До 10 март се приемат заявления за участие в Комитета за наблюдение на Стратегическия план

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

Участниците са разделени в групи с право на глас и с право на съвещателен глас

До 10 март 2023 г. заинтересованите неправителствени организации могат да подават заявления за участие в Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони  2023-2027 г., показват покани, отправени към различни сектори в българското земеделие.

Първата покана е отправена към неправителствени организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в частна полза или кооперативни съюзи, регистрирани по реда на Закона за кооперациите, работещи в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, горите или развитие на селските райони да подадат заявление за участие в избора на членове в състава на КН на СПРЗСР 2023-20027 г. в следните групи:

 • производство на плодове;
 • производство на зеленчуци;
 • оранжерийно производство;
 • преработка на плодове и зеленчуци;
 • производство и преработка на зърнени култури;
 • месопреработване;
 • млекопреработване;
 • птицевъдство;
 • биологично производство, агроекология;
 • производство и преработване на етерично-маслени, лекарствени, маслодайни и декоративни култури;
 • животновъдство;
 • лозаро-винарски сектор;
 • развитие на селските райони и създаване на заетост;
 • сътрудничество, коопериране, групи и организации на производители.

Комплектът от нужни документи трябва да се изпрати до министъра на земеделието до 10 март т.г. включително.

Подробна информация и образци на придружаващи документи може да намерите на следния линк:

https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/komitet-za-nablyudenie-na-strategicheskiya-plan-za-razvitie-na-z/pokana-km-yuridicheskite-lica-s-nestopanska-cel-osshestvyavashi-/

 

С право на съвещателен глас пък се канят юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на СПРЗСР 2023-2027 г., отправя покана за участие в избора на ЮЛНЦ, работещи в следните групи:

 • животновъдство;
 • плодове и зеленчуци;
 • хранително-вкусова и преработвателна промишленост;
 • пчеларство;
 • групи на производители;
 • развитие на микро, малки и средни предприятия в областта на неземеделския сектор в селските район;
 • насърчаване на схеми за качество;
 • къси вериги на доставка;
 • вероизповедания;
 • насърчаване на конкурентоспособността в растениевъдството;
 • сътрудничество и коопериране.

Пакетът от документи те трябва да изпратят до заместник-министъра на земеделието, се казва в поканата.

 

Подробна информация и образци на необходимите придружаващи документи може да намерите на следния линк:

https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/komitet-za-nablyudenie-na-strategicheskiya-plan-za-razvitie-na-z/pokana-km-yuridicheskite-lica-s-nestopanska-cel-za-uchastie-v-iz/

 

За участие в избора на членове на състава на Комитета за наблюдение се канят и юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата на защитата на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности; социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи; опазването на околната среда; образованието, науката и културата; свиневъдството; овцевъдството и/или козевъдството; говедовъдството и/или биволовъдството; развъдните организации – животновъдни и пчеларски; производството на плодове и зеленчуци; горите; биологичното производство; местното развитие в селските райони (МИГ); пчеларството; младите фермери и малките земеделски стопанства;

иновациите, дигитализацията, научни и развойни дейности и нови земеделски практики; биоикономиката, кръговата икономика, възобновяемите енергийни източници, ресурсната ефективност; хранително-вкусовата и преработвателната промишленост; лозаро-винарския сектор.

Всяко заинтересовано лице в срок до 10 март 2023 г. включително следва да подаде писмено заявление и придружаващи документи за участие в аграрното министерство.

 

Подробна информация и образци на придружаващи документи може да намерите на следния линк:

https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/komitet-za-nablyudenie-na-strategicheskiya-plan-za-razvitie-na-z/pokana-km-yuridicheskite-lica-s-nestopanska-cel-za-osshestvyavan/

 

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА