Без опция за разширяване на напояваните площи чрез целевия прием по подмярка 4.1

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Възможни са инвестиции в подобряване на съществуващи напоителни инсталации в площи, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване

Какво наложи промяна в процедурата по подмярка 4.1 за повишаване на ефективността при потреблението на вода в земеделските стопанства в рамките на извънредния, целеви прием. Това попитахме Министерство на земеделието и храните ден, след като насоките за кандидатстване по целевия прием бяха публикувани за повторно обществено обсъждане. Ето какво отговориха те:

Проектът на насоките за кандидатстване за целевия прием по подмярка 4.1 за инвестиции в напояването е разработен след пренасочване на средства след 17-тото изменение на ПРСР. Целта на пренасочването на средства към бюджета по подмярката е за допринасяне към екологичните цели на Програмата.

Насоките са изготвени в съответствие с представените и гласувани критерии за подбор на третото заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (който изпълнява функциите и на Комитет за наблюдение на ПРСР 2014-2020), проведено на 5 април 2024 г. На заседанието са одобрени и част от финансовите условия по целевия прием, основани на промени по подмярката.

Съгласно разпоредбите на европейското законодателство, предложеното изменение може да се прилага от датата на подаване на искането за изменение до Европейската Комисия. То е изпратено на 30 май 2024 г. На 31 май 2024 г. проектът на насоки е обсъден с представители на заинтересованите браншови организации на работна група. След това е публикуван на електронната страница на МЗХ и в ИСУН 2020.

В хода на преговорният процес със службите на ЕК, ГД“ Земеделие“ и ГД „Околна среда“, е получен коментар, че предложените за финансиране в рамките на приема инвестиции в разширяване на напояваните площи не се считат за благоприятни за околната среда. Предвид пренасочените средства за целевият прием, ЕК изразява мнение, че е от изключителна важност инвестициите да допринесат за постигане на екологичните цели. Това изключва подкрепа за разширяване на напояваните площи („нетни увеличения“). Ограничават се също допустимите разходи до подкрепа на инвестиции в подобряване на съществуващи напоителни инсталации в площи, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване.

В подкрепа на наложеното ограничение е изтъкната и липсата на актуализирани Планове за управление на речните басейни. Този коментар е с оглед задължението на България да вземе предвид най-новите налични данни за количественото състояние на водните тела, когато определя дали е необходимо ефективно намаляване на използването на вода. След допълнително проведена комуникация и обменена кореспонденция с ЕК, Управляващият орган следва да се съобрази с изразените препоръки за ограничаване на обхвата на целевия прием.

Насоки за кандидатсване

Насоките за кандидатстване са преработени съобразно исканото от Европейската комисия ограничение на допустимите инвестиции. На 09.07.2024 г. са публикувани на електронната страница на МЗХ и в ИСУН 2020. Писмени възражения и предложения могат да бъдат изпращани в срок до 16.07.2024 г.

Близо 5,5 млн. дка е обхватът на поливните площи в България, за които ще може да се кандидатства по целевия прием

Информация относно принадлежност на даден поземлен имот към напояваните площи може да се извърши чрез проверка в регистър на поливните площи. Той е достъпен на следния електронен адрес: https://napoiavane.nps.bg. Кандидатите следва да имат предвид, че регистъра е в процес на запълване с данни. При достъпване на електронната страница е налично съобщение относно обема публикувана информация.

Обхватът на поливните площите на територията на Република България, годни за напояване е в размер на 5 417 794 дка.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама