До 30 август фермерите могат да подават документи по три интервенции

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

В Системата за електронни услуги (СЕУ) е разработена функционалност, чрез която кандидатите могат да подават изискуемите документи съгласно Наредба № 10 от 27.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда, климата и хуманно отношение към животните. Те са включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

До 30 август фермерите следва да подадат документи по следните три интервенции:

 

⦁ За интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“ (СККУ) се прилагат следните документи:

a. Копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал, съобразно разходни норми за единица площ (на ха);

b. План-програма за извършване на дейностите по интервенцията – „Насоки за изготвянето на плана“;

c. За трайни насаждения, декларирани като създадени в предходни години се прилага копие от документ, издаден от ИАСАС. С него се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ на земеделския парцел;

d. За трайни насаждения се прилага и копие от документ, издаден от агроном. Документът гарантира, че насажденията не са преминали периода си на плододаване, съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения;

 

⦁ За интервенцията „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ (СЗМ) се прилагат:

a. Копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал, съобразно разходните норми за единица площ (на ха);

b. За трайни насаждения, декларирани като създадена в предходни години, се прилага копие от документ, издаден от ИАСАС. Документът потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ на земеделския парцел;

c. За трайни насаждения се прилага и копие от документ, издаден от агроном, с който се удостоверява, че те не са преминали периода си на плододаване, съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения;

 

⦁ За интервенцията „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ се изисква:

a. План за сеитба, изготвен от агроном и одобрен от специалисти по управление на постоянно затревени площи от Селскостопанската академия – ИПАЗР “Н. Пушкаров”, и/или Аграрния университет – Пловдив (прилага се дипломата на агронома, заверил плана, както и на изброените специалисти) – „Насоки за изготвянето на плана“.

За четвъртата интервенция, която е за насърчаване на естественото опрашване – операция „Ангажименти за предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство)“, срокът за подаване на приемно-предавателните протоколи за предоставянето на услугата е до 30 септември.

Важно е стопаните да знаят, че въвеждането на данни и предоставянето на доказателствени документи е задължително само за бенефициерите, които са заявили подпомагане по някоя от четирите изброени агроекологични интервенции.

За улеснение на кандидатите са изготвени Указания как да попълнят данните си в СЕУ и как да предоставят изискуемите документи по посочените по-горе интервенции.

За успешно подадени документи се считат тези заявления, които са с краен статус „Чакащо ръчно зареждане в ИСАК“.

След изтичане на нормативно регламентираните срокове стопаните няма да могат да въвеждате данни и да прикачват документи в СЕУ.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements