изпълнение е от 01 ноември до 15 февруари и е задължително върху минимум 80% от тях (т.е. върху площите с наклон) да се поддържа минимална почвена покривка.

Очаква се, чрез осигуряване на минимална почвена покривка да се избегне „гола“ почва в най-чувствителните периоди. Изброените практики в стандарта дават възможност за поддържане на почвена покривка и очакванията са да допринасят за подобряване на почвения потенциал, в т. ч механичния състав на почвата, съдържанието на органична материя, намаляването на просмукването на хранителни вещества.

За България е определен чувствителен период от 1 юни до 31 октомври

Той е свързан с наличието на разнообразните почви, тяхното плодородие, различните им характеристики и уязвимост.

При повечето почвени типове липсва висока естествена устойчивост към влошаващите се климатични условия – от една страна екстремно високи и наднормени температури през юни и юли, а от друга – неравномерно
разпределени и често проливни валежи.

По-честите и интензивни суши през последното десетилетие увеличават риска от ветрова ерозия и от деградация на почвата, и то на места където са съсредоточени основната част от полските култури. Без щадящи почвени
обработки/ дейности които оставят почвена покривка или засята такава в посочения период трудно би могло да се води ефективна борба срещу деградацията на почвата. Обратното – наличието на „гола“ почва би
предизвикало необратима промяна в системата почва – растение.

Най-сериозни въздействия се наблюдават в почвите с лек механичен състав

Уязвими са почвите с нисък капацитет на запазване на влагата в районите с ниски нива на годишни валежи. Тези тенденции се задълбочават през типичните летни месеци – август и все по-често до септември и дори октомври.

Средният наклон за всеки заявен за подпомагане парцел е индивидуално изчислен на база информация, извлечена от цифровия модел на релефа. Резултатът от това изчисление е включен към данните за съответния парцел в заявлението за подпомагане и е достъпен в профила на всеки стопанин в Системата за електронни услуги (СЕУ) в раздел „Справки“.

Примери:

1. Изпълнение на стандарта при стопанство, разположено на равнинен терен, всички парцели в стопанството са с наклон до или равни на 10%

Ако обработваемата площ на стопанството е 1000 дка и е разположена на равнинен терен, в периода от 01 юни до 31 октомври, минимум 800 дка от нея трябва да бъде заета с минимална почвена покривка. Това задължение
може да се реализира посредством: Оставянето след жътва на не обработени стърнища; стърнища обработени с вертикални обработки без обръщане на слоя, площи със засетите пролетници; чрез засяване на вторична култура; чрез засяване на покривни култури; засяване на междинни култури след основната такава.

Задължението е върху 800 декара да се осигури почвена покривка от гореизброените видове за срок от 1 юни до 31 октомври. За останалите 200 дка стопанина не е нужно да се съобразява с покривка на почвата.

В летния период – от 1 юни до 31 октомври, се допуска период от две седмици в който, почвата може да се обработи съобразно нуждите й за да се засее следващата култура. През този двуседмичен период стопанина не е
длъжен да се съобразява с покривка, ако гарантира сеитба след обработките и в рамките на периода.

Двуседмичен период е необходим и за стопаните които в летния период засяват есенни култури върху обработка от дълбока оран с обръщане на слоя следвана от култивиране и сеитбата. Съществува технология при
която се засява рапица след дълбока оран с обръщане на слоя. Следва да се обърне внимание, че в посочения пример, ако фермера планира да засее 200 дка(20%) от стопанството си с рапица, то той няма нужда да се съобразява със споменатия период от две седмици нито с процента покривка. В този случай фермера е свободен да обработи както и когато прецени. Но ако фермера планира да засее 300 дка рапица след обработка дълбока оран, то той е длъжен за стоте декара от тях да се съобрази с двуседмичния период който трябва да спази от обработката до сеитбата на рапицата.

Основната цел на стандарта е на преобладаващо равнинни терени да се гарантира растителна покривка върху почвата през този период с цел предпазването им от екстремно засушаване и ерозия. Растителната покривка може да включва: покривни, междинни култури, тревни смески, стърнища, или поливни култури, т.е. всички, които с кореновата си система поддържат почвата и я предпазват от ветрова ерозия в резултат на летните засушавания.

Допустимите почвообработващи техники на ерозионно чувствителни площи трябва да са, щадящи, а растителната покривка да е съобразена с физико-химичния състав на почвата и климатичните условия в което попада на стопанството.

С подходящи машини се допуска извършване на вертикални обработки, в т.ч. продълбочаване, мулчиране, раздробяване на остатъчните растения върху повърхността на почвата (със сечка) и засяване на последваща култура (no-til), стига да не се обръща почвения слой и се запазват растителните остатъци като покривка върху почвата. Целта е в крайна сметка да се запази основната структура на почвата.

Изпълнение на стандарта при стопанство, разположено на терени с наклон

Когато в стопанството от 1000 дка, всички площи са с наклон над 10 % трябва да поддържате минимална почвена покривка върху минимум 80% от тях, но в периода от 01 ноември до 15 февруари ( зимен чувствителен период).

В този зимен чувствителен период също е осигурен период от две седмици в който фермера е свободен да избере обработка според нуждите на полето и културата, за да подготви почвата за следващата култура.

Връзка с този период (от 1 ноември до 15 февруари) ако стопанина отглежда пролетни култури с конвенционални почвени обработки (дълбока оран с обръщане на слоя) и процента им изисква покривка върху обработената почва, стопанина може да приложи Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал като засее покривни култури които да използва за покривка на почвата, както и за зелено торене.

На земеделски парцел с наклон от над 10% и при отглеждане на зеленчуци – например картофи, условието да има минималната почвена покривка в периода от 01 ноември до 15 февруари може да се изпълни, като се засеят подходящи покривни култури от: житни видове, бобови, широколистни видове от различни семейства, самостоятелно или в комбинация помежду си. За да подпомогнете избора си можете да се съобразите с приложенията и изброените видове в края на настоящото ръководство.

Водещо е да има правилен избор на покривните растителни видове, които да са съобразени с района, влажност, студоустойчивост, тип почва, заплевеляване и др. Поддържането на минимална покривка може да стане и чрез оставяне максимално дълго на наличните растителни остатъци без обработки, чрез вертикални обработки които оставят растителен остатък , чрез покриване на почвата с мулч, оставяне на самозасети видове, които осигуряват почвено покритие и изпълняват в контекста на стандарта противоерозионна и защитна роля

При стопанство с площи, разположени и на равнинен и на наклонен терен

Диференцират се обработваемите площи с наклони под или равни на 10% (равнинни терени) от тези с наклони над 10% (наклонени терени) . Върху 80% от площите с наклон под 10% или равни на 10% се осигурява почвена
покривка за периода 1 юни – 31октомври, а върху 80% от площите с наклони над 10 % следва да се осигури почвена покривка съответно през зимния период 1 ноември – 15 февруари.

За яснота, ще разгледаме пример със стопанство от 1000 декара, от което 2 парцела по 100 дка са наклонени терени, а другите 8 парцела – равнинни.

За да е изпълнен ДЗЕС 6 в два от парцелите с голям наклон – над 10%, следва да се установи най-малко 80% растителна покривка през зимния чувствителен период, а в другите 8 парцела – съответно през летния чувствителен период.

Важно е да се знае, че ако през летния период върху 8-те парцела има 100% покривка, вместо 80% (т.е. 800 дка са с покривка), но на наклонените парцели не се установи зимна растителна покривка, то тогава ДЗЕС 6 няма да бъде изпълнен за обработваемите земи на цялото стопанство.

Това е така, защото ако почвата остане гола през зимния период върху наклонените парцели, тя ще е уязвима на ветрова и водна ерозия и няма да се постигне целта на стандарта за опазване на почвите от ерозия. За да се
изпълни стандартът съгласно посочения пример, върху наклонените 2 парцела от 200 дка трябва да се установят 160 дка растително покритие през зимния чувствителен период (1.11.-15.2.) и за 800-те декара равнинни площи
– най-малко 640 дка растително покритие през летния период (1.06-31.10.).

Растителното покритие може да бъде втора култура след прибирането на основната или междинна, покривна култура, с възможност за две седмици за подготовка на почвата и засяване, които ще важат и за двата чувствителни периода.

Изпълнение на стандарта при трайни насаждения

Ако отглеждате трайни насаждения е необходимо да осигурите минимална почвена покривка върху минимум 50% от площта на стопанството, като извършвате укрепване на междуредията чрез затревяване или засяване с покривни култури (през ред) само в зимния период. Няма ограничение в каква степен земеделските стопани ще
надградят задължителните изисквания за опазване на земята, в т.ч. да засеят култури в междуредията за подобряване на почвения слой.

В райони с висок риск от ерозия е възможно и целогодишно да се оставя растително покритие в междуредията. За да се запазят хранителните вещества за новозасадени плодни фиданки обаче, не се препоръчва плътно затревяване на междуредията.

Минимална почвена покривка може да се осигури чрез прилагане на следните практики:

– оставяне на презимуващи (всички видове култури, които се засяват през есента и чието развитие обхваща зимата, пролетта и лятото) или фуражни култури;

– оставяне на растителните остатъци от предходната култура, включително стърнища, обработени с вертикални почвени обработки без обръщане на слоя, стърнища със самозасети площи от предходната култура (самосевки);

– засяване на покривни култури (житни, бобови, смес от покривни култури, тревни смески, кръстоцветни, и др.) или мулчиране – поставяне на органичен или неорганичен слой около растенията (окосена трева, слама,
торф, дървесни стърготини, листа и др.)

ЕТИКЕТИ: ,
Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements